Ekonomifakta

Bostadsbyggandet i Sverige

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Under det första kvartalet av 2024 påbörjades byggandet av 7 700 nya bostäder. Det var en minskning med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Under kvartalet färdigställdes 10 100 bostäder, en minskning med 46 procent jämfört med samma kvartal 2023.

Loading

Antalet påbörjade nybyggnationer av lägenheter i flerbostadshus och småhus har på årsbasis fallit med drygt 50 procent mellan år 2022 och 2023. På grund av eftersläpning i inrapporteringen från kommunerna brukar siffrorna revideras.

Över tid har nybyggnationen av bostäder varierat mycket. Under och efter finanskrisen på 90-talet var bostadsbyggandet som lägst för att sedan stiga fram till finans- och skuldkrisen 2008. Efter krisen vände dock byggandet snabbt uppåt igen och redan 2010 var nybyggnationen uppe på samma nivå som innan krisen. Därefter skedde en kraftig ökning av bostadsbyggandet under ett antal år tills byggboomen nådde sin kulmen 2017.

Den bostadsbrist som finns idag är inte bara en effekt av att det har byggts för lite bostäder. Man kan likna bostadsmarknaden vid arbetsmarknadenarbetsmarknaden:, där det finns arbetslösa samtidigt som det finns lediga jobb. På samma sätt uppstår det matchningsproblem på bostadsmarknaden. Det kan finnas bostadsbrist även om det finns tillräckligt många bostäder på grund av att man bor i ”fel” bostäder. Bostäderna kan till exempel ligga på fel plats geografiskt; det finns för många bostäder där efterfråganefterfrågan: sjunkit på grund av utflyttning och för få på platser där inflyttningen varit hög. Matchningsproblemen kan också bero på att vissa bor för stort och andra för trångt, vilket kan bero på att rörligheten på bostadsmarknaden är låg.

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi