Sverige i välståndsligan

Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan och nådde en bottennivå under nittiotalskrisen. År 2016 låg vi på en elfteplats.

OECD sammanställer varje år medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita i den så kallade välståndsligan. Måttet kan ses som en indikator på levnadsstandarden i de olika länderna eftersom det både tar hänsyn till hur mycket som produceras per invånare och hur högt prisläget är i de jämförda länderna. Det ska dock tolkas med viss försiktighet eftersom köpkraftskorrigeringar alltid är förknippade med osäkerhet, bland annat därför att man gör antaganden om hur konsumtionsmönstren ser ut.

Från 1970-talet till början av 1990-talet hade Sverige en sämre tillväxt än flertalet andra industriländer. Detta gällde särskilt den djupa konjunkturnedgången 1991-1993. Som en konsekvens av detta utvecklades den köpkraftsjusterade BNP per capita relativt svagt i Sverige under dessa år och vi tappade placeringar i välståndsligan. Från att ha legat på en fjärdeplats i början av 1970-talet befann vi oss efter nittiotalskrisen, år 1994, på en trettondeplats bland OECD-länderna.

Krisen under 90-talet tvingade dock Sverige till en hel del reformer. Bland annat öppnades flera marknader upp för konkurrens, skattesystemet reformerades och vi fick en självständig Riksbank med ett tydligt inflationsmål. Utöver detta började även lönebildningen fungera bättre igen och vi kunde undvika pris-lönespiraler. Sverige började därefter klättra något i välståndsligan och nådde 2007-2008 en åttondeplats.

År 2016 hade vi fallit tillbaka till en elfteplats, men man bör notera att det är väldigt jämnt mellan länderna runt Sverige så små revideringar i statistiken kan ge stora omkastningar i placeringar. Även om dagens placering inte är särskilt mycket bättre än bottennoteringen under 1990-talet har avståndet till OECD-genomsnittet ökat. Efter nittiotalskrisen, år 1995, var Sverige 12 procent rikare än det genomsnittliga OECD-landet. 2008 hade avståndet ökat till 20 procent och idag ligger det på 16 procent.

Genom att klicka på miniatyrdiagrammet bredvid diagrammet kan välja att studera hur Sveriges placering i välståndsligan har förändrats från 1970 fram till idag.