Ekonomifakta

Upphandling och valfrihetssystem

Senast uppdaterad: 2023-08-18

Traditionellt har tjänster inom välfärden utförts av den offentliga sektorn. Men det är numera vanligt att välfärd även utförs av privata och andra offentliga aktörer, samtidigt som den finansieras av skattemedel. Hur detta fungerar kan se ut och regleras på olika sätt i olika delar av landet.

Upphandling

Om stat, region eller kommun vill att andra aktörer än de själva ska utföra vissa specifika tjänstertjänster: måste en så kallad upphandlingupphandling: ske. En offentlig upphandlingoffentlig upphandling: är en procedur för inköp av varorvaror:, tjänstertjänster: och entreprenader inom offentlig sektoroffentlig sektor: som styrs av regleringar i ett upphandlingsdokument. I upphandlingsdokumentet finns beskrivning av tjänsterna, kravspecifikationer och ett ansökningsförfarande som ska annonseras ut. Olika aktörer kan sedan skicka in ansökningar och lämna anbud, om att få utföra dessa tjänstertjänster:. Stat, kommun eller region väljer sedan vilken/vilka aktörer som ska få utföra tjänsten utifrån vilka som bäst uppfyller de krav som ställts. Verksamheten finansieras med offentliga medel. Upphandlingsprocessen är reglerad i Lagen om Offentlig UpphandlingOffentlig Upphandling:, LOULOU:, som baseras på EUEU:-direktiv.

Valfrihetssystemet

Lagen om Valfrihetssystem, LOVLOV: trädde i kraft 2009 och är ett alternativ till upphandlingssystemet. Proceduren för upphandlingupphandling: inom valfrihetssystemetvalfrihetssystemet: är i många avseenden lik den för LOULOU: men det finns skillnader. ValfrihetssystemetValfrihetssystemet: ställer fler krav, bland annat ska en löpande annonsering ske och alla anbudsgivare som uppfyller de angivna kraven måste antas. Den största skillnaden för brukaren är att systemets utformning gör det möjligt att själv välja utförare. Det kan till exempel handla om äldreomsorg , social omsorgsocial omsorg: för människor med funktionsvariation eller barnmorska inför en graviditet. Det är frivilligt för kommuner att välja om de vill införa valfrihetssystemetvalfrihetssystemet: eller inte, men sedan 2010 är det obligatoriskt för regionen inom primärvården. Det är detta som vanligen kallas för VårdvalVårdval:. Om regionen och kommunerna väljer att införa valfrihetssystemetvalfrihetssystemet: inom sina övriga verksamhetsområden är det upp till dem vad de vill kalla systemet inom olika områden. LOVLOV: har dock vissa speciella riktlinjer. Bland de tjänstertjänster: som kan omfattas av LOVLOV: kan sådana finnas som är mindre lämpade för konkurrensutsättning genom valfrihetssystem. Lagen gäller därmed inte tjänstertjänster: inom barn- och ungdomsomsorg.

En utvidgning av systemet

Sedan 2010 gäller även LOVLOV: för Arbetsförmedlingen vid tillhandahållande av etableringslotsar för nyanlända invandrare samt inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Införandet av valfrihetssystem med etableringslotsar är obligatoriskt medan valfrihetssystem inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är frivilligt. Från 2013 gäller LOVLOV: dessutom för tjänstertjänster: för elektronisk identifiering.

Läs mer:

Offentlig sektor i privat regi

Senast uppdaterad: 2023-08-18

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande