Ekonomifakta

Utbildningsnivå - utrikes födda

Senast uppdaterad: 2024-06-13

Det finns stora skillnader i utbildningsbakgrund inom gruppen utrikes födda. Trots att andelen högutbildade är lika hög bland utrikes som inrikes födda finns det också en stor grupp med mycket låg utbildningsnivå. Lite mer än hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar gymnasiekompetens.

Loading

Bland utrikes födda ingår både vuxna som nyss har kommit till Sverige och personer som har bott i Sverige sedan de var barn. Skälen till invandring skiljer sig åt och kan till exempel bero på arbete , studier, att anhöriga bor i Sverige eller att de tvingats fly från sina hemländer. Att det är personer med olika bakgrund blir tydligt då man ser till utbildningsnivån i gruppen. Samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildningutbildning: ligger på ungefär samma nivå som i den inrikes födda delen av befolkningen är det även vanligare med mycket låg utbildningsnivå bland utrikes födda. Nära 8 procent av de utrikes födda 16-64 år har förgymnasial utbildningutbildning: som är kortare än nio år, det vill säga saknar grundskolekompetens. Av personer födda i Sverige är denna andel cirka 0,2 procent.

Skillnaderna i utbildningsbakgrund gör det svårt att prata om utrikes födda som en samlad grupp. Personer med hög och låg utbildningutbildning: står inför olika hinder på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: vilket kan ses i sysselsättnings - och arbetslöshetsstatistiken . Personer med låg utbildningutbildning: har svårare att etablera sig på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: än personer med högre utbildningutbildning:. En bidragande faktor kan vara att det finns få enkla jobb på den svenska arbetsmarknadenarbetsmarknaden: som inte kräver längre utbildningutbildning:.

Utbildningsnivån skiljer sig mellan olika invandringsgrupper. Arbetskraftsinvandrare har ofta längre utbildningutbildning: medan flyktinginvandrare ofta har kortare utbildningutbildning:. Diagrammet nedan visar hur utbildningsnivån fördelar sig bland personer som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. De som deltar i etableringsuppdragetetableringsuppdraget: är flyktingar eller skyddsbehövande vuxna som nyligen blivit beviljade uppehållstillstånd samt deras anhöriga. Av dessa har lite mer än hälften enbart förgymnasial utbildningutbildning:.

Loading

I många länder har yngre personer längre utbildningutbildning: än äldre. Ålderssammansättningen bland personer som kommer till Sverige påverkar därför den genomsnittliga utbildningsnivån bland utrikes födda. Utbildningsnivån påverkas också om de vanligaste födelseländerna förändras. Om en stor andel nyanlända kommer från länder med låg genomsnittlig utbildningsnivå kan det leda till en lägre genomsnittlig utbildningsnivå i hela gruppen.

Senast uppdaterad: 2024-06-13

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad