Ekonomifakta

Forskning och utveckling - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-12-11

Sverige är bland de OECD-länder som investerar mest i forskning och utveckling, FoU, mätt som andel av BNP. Det är näringslivet som svarar för merparten av FoU-utgifterna i Sverige. I EU i stort är andelen något lägre, men fortfarande över 50 procent.

Loading

Sverige tillhör de länder i OECDOECD: som investerar mest i forskning och utveckling, FoUFoU:, räknat som andel av BNPBNP:. Israel och Sydkorea är de OECDOECD:-länder som investerar mer. Det är tydligt att många av de länder som ligger i topp på FoUFoU: som andel av BNPBNP: har en betydande finansiering från det privata näringslivetnäringslivet:, vilket man kan se i miniatyrdiagrammet.

Taiwan, Japan och Sydkorea är de länder där näringslivetnäringslivet: finansierar störst andel av FoUFoU:. Här finansierar näringslivetnäringslivet: omkring 80 procent. I Argentina, Luxembourg och Costa Rica är situationen annorlunda och staten finansierar istället större delen av FoUFoU:. Störst andel utländsk finansiering har Littauen följt av Tjeckien och Lettland.

I Sverige har utgifterna för FoU varit relativt stabila över tid och hållit en nivå mellan 3-4 procent av BNPBNP: under 2000-talet. Även här finansierar näringslivetnäringslivet: störst del av FoUFoU: medan staten står för drygt en fjärdedel. Fyra procent av finansieringen kommer från övriga inhemska finansiärer som till exempel stiftelser och fonder. Resterande del, cirka tio procent, finansieras från utlandet.

Ett sätt att mäta avkastningen på FoUFoU:-verksamheten är att titta på antal patent .

Senast uppdaterad: 2023-12-11

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Utbildning och forskning