Näringslivets produktion

119,48 näringslivet totalt
apr-21

Produktionsvärdeindex, PVI, ger en snabb bild av hur produktionen i näringslivet utvecklas varje månad. Det senaste värdet visar att produktionen ökade med 10,7 procent i april 2021 jämfört med samma månad föregående år. Nivån på produktionen ligger ökningen till trots knappt över 2019 års nivå vilket visar på en svag utveckling av produktionen till följd av coronakrisen.

I nationalräkenskaperna, det vill säga det ramverk som används för att bland annat beräkna BNP, kan man följa hur produktionen i näringslivet utvecklas. Dessa publiceringar sker dock endast kvartalsvis och med viss eftersläpning. En snabbare bild av läget ges av SCB:s Produktionsvärdeindex, PVI, som publiceras månadsvis. Förutom att ge en uppdaterad bild av produktionsutvecklingen används PVI också för att förbättra själva BNP-beräkningarna.

Ser man till utvecklingen av PVI var tillväxttalen höga under 2017 och delvis också under 2018. Därefter skedde en nedväxling. Byggsektorn bromsade redan under 2018 då kulmen på den förra högkonjunkturen passerades. Inbromsningen sågs också i andra mått, till exempel i att bostadsinvesteringarna vände nedåt detta år.

Under inledningen av 2019 märktes även en avmattning inom industrin. De lägre tillväxttakterna indikerade tydligt att högkonjunkturen var på upphällningen. Först såg det ut att bli en relativt mjuk inbromsning, men sedan slog coronakrisen till i mars och ändrade förutsättningarna totalt. Produktionen i näringslivet minskade då med knappt 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Nedgången tilltog sedan och i maj var produktionen inom näringslivet nästan 10 procent lägre än samma månad 2019. Därefter har det skett en viss återhämtning, men produktionen ligger alltjämt kvar på en relativt låg nivå.

En mer detaljerad bild av hur näringslivets produktion har utvecklats på längre sikt ges i nationalräkenskaperna. Dessa visar att tillväxten överlag var relativt låg under 1980-talet, i genomsnitt 2,7 procent per år. Efter 1990-talskrisen tog dock produktionstillväxten fart och ökade till i genomsnitt 4,5 procent om året mellan 1993 och 2007. Därefter följde ett antal tyngre år, först till följd av finanskrisen och därefter eurokrisen. När konjunkturen sedan började vända uppåt igen ökade produktionen, även om tillväxten inte riktigt kom upp i lika höga tal som före finanskrisen. Under det andra kvartalet 2020 märks sedan ett brant fall på grund av coronakrisen. Jämfört med föregående kvartal minskade produktionen i näringslivet då med nära 10 procent. Därefter sker delvis en återhämtning men nivån på produktionen är alltjämt låg.

 

Bättre BNP-beräkningar

Ett viktigt skäl till varför SCB har tagit fram PVI är att det ska ge ett bättre underlag till de kvartalsvisa BNP-beräkningarna. Tidigare använde man sig av en sammanvägning av olika separata index som beskrev utvecklingen inom industrin, byggsektorn och tjänstesektorn. Indikatorn som användes för industrin, Industriproduktionsindex, fångar dock inte all produktion inom industrin utan enbart produktion av varor och vissa industriella tjänster. Andra typer av tjänster och den handel med varor som sker inkluderas inte. Industriproduktionsindex är därför ett bra mått på själva industriproduktionen av varor, men inte lika rättvisande om man vill beskriva industrins totala produktion.