Ekonomifakta

Global uppvärmning

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Global uppvärmninng är en gradvis temperaturökning på jorden. Den globala uppvärmningen är den mest avgörande miljöfrågan. Sedan förindustriell tid har medeltemperaturen ökat med cirka 0,9 °C.

Loading

Global uppvärmning refererar till den långsiktiga ökningen av jordens genomsnittstemperatur. Den orsakas primärt av mänskliga aktiviteter, särskilt förbränningen av fossila bränslenfossila bränslen: som kol, olja och naturgasnaturgas:. Denna process leder till en ökning av växthusgaserväxthusgaser:, såsom koldioxidkoldioxid: (CO2), metanmetan: (CH4) och dikväveoxiddikväveoxid: (N2O), i atmosfären. VäxthusgaserVäxthusgaser: fungerar som ett täcke som fångar värme och bidrar till den globala uppvärmningen.

Jordens genomsnittstemperatur har ökat konsekvent sedan den industriella revolutionen. Denna uppvärmning har flera direkta och indirekta effekter på miljön och samhället. Till exempel, smältning av polarisar och glaciärer, stigande havsnivåer, och förändrade vädermönster. Det finns även en påverkan på ekosystemen, till exempel genom att arter tvingas anpassa sig, migrera eller utrotas.

Ett annat viktigt aspekt är den socioekonomiska påverkan. Förändrade klimatförhållanden kan leda till sämre skördar och påverka livsmedelssäkerheten. Dessutom kan extremväder som orkaner och översvämningar orsaka omfattande skador på infrastrukturinfrastruktur: och boenden, vilket leder till ekonomiska och mänskliga förluster.

För att hantera global uppvärmning har det internationella samfundet vidtagit åtgärder såsom Parisavtalet, där länder förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaserväxthusgaser: för att begränsa temperaturökningen. Det finns också en växande inriktning på förnybar energienergi:, som sol- och vindkraft, för att ersätta fossila bränslenfossila bränslen:. EnergiEnergi:-effektiviteteffektivitet: samt koldioxidavskiljning och lagring (CCS) är andra teknologier som utforskas för att minska koldioxidutsläppen. Läs mer om CCS här .

Senast uppdaterad: 2024-01-25

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö