Ekonomifakta

Finansiell stress

Senast uppdaterad: 2024-06-04

Finansiell stabilitet är när det finansiella systemet fungerar effektivt och robust även när det utsätts för allvarliga störningar eller kriser som kan hota dess funktion och förmåga. När indexet för finansiell stress är högt finns det mer oror i systemet och vice versa. Finansiell stabilitet främjar ekonomisk aktivitet och välfärd över tid.

Loading

Ett stabilt finansiellt system ska kunna hantera och motstå olika risker och plötsliga överraskningar, som höga skuldsättningsnivåer, instabila finansinstitut, bristande reglering och tillsyn samt kraftiga förändringar i den globala ekonomiska miljön. En finansiellt stabil ekonomi är viktig för att upprätthålla långsiktig hållbarhet och ekonomisk tillväxttillväxt:, och den kan uppnås genom en kombination av väl utformad reglering, tillsyn och övervakning av finansmarknaderna samt ansvarsfullt beteende från aktörerna i det finansiella systemet.

Sedan 1990-talet har ECBECB::s indexindex: för finansiell stress haft tre större toppar (ökad stress) i samband med 90-tals krisen, finanskrisen 2008 och Covid-19 pandemin 2020. Under 2022 ökade den finansiella stressen och utgjorde ytterligare en topp.

Vad är finansiell stress?

Finansiell stress är en situation där det finansiella systemet och dess aktörer upplever stora svårigheter att hantera risker och oförutsedda händelser, vilket kan leda till allvarliga störningar i ekonomin.

Finansiell stress kan orsakas av flera faktorer, som till exempel höga skuldsättningsnivåer, bristande tillsyn och reglering, makroekonomiska chocker, eller instabilitet på finansmarknaderna. Det kan också uppstå genom likviditetsbrist, där aktörer i det finansiella systemet inte längre kan betala av sina skulder eller finansiera sina verksamheter.

När en finansiell stressperiod uppstår, kan det leda till att förtroendet för det finansiella systemet minskar, att bankernas förmåga att finansiera företagföretag: och hushåll försämras, samt att investerare drar sig tillbaka från marknaden. Detta kan i sin tur leda till en minskning av ekonomisk aktivitet, ökad arbetslöshetarbetslöshet:, och en nedåtgående spiral för ekonomin som helhet.

Senast uppdaterad: 2024-06-04

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi