Arbetslöshet i olika åldersgrupper

Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar än vad den är i övriga åldersgrupper. Ungdomar är känsligare för ekonomiska svängningar vilket bland annat visar sig i att en större grupp unga fortsätter att vara arbetslösa efter lågkonjunkturer.  

I Sverige råder det stora skillnader i arbetslöshet mellan de unga och de äldre. 2019 låg arbetslösheten bland personer 15-24 år på 20,0 procent. I övriga åldersgrupper var nivån betydligt lägre. Mönstret är det samma under både låg- och högkonjunkturer, vilket man kan se genom att klicka på ett av de mindre diagrammen.

Under finanskrisen 2008 ökade arbetslösheten i samtliga åldersgrupper och ökningen var som störst bland ungdomar. Under senare år har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer men ungdomsarbetslösheten ligger fortfarande kvar på en högre nivå än i övriga grupper. Ofta handlar det dock om kortare arbetslöshetsperioder då unga i högre utsträckning rör sig mellan olika jobb och säsongsvariationen är hög.

Orsakerna till den högre ungdomsarbetslösheten är ett återkommande ämne i debatten. Några aspekter av problematiken som ofta tas upp är turordningsreglerna i LAS, dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv, samt nivån på ingångslönerna.