Arbetslöshet i olika åldersgrupper

Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar än vad den är i övriga åldersgrupper. Ungdomar är känsligare för ekonomiska svängningar än andra grupper, vilket till exempel visar sig genom att en större grupp unga fortsätter att vara arbetslösa efter lågkonjunkturer. 

I Sverige råder det stora skillnader i arbetslöshet mellan de unga och de äldre. 2017 låg arbetslösheten i grupppen 15-24 år på 17,8 procent,  i övriga grupper var niverna betydligt lägre. Mönstret är det samma under både låg- och högkonjunkturer vilket kan ses i ett av de ovanstående diagramen. Under finanskrisen 2008 ökade arbetslösheten i samtliga åldersgrupper och ökningen var som störst bland ungdomar. Under senare år har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer men ungdomsarbetslösheten ligger kvar på en betydligt högre nivå än övriga grupper. Det rör sig dock ofta om kortare arbetslöshetsperioder då unga i högre utsträckning rör sig mellan olika jobb och säsongsvariationen är hög.

Orsakerna till den högre ungdomsarbetslösheten är ett återkommande ämne i debatten. Några aspekter av problematiken som ofta tas upp är turordningsreglerna i LAS, dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv, samt nivån på ingångslönerna.