Näringslivets produktion

1,8Procent
nov-19

Produktionsvärdeindex, PVI, ger en snabb bild av hur produktionen i näringslivet utvecklas varje månad. Totalt sett ökade produktionen med 1,8 procent i november 2019 jämfört med samma månad föregående år.

I nationalräkenskaperna, det vill säga det ramverk som används för att bland annat beräkna BNP, kan man följa hur produktionen i näringslivet utvecklas. Dessa publiceringar sker dock endast kvartalsvis och med viss eftersläpning. En snabbare bild av läget ges av SCB:s Produktionsvärdeindex, PVI, som publiceras månadsvis. Förutom att ge en uppdaterad bild av produktionsutvecklingen används PVI också för att förbättra själva BNP-beräkningarna.

Ser man till utvecklingen av PVI har tillväxttalen under senare år varit relativt goda, vilket avspeglar den senaste tidens högkonjunktur. Detta märks både inom tjänstesektorn och industrin. Dock visar indexet att produktionen inom byggsektorn växlade ner på ett tydligt sätt under 2018, något som sammanfaller med att kulmen på högkonjunkturen då passerades. Inbromsningen märks också i andra mått, till exempel i att bostadsinvesteringarna vände nedåt detta år. Under den allra senaste tiden har också tillväxttakterna generellt varit lägre – en indikation om att högkonjunkturen nu kommit till sin slutpunkt.

En mer detaljerad bild av hur näringslivets produktion har utvecklats på längre sikt ges i nationalräkenskaperna. Dessa visar att tillväxten överlag var relativt låg under 1980-talet, i genomsnitt 2,7 procent per år. Efter 1990-talskrisen tog dock produktionstillväxten fart och ökade till i genomsnitt 4,5 procent om året mellan 1993 och 2007. Därefter följde ett antal tyngre år, först till följd av finanskrisen och därefter eurokrisen. När konjunkturen sedan började vända uppåt igen ökade produktionen, även om tillväxten inte riktigt kom upp i lika höga tal som före finanskrisen.

 

Bättre BNP-beräkningar

Ett viktigt skäl till varför SCB har tagit fram PVI är att det ska ge ett bättre underlag till de kvartalsvisa BNP-beräkningarna. Tidigare använde man sig av en sammanvägning av olika separata index som beskrev utvecklingen inom industrin, byggsektorn och tjänstesektorn. Indikatorn som användes för industrin, Industriproduktionsindex, fångar dock inte all produktion inom industrin utan enbart produktion av varor och vissa industriella tjänster. Andra typer av tjänster och den handel med varor som sker inkluderas inte. Industriproduktionsindex är därför ett bra mått på själva industriproduktionen av varor, men inte lika rättvisande om man vill beskriva industrins totala produktion.