Ekonomifakta

Patent och immaterialrätter

Senast uppdaterad: 2023-10-18

För att främja forskning och utveckling samt skydda de innovationer som utvecklas är det viktigt att det finns bra nationella system och internationella överenskommelser kring rättigheter och användning av nya uppfinningar, design och varumärken. Patent och andra immaterialrätter är det som idag gör det möjligt att skydda innovationer från imitation och kommersialisera dem.

Loading

Diagrammet ovanför visar antalet sökta patentpatent: per världsdel. Över 3 miljoner patentpatent: söktes runt om i världen under år 2021. Asien är den världsdel som tar emot flest ansökningar om patentpatent: och är även den region där patentansökningarna ökat som mest under senare år. Under år 2004 stod världsdelen för knappt hälften av samtliga ansökningar. Fram till år 2021 hade andelen vuxit till 68 procent.

PatentPatent: söks nationellt för de länder man vill att patenten ska omfatta. Man kan även söka patentpatent: direkt via det europeiska patentverket, EPO, eller göra internationella patentansökningar via PCT-systemet. Majoriteten av ansökningarna har nationellt ursprung, det vill säga att det är en person boende i regionen som ansöker om patentet. Andelen är som högst i Asien, där över åtta av tio patentansökningar har nationellt ursprung. I EUEU: och Nordamerika är andelen 60 respektive 45 procent.

En viktig faktor till hur många patentansökningar länder svarar för är hur stora investeringar de gör i forskning och utveckling, FoUFoU:. Större delen av de länder som har ett stort antal ansökningar hamnar också högt sett till investeringar i FoU som andel av BNPBNP:. I Sverige är det företagen som svarar för merparten av dessa investeringar. Detsamma gäller Sydkorea som även är ett av de länder som investerar mest i FoUFoU: och som har flest patentansökningar som andel av BNPBNP:, följt av Kina, Japan och Schweiz. Trots att Sverige är ett jämförelsevis litet land sett till folkmängden höll vi en åttonde plats under år 2021.

Loading

I digitaliserade och tjänsteintensiva ekonomier är innovationinnovation: inte alltid något man kan ta på. Desto viktigare har det därför blivit att även kunna skydda nya system, unik design och specifika varumärken. Man kan ansöka om varumärkesskydd och designskydd både på nationell och internationell nivå. Ser man till hur antalet ansökningar om patentpatent: och andra immaterialrätter har utvecklats över tid är det varumärkesskydd som ökat mest sedan år 2004.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-10-18

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning