Sveriges handelspartner

Sverige är beroende av EU:s inre marknad. Mer än hälften av Sveriges varuexport går i export till EU-länder. Även den största delen av Sveriges varuimport kommer från andra EU-länder. Räknar man exporten totalt är Norge och Tyskland de stora exportländerna, men om man räknar på förädlingsvärdet av exporten är det USA som är Sveriges största marknad för varuexport. 

Totalt exporterade svenska företag under 2020 varor till ett värde av totalt 1 029 miljarder kronor till länder i Europa, varav knappt 745 miljarder kronor till EU:s medlemsländer. Det svenska näringslivet är därför starkt beroende av EU:s inre marknad, som gör att varor och tjänster, liksom människor och kapital, kan cirkulera fritt inom EU. Även en stor del av Sveriges handel med tjänster sker med EU-länderna – läs mera om Sveriges handel med tjänster här.

Totalt går 52 procent av Sveriges varuexport till EU-länderna, jämfört med 13 procent som går till Asien och 9 procent som går till USA. Sverige har relativt liten export till Syd- och Centralamerika samt Afrika.

Om vi ser till enskilda länder är det Norge och Tyskland som svenska företag exporterar mest till. En tiondel av den svenska exporten går till Norge och lika mycket till Tyskland. USA, Danmark och Finland är andra viktiga handelspartners. Totalt går strax över fem procent av den svenska exporten till Kina, och nästan lika mycket till Nederländerna och Storbritannien. Vi ser tydligt att geografiskt avstånd spelar en stor roll för exporten av varor. Det är en förklaring till varför Sverige exporterar betydligt mer till grannlandet Norge, som har fem miljoner invånare, jämfört med Kina som har 1,4 miljarder invånare. En annan förklaring är att Norge, tack vare ekonomisk utveckling och naturtillgångar, har mycket högre välstånd per invånare jämfört med Kina.

Sverige inte bara exporterar, utan också importerar, mycket från övriga Europa. Framför allt finns mycket handel med de övriga medlemsländerna i EU. Det enskilt viktigaste importlandet för Sverige är Tyskland, följt av Nederländerna och Norge. Danmark, Kina, Polen och Finland är andra länder som Sverige förlitar sig starkt på för import.

 

Sveriges varuimport i bruttovärde från stora handelspartners

Miljoner SEKProcentandelar
Totalt1 373 775,0100,0
Tyskland249 791,018,2
Nederländerna135 183,09,8
Norge132 006,09,6
Danmark93 565,06,8
Kina71 418,05,2
Polen64 730,04,7
Finland64 641,04,7
Belgien60 843,04,4
Storbritannien59 538,04,3
Frankrike52 339,03,8
Europa1 160 501,084,5
EU:s medlemsländer929 965,067,7
Källa: SCB

När svenska företag exporterar är det ofta som del av en global näringskedja. Om till exempel en bil eller lastbil tillverkas, är det många av komponenterna som importeras från fabriker i andra länder, och sätts samman i Sverige. Med hjälp av internationella databaser kan man följa flöden av framtagandet av en produkt över landsgränserna, fram till produktens slutliga användning. Då blir det möjligt att räkna på exportens förädlingsvärden. Beräkningar av exportens förädlingsvärden ger en helhetsbild, i vilken både export av tjänster och varor ingår. 

Räknat i förädlingsvärde är USA Sveriges viktigaste exportmarknad. Det betyder att om vi ser till hela värdekedjan av den globala handeln, och räknar ut förädlingsvärdet av de svenska företagens exporter, så skapas mest intäkter av exporten till USA.Norge och Tyskland är dock fortfarande viktiga handelspartners till Sverige. En del varor i till exempel motorfordon exporteras från Sverige till Tyskland, och därifrån till USA. Det är också vanligt att svenska företag producerar komponenter som i Tyskland sätts ihop till färdigvara som säljs till USA. Även med detta sätt att mäta hamnar de på andra respektive tredje plats. På fjärdeplats hamnar Kina, följt av Storbritannien och Frankrike. Världens två stora ekonomier, Kina och USA, är alltså viktiga handelspartners till Sverige utifrån exportens förädlingsvärde, men i övrigt utgörs topp tio länderna för exporten även med detta sätt att räkna av europeiska länder. 

En anledning till att Sverige handlar mycket med andra länder i Europa är geografiskt avstånd, vilket sänker kostnaden för frakt. Dessutom har andra europeiska länder liksom Sverige en hög nivå av ekonomisk produktion. De europeiska länderna har var för sig inte samma stordriftsfördelar som USA eller Kina har, men genom att till exempel vissa komponenter tillverkas i Sverige och den färdiga varan sätts ihop i Tyskland, kan europeiska företag genom handeln få en jämförbar stordriftsfördel som världens största ekonomier.

Den totala exporten mätt med förädlingsvärde, år 2015

Miljoner SEKProcentandelar
USA14 454,910,3
Norge10 980,37,7
Tyskland10 517,87,3
Kina9 458,36,7
Storbritannien8 753,16,3
Frankrike7 170,55,0
Danmark7 108,35,0
Finland6 116,64,3
Nederländerna4 113,02,7
Italien3 748,12,7
Källa: SCB