Ekonomifakta

Offentlig sektor

Välfärdssektorn är en samlad benämning på skattefinansierade tjänster som stat, landsting och kommun har ansvar för att de tillhandahålls för invånarna. Det kan handla om barnomsorg, utbildning eller sjukvård. Men bara för att tjänsterna finansieras av skattemedel innebär det inte att det är offentlig sektor som utför dem. Det kan lika gärna vara ett privat företag, en ideell förening, ett kommunförbund eller en stiftelse.

Skattefinansierat men utfört av andra

Fram till 1990-talet var det främst landstingen och kommunerna som både ansvarade för och utförde välfärdstjänsterna. Men under de senaste två decennierna har denna sektor öppnats upp och det har blivit vanligare att kommunerna och landstingen köper verksamhet från andra utförare, eller låter de som tar del av tjänsterna själva välja vilka som ska utföra dem. Oavsett vem som utför tjänsten så är den fortfarande offentligt finansierad. Det är också kommun, landsting eller stat som har ansvar för uppföljning och kontroll av hur tjänsterna utförs.

Att den offentliga sektorn finansierar verksamhet som en annan aktör, till exempel ett privat företagföretag:, utför kallas ibland för privatiseringprivatisering:. Detta är inte helt rätt, privatiseringprivatisering: leder tanken till att verksamheten också finansieras av privata pengarpengar: och det stämmer inte inom välfärdssektorn. Den offentliga sektorn bekostar hela verksamheten men, den utförs av någon annan. Det finns helt privata alternativ inom till exempel sjukvården, men de bekostas av privata pengarpengar: och ingår inte i den offentliga välfärden.

Offentlig verksamhet inkluderar mycket

Den offentliga sektorn inkluderar många samhällstjänster såsom samhällsskydd, polis, pensioner, avfallshantering, arbetslöshetsersättning, fritidsverksamhet och infrastrukturinfrastruktur:. Men, de största sektorerna är vård, skola och omsorg och det är de områden som brukar kallas den offentliga välfärden. Sektorerna fungerar olika och har olika system för hur andra aktörer än offentliga kan erbjuda tjänstertjänster:. Läs mer om detta genom att klicka på länkarna nedan.