Växelkursutveckling

8,86Kronor per dollar
sep-18

kort sikt påverkas växelkursutvecklingen av förändringar på de finansiella marknaderna. Justeringar av centralbankernas styrräntor är ett exempel och vid finansiell oro brukar mindre valutor försvagas. Även inflationen och förtroendet för en valuta påverkar.

Diagrammet visar utvecklingen av den svenska kronan gentemot dollarn och euron sedan 1993. Sedan hösten 1992 har Sverige haft rörlig växelkurs vilket innebär att valutan kan fluktuera fritt och inte är knuten till någon annan valuta. Rörlig växelkurs innebär att värdet på svenska kronan beror på efterfrågan och utbud. Hur mycket en euro kostar i svenska kronor har varit mycket stabilt fram till andra halvåret 2008 då den internationella finanskrisen medförde turbulens på valutamarknaderna. Kostnaden i svenska kronor för dollarn har däremot varierat kraftigt över tiden.

Växelkursutvecklingen bestäms av förändringar på de finansiella marknaderna. Centralbankernas styrräntor, exempelvis Riksbankens reporänta, har en viktig roll här. En sänkning av räntan kan tillfälligt försvaga kronan och vice versa. Förenklat innebär en räntesänkning lägre avkastning på räntebärande värdepapper vilket kan innebära att pengar flyttas från landet till länder där avkastningen på räntebärande värdepapper är högre. Färre svenska papper efterfrågas och därmed efterfrågas även mindre av den svenska kronan som sjunker i värde. Också inflationen påverkar, en hög inflation tenderar att minska intresset för valutan vilket innebär att värdet på valutan sjunker. Även förtroendet och förväntningar på en valuta och den framtida växelkursutvecklingen påverkar.

I orostider tenderar små valutor att drabbas mer än stora valutor. Investerare söker sig gärna då till större valutor och minskar exponeringen mot mer perifera marknader. Detta såg vi tydligt under finanskrisens inledande och mest akuta fas när både dollarn och euron på kort tid ökade i värde jämfört med den svenska kronan. Finanskrisen bröt därmed en trend som hade hållit i sig sedan början på 2000-talet, där dollarn under flera tappat i värde gentemot kronan. Redan undan 2009 började dock kronan återigen att stärkas och var relativt fort tillbaka på ungefär samma nivå före finanskrisen. Under perioden 2014-2016 vände riktningen återigen och kronan försvagades gentemot både euron och dollarn. Särskilt dollarn blev under dessa år väsentligt dyrare. Under 2017 fortsatte kronan att tappa gentemot euron, men stärktes åter gentemot dollarn. Tendensen hittills under 2018 har varit att kronan försvagats gentemot både dollarn och euron.