Ekonomifakta

EU-budgeten

Senast uppdaterad: 2024-02-07

2024 uppgår EU:s budget till 142,6 miljarder euro. En stor budgetpost är den gemensamma jordbruks- och havspolitiken, dit cirka en tredjedel av budgeten är allokerad. Andelen har dock minskat över tid. Administration svarar för en relativt liten andel, drygt 8 procent.

Loading

EU-budgetens sju delar

EUEU:-budgeten utarbetas först av kommissionenkommissionen: och behandlas därefter av ministerrådetministerrådet: och EuropaparlamentetEuropaparlamentet:. Den slutgiltiga versionen av budgeten måste godkännas av samtliga medlemsländer. Utgifterna i de årliga EUEU:-budgeterna begränsas också av ramarna i långtidsbudgeten. Nuvarande långtidsbudget gäller för perioden 2021–2027. Utgifterna i EUEU:-budgeten 2024 delas in i sju huvudgrupper. Grupperna har olika programområden och syften.

Inre marknaden, innovation och digitalisering: är riktat mot forskning, innovationinnovation:, digital transformation, strategisk infrastrukturinfrastruktur: och den inre marknaden. Insatser i den här gruppen adresserar gemensamma utmaningar som exempelvis minskning av koldioxidutsläpp, demografiska förändringar, och stärkt konkurrenskraftkonkurrenskraft: för företagföretag:.

Sammanhållning, resiliens och värden: syftar till att stärka motståndskraften och sammanhållningen mellan EUEU::s medlemsstater genom att minska skillnaderna både i och mellan EUEU::s medlemsländer samt inom och mellan medlemsstater.

Naturresurser och miljö: fungerar som en drivkraft för hållbarhet i jordbruk och maritima sektorer, tillsammans med klimatklimat:åtgärder, miljöskydd, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling.

Migration och gränsförvaltning: omfattar frågor kring migration och förvaltningen av EUEU::s yttre gränser. Under 2021–2027 utökas stödet för att stärka EUEU::s yttre gränser för att värna om asylsystemet inom EUEU:. Medlemsstaterna får också mer EUEU:-medel för att hjälpa dem att bättre hantera migrationen till EUEU:.

Säkerhet och försvar: syftar till att förbättra säkerheten för Europas medborgare genom att stärka Europas försvarskapacitet och tillhandahålla verktyg för interna och externa säkerhetsutmaningar.

Grannländer och omvärlden: ökar EUEU::s socioekonomiska påverkan på utvecklingsländer. Området omfattar även bistånd till länder som förbereder sig för anslutning till EUEU:.

Europeisk offentlig förvaltning: posten täcker huvudsakligen de administrativa utgifterna för alla EUEU:-institutioner, samt pensioner för pensionerade EUEU:-tjänstemän.

Loading

EU:s och medlemstaternas utgifter

Sett över tid har EUEU::s utgifter utvecklats i ungefär samma takt som medlemsstaternas offentliga utgifter. År 2000 motsvarade EUEU::s utgifter omkring två procent av de dåvarande 15 medlemsländernas sammanlagda offentliga utgifter. 2021 var motsvarande andel cirka tre procent för de 27 medlemsländernas totala offentliga utgifter. Ökningen från cirka två procent 2019 till tre procent 2021 beror på Storbritanniens utträde ur EUEU: och tillfälliga utgiftsökningar i samband med coronakrisen.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-02-07

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Offentlig ekonomi