Ekonomifakta

Utlåning till allmänheten

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Den årliga tillväxttaken i utlåning till hushåll uppgick till 0,54 procent i april. Det är något lägre än föregående månad men fortsatt lågt ur ett historiskt perspektiv. Utåningen till företag minskade 1,23 procent i årstakt i april. Det är en lägre tillväxttakt än den som uppmättes i mars och även lågt ur ett historiskt perspektiv.

Loading

Svenska monetära finansinstitut (MFI)monetära finansinstitut (MFI): lånar i huvudsak ut till allmänheten i Sverige, det vill säga svenska företagföretag: och hushåll. Idag uppgår deras totala utlåning i Sverige till drygt 7 900 miljarder kronor. Det är ungefär 2 000 miljarder mer än Sveriges årliga BNPBNP:. Under de senaste 20 åren har utlåning till allmänheten och framför allt till svenska hushåll ökat kraftigt. I början av 2000-talet lånade företagföretag: och hushåll ungefär lika stora volymer. Idag står hushållen för drygt 60 procent av lånen och det handlar i huvudsak om bostadslån, läs mer här . Utvecklingen kan dels förklaras av kraftig ökande bostadspriser, dels av att företagföretag: använder sig av marknadsfinansiering i större utsträckning än tidigare.

Så väl utlåningen till hushåll som företagföretag: har vuxit över tid. Tillväxttakten i företagsutlåningen fluktuerar typiskt sett mer än bostadsutlåningen. En förklararing till det är att utlåningen till företagföretag: vanligtvis är kortsiktigare än till hushåll. Företagen har också andra finansieringskällor än banklån, läs mer här .

Det finns flera typer av kreditgivare på den svenska bankmarknaden. Bostadsinstituten och bankerna står för en majoritet, dryga 90 procent, av utlåningen till svenska hushåll och företagföretag:. Deras verksamheter är snarlika men de skiljer åt sig vad gäller typ av utlåning. Bankerna lånar ut till både företagföretag: och hushåll, med och utan säkerheter för lånen. Bostadsinstituten däremot lånar enbart ut mot säkerhet i bostäder och fastigheter, exempelvis villor och bostadsrätter. Finansbolagen står för en liten del - knappt två procent - av utlåning till allmänheten. Det handlar ofta om lån till bil- och båtköp. Sedan år 2017 har det varit möjligt för bostadskreditinstitut att erbjuda bolån. Till skillnad från banker och bostadsinstitut tar de här aktörerna inte emot inlåninginlåning: från hushåll och företagföretag:. Därför behöver de inte banktillstånd från Finansinspektionen. Bostadskreditinstituten står för en liten del av utlåningen, 45 miljarder kronor. Det motsvarar knappt 1 procent av de utestående lånen till allmänheten.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi