Ekonomifakta

Klimat och miljö

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om klimat och miljö

Global uppvärmning

Global uppvärmninng är en gradvis temperaturökning på jorden. Sedan förindustriell tid har medeltemperaturen ökat med cirka 0,9 °C.

Global uppvärmning orsakas primärt av mänskliga aktiviteter, särskilt förbränningen av fossila bränslenfossila bränslen: som kol, olja och naturgasnaturgas:. Denna process leder till en ökning av växthusgaserväxthusgaser: i atmosfären. VäxthusgaserVäxthusgaser: fungerar som ett täcke som fångar värme och bidrar till den globala uppvärmningen.

Läs mer om Global uppvärmning

Klimatförändringar

Klimatförändringar avser långsiktiga förändringar i jordens klimatsystem och kännetecknas av en ökning av den globala medeltemperaturen. Två konsekvenser av det här är stigande havsnivåer och smältande isar.

Läs mer om klimatförändringar

Hållbar handel

Sedan år 1990 har Sveriges varu- och tjänsteexport som andel av BNPBNP: ökat med 95 procent. Samtidigt har Sveriges koldioxidintensitetkoldioxidintensitet: fallit med 66 procent. Handel kan leda till effektivare resursutnyttjanderesursutnyttjande: och minskad klimatklimat:- och miljöpåverkan.

Läs mer om hållbar handel

Utsläpp av växthusgaser internationellt

Under år 2020 var växthusgasutsläppen 47 513 ton miljoner koldioxidekvivalenterkoldioxidekvivalenter:. De största utsläppen kommer från Kina, USA och Indien. Totalt utgör de nästa 45 procent av alla utsläpp. Sedan 1990 har de globala utsläppen av växthusgaserväxthusgaser: ökat.

VäxthusgaserVäxthusgaser: är ett samlingsord för de gaser som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. VäxthuseffektenVäxthuseffekten: är den värme som atmosfären förser jorden med. De fyra växthusgasutsläppen som bidrar mest till växthuseffektenväxthuseffekten: är koldioxidkoldioxid:, metanmetan:, dikväveoxiddikväveoxid: och F-gaser.

Läs mer om växthusgaser internationellt
Loading

Koldioxidintensitet

Under år 2021 var de globala koldioxidutsläppen som andel av BNPBNP: 0,28 kg koldioxidkoldioxid:. Sedan 1990 har andelen koldioxidutsläpp som andel av BNPBNP: minskat med 36 procent. Under samma period har globalt BNPBNP: ökat med 147 procent. Detta tack vare att flera av världens stora ekonomier har börjat bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxttillväxt: och koldioxidutsläpp, en process känd som ’decoupling’.

Läs mer om koldioxidintensitet

Hållbarhet

Hållbarhet omfattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre perspektiv behövs för att uppnå en balanserad utveckling med bevarad natur, ekonomisk tillväxttillväxt: och social rättvisa. Hållbarhet har sina rötter i miljörörelsen under 1900-talet. Begreppet blev allmänt erkänt efter publiceringen av BrundtlandrapportenBrundtlandrapporten: 1987, där hållbar utveckling definierades som ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Läs mer om hållbarhet