Skatteintäkter per skatt

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2019 preliminärt till 2 156 miljarder kronor.

Nästan 60 procent av de totala skatteintäkterna utgjordes av olika skatter på arbete år 2019. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och statlig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2019 att uppgå till cirka 270 miljarder kronor. Drygt hälften av detta, 145 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under 2000-talet har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. Två år senare försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. 2019 sänktes bolagsskattesatsen samtidigt som inskränkningar gjordes i avdragsrätten. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2019 till cirka 70 miljarder kronor, med hänsyn tagen till skattereduktioner. Intäkterna från denna skatt är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör knappt 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2019

Preliminärt utfall, mdkr

mdkr
Direkta skatter på arbete655,1
Inkomstskatter799,2
Statlig inkomstskatt57,1
Kommunal inkomstskatt742,1
Allmän pensionsavgift128,3
Skattereduktioner-272,4
Reduktion Allmän pensionsavgift-128,3
Jobbskatteavdrag-126,8
Husarbeten/hemtjänster-15,5
Övriga skattereduktioner-1,8
Indirekta skatter på arbete605,1
Arbetsgivaravgifter588,6
Egenavgifter12,3
Avgifter till premiepensionssystemet-41,1
Särskild löneskatt48,7
Nedsättningar-4,0
Tjänstegruppliv0,6
Skatt på kapital274,4
Skatt på kapital, hushåll71,7
Skatt på företagsvinster (bolagsskatt)145,1
Kupongskatt7,2
Avkastningsskatt5,4
Fastighetskatt32,7
Stämpelskatt12,3
Mervärdesskatt461,8
Punktskatter134,3
Skatt på tobak11,9
Skatt på alkolhol15,0
Energiskatt52,4
Skatt på elektrisk kraft25,8
Energiskatt bensin11,7
Energiskatt oljeprodukter14,7
Energiskatt övrigt0,2
Koldioxidskatt22,2
Koldioxidskatt bensin7,7
Koldioxidskatt oljeprodukter14,2
Koldioxidskatt övrigt0,2
Övriga skatter på energi och miljö5,2
Kemikalieskatt1,5
Flygskatt1,8
Övr skatter energi o miljö, övrigt1,9
Skatt på vägtrafik20,7
Fordonsskatt13,9
Vägavgifter1,2
Trängselskatt2,7
Skatt på trafikförsäkringspremier2,8
Övriga skatter7,1
Skatt på import6,9
Restförda och övriga skatter16,2
Totala skatteintäkter2 153,8
Skatter till EU-6,9
Offentliga sektorns skatteintäkter2 146,9
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2019 till Excel.