Ekonomifakta

Koldioxidutsläpp - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-03-11

Under år 2022 var koldioxidutsläppen 37 150 miljoner ton. De största utsläppen kommer från Kina, USA och Indien. Totalt utgör de mer än 50 procent av alla utsläpp. Sedan 1990 har de globala utsläppen av koldioxid ökat.

Loading

Under 2020 ledde coronapandemin till en betydande ekonomisk avmattning och fall i koldioxidutsläpp globalt. Senaste två årens utsläppsökningar reflekterar snarare en återhämtning i produktionen än ökade utsläpp.

Koldioxidutsläppen har mer än tvåfaldigts sedan 1970. Denna ökning drivs huvudsakligen av växande utsläpp från utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Kina är världens största koldioxidutsläppare. EUEU: har däremot minskat sina koldioxidutsläpp med cirka 25 procent sedan 1970, en minskning med 900 miljoner ton.

Energisektorn, framför allt el- och värmeproduktion, står för den största delen av utsläppsökningen. Detta beror på att majoriteten av världens el fortfarande genereras från fossila bränslenfossila bränslen: som kol, gas och olja, vilket utgör omkring två tredjedelar av den globala elproduktionen.

Koldioxidutsläppens effekt på klimatet

Ökad koldioxidkoldioxid: i atmosfären förstärker växthuseffektenväxthuseffekten:, vilket leder till global uppvärmning. Detta resulterar i en övergripande ökning av temperaturerna på jorden. Konsekvenserna av utsläppen kan för marksystemet bidra till ökad växtlighet, vilket i sin tur kan leda till högre upptag av koldioxidkoldioxid:. Detta kan potentiellt minska den globala uppvärmningen något, men effekten är komplex och varierar mellan olika ekosystem, samt kompenserar inte för den förstärkta växthuseffektenväxthuseffekten:.

Ökade temperaturer, orsakade av förstärkt växthuseffekt, minskar vattnets förmåga att lösa koldioxidkoldioxid:. När koldioxidkoldioxid: kommer i kontakt med vatten sker en kemisk reaktion som bildar kolsyra. Vid högre temperaturer klarar vattnet inte av att lösa lika mycket koldioxidkoldioxid:, och halten av koldioxidkoldioxid: i atmosfären ökar. Detta skapar en självförstärkande cykelcykel: som påverkar klimatet.

Koldioxidutsläppens effekt på miljön

Koldioxidens luftpåverkan på den lokala miljön är oftast försumbar direkt, men indirekta effekter via klimatförändringar är betydande. Viktiagre är det dock med försurning av markområden som direkt konsekvens av ökade koldioxidnivåer. Detta påverka jordbruksmark och naturliga ekosystem negativt. Försurning av haven och vattendrag är en också allvarlig miljöeffekt. Detta påverkar marina ekosystem, korallrev och fiskpopulationer, vilket i sin tur kan ha omfattande konsekvenser för den biologiska mångfalden och fisket.

Senast uppdaterad: 2024-03-11

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö