Ekonomifakta

Vård och omsorg i privat regi

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Regionerna ansvarar för vården och kommunerna för omsorgen. I vårdsektorn ingår bland annat vårdcentraler, sjukhus och tandvård. Till omsorgssektorn räknas bland annat barnomsorg, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd till funktionshindrade. Inom både sjukvården och omsorgen förekommer privata utförare.

Valfrihetssystemet

Lagen om Valfrihetssystem, LOVLOV: trädde i kraft 2009 och reglerar det så kallade valfrihetssystemetvalfrihetssystemet:. Det är ett alternativ till det traditionella upphandlingssystemet . ValfrihetssystemetValfrihetssystemet: kan användas inom hälso- och sjukvård, socialtjänster och för jobbsökningstjänster. Det kan till exempel vara äldreomsorg , social omsorgsocial omsorg: för handikappade och barnmorsketjänster. Systemet gör det möjligt för konsumenten eller patienten att välja utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster. Lagen gäller däremot inte tjänstertjänster: inom barn- och ungdomsomsorg. Det är frivilligt för kommuner att själva välja om de vill införa det nya valfrihetssystemetvalfrihetssystemet:, men sedan 2010 obligatoriskt för regionen inom primärvården. Det är detta som vanligen kallas VårdvalVårdval:. Om regionen och kommunerna väljer att införa valfrihetssystemetvalfrihetssystemet: inom sina övriga verksamhetsområden är det upp till dem vad de vill kalla systemet. Syftet med det systemet är att öka konkurrensen i vård- och omsorgssektorerna och öka valfriheten för de omsorgsbehövande.

Valfrihetssystemet innebär inte högre avgifter

Vård- och omsorgssektorerna finansieras av offentliga medel. Dessa sektorer tar också ut avgifter från sina besökare. Avgifterna är reglerade både i upphandlingssystemet och valfrihetssystemetvalfrihetssystemet: och varierar inte beroende på system eller på om det är offentlig sektoroffentlig sektor: eller en annan aktör som utför tjänsten. Det finns dock också helt privata aktörer på marknaden som inte finansieras av skattemedel. Dessa privata aktörer tillämpar fri prissättningfri prissättning: och avgifterna kan därför variera. Trots egenfinansiering står ändå helt privata aktörer under tillsyn av Socialstyrelsen för att säkra vård- och omsorgskvaliteten i Sverige.

Tandvården fungerar annorlunda

Tandvården har ett lite annorlunda system. Regionerna är ansvariga för att tillhandahålla tandvård för de upp till 23 år samt specialisttandvård. Tandvården för de upp till 23 är skattefinansierad och kostnadsfri för de som nyttjar den. Man kan antingen gå till folktandvården som är den regionala tandvården eller en annan aktör. I övrigt råder fri prissättningfri prissättning: på tandvård. Det finns dock statliga subventioner bland annat ett tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan. Det finns också riktlinjer och prislistor som talar om vad ett rimligt pris för tandvården är.

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande