Ekonomifakta

BNP - detaljerat

Senast uppdaterad: 2024-06-12

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivetnäringslivet: för 78 procent av förädlingsvärdet i BNPBNP:. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 55 procent medan investeringar utgör 25 procent.

  • Produktion
  • Användning

BNP uppdelat efter produktion, år 2023

Loading

Källa: SCBSCB:

Not: data avser löpande priserlöpande priser:.

OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen. Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

Sett från produktionssidan består BNPBNP: av värdet av de varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärdeförädlingsvärde: och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNPBNP:. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

Senast uppdaterad: 2024-06-12

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi