Skatteintäkter per skatt

60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2017 till 2 020 miljarder kronor.

Nästan 60 procent av de totala skatteintäkterna utgjordes av olika skatter på arbete år 2017. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och stalig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2017 att uppgå till cirka 250 miljarder kronor. Hälften av detta, drygt 120 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under senare år har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. Två år senare försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2017 till cirka 75 miljarder kronor. Denna är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör knappt 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2017

Preliminärt utfall, mdkr

mdkr
Direkta skatter på arbete635,6
Inkomstskatter759,0
Statlig inkomstskatt58,6
Kommunal inkomstskatt700,4
Allmän pensionsavgift118,6
Skattereduktioner-242,0
Reduktion Allmän pensionsavgift-118,6
Jobbskatteavdrag-109,1
Husarbeten/hemtjänster-14,0
Övriga skattereduktioner-0,3
Indirekta skatter på arbete558,8
Arbetsgivaravgifter541,1
Egenavgifter12,5
Avgifter till premiepensionssystemet-36,9
Särskild löneskatt45,4
Nedsättningar-3,8
Tjänstegruppliv0,5
Skatt på kapital254,3
Skatt på kapital, hushåll75,1
Skatt på företagsvinster (bolagsskatt)123,5
Kupongskatt6,4
Avkastningsskatt4,4
Fastighetskatt32,8
Stämpelskatt12,1
Mervärdesskatt427,4
Punktskatter127,4
Skatt på tobak11,9
Skatt på alkolhol14,4
Energiskatt46,6
Skatt på elektrisk kraft23,0
Energiskatt bensin11,6
Energiskatt oljeprodukter11,8
Energiskatt övrigt0,2
Koldioxidskatt23,5
Koldioxidskatt bensin7,8
Koldioxidskatt oljeprodukter15,4
Koldioxidskatt övrigt0,4
Övriga skatter på energi och miljö4,1
Skatt på vägtrafik19,9
Övriga skatter7,0
Skatt på import6,3
Restförda och övriga skatter12,2
Totala skatteintäkter2 022,0
Skatter till EU-6,3
Offentliga sektorns skatteintäkter2 015,8
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2017 till Excel.