Ekonomifakta

Antal företag i Sverige

1 229 302Antal

2023

Senast uppdaterad: 2024-02-12

Inom det svenska näringslivet finns ungefär 1 200 000 företag. Företagen är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt i en ekonomi. Över tiden har antalet företag ökat, men exakt hur många företag som finns i det svenska näringslivet är inte alltid helt lätt att veta. Det handlar till stor del om vad man räknar som ett företag.

Loading

Diagrammet visar antalet företagföretag: i Sveriges näringsliv. Företagsstocken i Sverige har en ökande trendtrend:. Mellan 2003 och 2010 växte antalet företagföretag: i näringslivetnäringslivet: med ungefär 120 000 företagföretag:, en ökning på cirka 15 procent. 2011 var ökningen av antalet företagföretag: mycket stor. Till viss del beror det på att kraven förändrats för vilka företagföretag: som anses verksamma. Förändringen påverkar främst antalet enmansföretagenmansföretag:. Mellan 2012 och 2013 minskade däremot antalet företagföretag: med ungefär 1 procent för att sedan öka igen under 2014-2023.

Diagrammet visar antalet företagföretag: i Sverige efter att vissa exkluderingar har gjorts i företagsstatistiken. Detta har gjorts med anledning av att statistiken inkluderar företagföretag: som traditionellt sett inte klassificeras som företagföretag:. För att klassificeras som ett företagföretag: så måste företaget vara aktivt, dessutom måste företaget uppfylla ett eller fler av nedanstående villkor:

I SCBSCB::s Företagsregister finns en bra bit över en miljon företagföretag: men en del av dessa är knappast sådana som man i vardagligt tal brukar benämna som företagföretag:, så som bostadsrättsföreningar och dödsbon. För att ge en mer rättvis bild av det svenska näringslivetnäringslivet: bör man alltså göra vissa skärningar i statistiken. Detta illustreras i företagstrappan.

Loading

Totalt fanns det 1 332 598 företagföretag: registrerade hos SCBSCB: under 2023. Men för att detta bättre ska representera antalet företagföretag: i det svenska näringslivetnäringslivet: kan ett antal rensningar göras. I ett första skede kan man rensa för ägandeform. Här inkluderas privat ägda företagföretag: samt utländskt ägda företagföretag: medan offentligt ägda företagföretag: är borträknade. Fokus ligger alltså på det privata näringslivetnäringslivet:.

I ett andra steg rensas för juridisk form. Här inkluderas de juridiska formerna aktiebolagaktiebolag:, handels- och kommanditbolaghandels- och kommanditbolag:, enkelt bolag samt fysiska personerfysiska personer:. Vi räknar alltså bort juridiska former så som bostadsrättsföreningar, kommuner och dödsbon som annars ingår i registret.

Sist räknar vi bort traditionellt offentliga branscher, som exempelvis försvaret och offentlig förvaltning. Kvar blir drygt 1 200 000 företagföretag:. De allra flesta företagföretag: är små eller medelstora .

Senast uppdaterad: 2024-02-12

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande