Växelkursutveckling (KIX- och TCW-index)

När man vill studera om kronan stärkts eller försvagats mot en korg av olika valutor är det enklast att titta på ett valutakursindex, exempelvis KIX-index. Ett högre värde på KIX-index innebär att kronan har försvagats. Den övergripande trenden sedan 2013 har varit att kronan tappat i värde.

KIX-index visar hur kronan utvecklas i förhållande till en korg av andra valutor. Man kan se det som ett slags genomsnittlig växelkurs. Om KIX-index stiger betyder det att kronan har försvagats, det vill säga man behöver betala fler svenska kronor att köpa korgen av andra valutor. Detta är dock inte nödvändigtvis negativt. En svag krona innebär att det blir billigare för utländska företag att köpa svenska varor vilket gynnar den svenska exporten.

Trots att Sverige fram till 1992 i princip hade en fast växelkurs försvagades kronan även under dessa år. Sverige hade vid det laget under en lång period haft en ofördelaktig utveckling av vår internationella konkurrenskraft. Pris- och kostnadsutvecklingen hade varit så pass kraftig i förhållande till omvärlden den tvingade fram ett flertal nedskrivningar av kronan, så kallade devalveringar. Detta skedde 1949, 1976, 1977, 1981 och 1982. Den svenska kronan tappade även kraftigt i värde i samband med övergången till rörlig växelkurs som skedde den 19 november 1992.

Sverige har under lång tid tillämpat olika former av fast växelkurs. Under perioden 1973-1977 var den svenska kronan knuten till den tyska D-marken i den så kallade valutaormen. Därefter knöts kronan till en korg av valutor, även kallad valutakorgen, och i maj 1991 knöts kronan till den europeiska valutaenheten ecu. Det europeiska valutasamarbetet utsattes dock för stora påfrestningar under hösten 1992 och Sverige tvingades till sist att släppa kronan fri. Övergången till rörlig växelkurs föregicks av ett i det närmaste desperat försök att försvara kronan, men inte ens Riksbankens höjning av räntan till 500 procent under några dagar i september 1992 var tillräcklig för att upprätthålla den fasta växelkursen.  

Ett annat vanligt förekommande valutakursindex är TCW – Total Competitiveness Weights. Till skillnad från KIX justeras inte vikterna för de olika valutorna som ingår i TCW-index årligen, vilket betyder att det inte tar hänsyn till att betydelsen av olika handelspartner varierar över tid. Tolkningen av TCW är dock densamma: Ett högre värde innebär en försvagad krona. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du studera utvecklingen av kronkursen enligt TCW.

I diagrammen märks särskilt den kronförsvagning som skedde i samband med finanskrisen 2008-2009. Åren därefter återhämtade sig kronan successivt, men sedan 2013 har den övergripande trenden varit att kronan återigen har deprecierats.