Hushållens inkomster

Hushållens disponibla inkomster har ökat stadigt under en lång tidsperiod. Särskilt under de senaste 20 åren har uppgången varit stark och i paritet med vad vi såg under rekordåren på 1950- och 60-talen.

Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter. Disponibel inkomst är alltså den inkomst som hushållen själva förfogar över och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Det mäter med andra ord hushållens totala köpkraft.

Ser man till utvecklingen över tid är det lämpligt att ta hänsyn till såväl befolkningsökningen som inflationen. Som framgår i diagrammet ovan ter sig utvecklingen väldigt annorlunda beroende på om man inkluderar inflationen eller inte. I serien som inte är inflationsjusterad utan uttrycks i löpande priser ser uppgångarna ut att ha varit som störst under 1970- och 80-talen, medan den inflationsjusterade serien tvärtom visar på lägst uppgångar under denna period. Förklaringen ligger i att inflationen under dessa årtionden många gånger var skenande hög. Prisökningarna åt helt enkelt upp inkomstökningarna. I början av 1980-talet, när inflationen vissa år översteg tio procent, minskade till och med hushållens köpkraft. Dessutom höjdes skatterna ganska kraftigt under denna tid vilket hade en negativt inverkan.

Om man tar hänsyn till inflationen och befolkningsökningen utvecklades hushållens disponibla inkomster starkt under rekordåren på 1950- och 1960-talen. Det är dock värt att notera att ökningarna varit lika höga, omkring 2,5 procent om året, från år 2000 och framåt.

Hushållens inkomster

Efter inkomstpost, år 2019

Totalt, mnkrPer capita, kr
+ Löner och sociala avgifter2 407 970234 260
+ Kapitalinkomster349 96334 050
+Transferingsinkomster846 12882 320
+ Övriga inkomster168 78216 420
- Inkomst- och förmögenhetsskatter757 39073 680
- Sociala avgifter512 40249 850
- Kapitalutgifter46 1234 490
- Övriga transfereringsutgifter89 8418 740
= Disponibel inkomst2 367 087230 280
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Per capita-uppgifterna har avrundats till närmsta 10-tal kronor. Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ingår inte.

 

Hushållens största inkomstkälla är lön. Notera att all ersättning som en arbetsgivare betalar för den anställde, inklusive arbetsgivaravgift och sociala avgifter, inkluderas i denna post.

Transfereringar är också en stor inkomstkälla för hushållen. Här utgör pensioner en betydande del. Andra transfereringsinkomster är a-kassa, utbildningsbidrag, utbetalningar för föräldraledighet med mera.

Från hushållens totala inkomster dras sedan skatter och avgifter. I tabellen framgår det att den största minusposten utgörs av inkomst- och förmögenhetsskatter samt sociala avgifter. Vad gäller "inkomst- och förmögenhetsskatter" är förmögenhetsskatten numera avskaffad. "Sociala avgifter" inkluderar både lagstadgade arbetsgivar- och egenavgifter och avtalade sociala avgifter. Posten "övriga transfereringar" inkluderar bland annat kyrkoavgiften.