Arbetslöshet i olika åldersgrupper

Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar än vad den är i övriga åldersgrupper. Ungdomar är mer känsliga för ekonomiska svängningar än andra åldersgrupper. Detta syns till exempel genom att det efter varje lågkonjunktur är en allt större grupp ungdomar som fortsätter att vara arbetslösa. 

Det råder i Sverige stora skillnader mellan arbetslösheten bland de unga och arbetslösheten bland de äldre. Detta gör att Sverige sticker ut bland OECD- och EU-länderna. Mönstret var det samma även under högkonjunkturåret 2007.

Orsakerna till den höga ungdomsarbetslösheten diskuteras flitigt. Några aspekter av problematiken som ofta tas upp i debatten är turordningsreglerna i LAS, dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv, samt nivån på ingångslönerna.