Ekonomifakta

Konjunkturen - Barometerindikatorn

94Indikatorn

maj-24

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Konjunkturinstitutets Barometerindikator föll i maj till 94 från 94,9 i april. Hushållens konfidensindikator fortsatte att öka och är över 90 för första gången sedan år 2022. Stämningsläget för ekonomin som helhet är däremot fortfarande svagt.

Loading

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företagföretag: och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin. Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin starkare än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt.

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt. År 2020 präglades av coronakrisen och i april samma år föll indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi