Statsbudgetens utgifter

943,6 miljarder kronor
2019

Statsbudgetens utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden som rymmer flera hundra olika anslag. Till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa. 2019 uppgick statsbudgetens utgifter till drygt 940 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgiftssida innehåller 27 stycken utgiftsområden. Dessa är numrerade från 1-27 och har rubriker som till exempel Arbetsmarknad, Utbildning och universitetsforskning och Allmänna bidrag till kommuner.

Under varje utgiftsområde finns olika delposter. För till exempel utgiftsområdet 16, Utbildning och universitetsforskning, finns bland annat alla universitet listade och motsvarar varsin delpost. Genom att klicka på posterna i tabellen nedan kan du ta del av fler detaljer.

Ser man till hur de totala utgifterna ökat över tid sticker 2009 och 2013 ut som år då utgifterna extraordinärt höga. En stor del av förklaringen till detta var att Riksbanken dessa år lånade upp cirka 100 miljarder kronor via Riksgälden för att på så sätt stärka valutareserven. I och med att valutareserven samtidigt stärktes innebar dessa transaktioner inte en försvagning av statsfinanserna.

Ser man till utvecklingen för de enskilda utgiftsområdena märks uppgången i utgiftsområde 8, Migration, i samband med flyktingkrisen. Här har dock utgifterna minskat under senare år. Under 2019 märks också en viss minskning inom utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Att utgifterna där blev lägre än budgeterat 2019 berodde framförallt på att ersättningarna till kommunerna för ensamkommande barn och unga samt schablonersättningarna för mottagande av nyanlända blev lägre än väntat. Orsaken var främst att det genomsnittliga antalet mottagna blev 12 procent färre än vad som antogs i statens budget.

Statsbudgetens inkomster minus utgifter ger statsbudgetens saldo, vilket i sin tur visar på statens lånebehov.

 

Statsbudgetens utgifter 2019

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse 14 638
  • Kungliga hov- och slottsstaten 145
  • Riksdagens ledamöter och partier m.m. 966
  • Riksdagens förvaltningsanslag 822
  • Riksdagens fastighetsanslag 117
  • Riksdagens ombudsmän (JO) 105
  • Sametinget 56
  • Regeringskansliet m.m. 7 733
  • Länsstyrelserna m.m. 3 053
  • Allmänna val och demokrati 461
  • Justitiekanslern 52
  • Datainspektionen 101
  • Valmyndigheten 20
  • Stöd till politiska partier 168
  • Åtgärder för nationella minoriteter 118
  • Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14
  • Mediestöd 644
  • Myndigheten för press, radio och tv 37
  • Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 27
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16 927
  • Statskontoret 96
  • Kammarkollegiet 78
  • Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 15
  • Arbetsgivarpolitiska frågor 1
  • Statliga tjänstepensioner m.m. 13 371
  • Finanspolitiska rådet 10
  • Konjunkturinstitutet 63
  • Ekonomistyrningsverket 164
  • Statistiska centralbyrån 567
  • Bidragsfastigheter 250
  • Finansinspektionen 612
  • Riksgäldskontoret 286
  • Bokföringsnämnden 9
  • Vissa garanti- och medlemsavgifter 230
  • Riksrevisionen 331
  • Finansmarknadsforskning 31
  • Upphandlingsmyndigheten 95
  • Myndigheten för digital förvaltning 160
  • Statens servicecenter 558
 • 03 Skatt, tull och exekution 11 520
  • Skatteverket 7 547
  • Tullverket 1 992
  • Kronofogdemyndigheten 1 981
 • 04 Rättsväsendet 49 383
  • Polismyndigheten 26 547
  • Säkerhetspolisen 1 555
  • Åklagarmyndigheten 1 602
  • Ekobrottsmyndigheten 692
  • Sveriges Domstolar 5 887
  • Kriminalvården 9 020
  • Brottsförebyggande rådet 153
  • Rättsmedicinalverket 451
  • Gentekniknämnden 5
  • Brottsoffermyndigheten 48
  • Ersättning för skador på grund av brott 105
  • Rättsliga biträden m.m. 3 063
  • Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 94
  • Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 13
  • Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 47
  • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 17
  • Domarnämnden 8
  • Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 78
 • 05 Internationell samverkan 2 337
  • Avgifter till internationella organisationer 1 671
  • Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 191
  • Nordiskt samarbete 13
  • Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 10
  • Inspektionen för strategiska produkter 40
  • Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 52
  • Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 28
  • Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 19
  • Svenska institutet 125
  • Information om Sverige i utlandet 15
  • Samarbete inom Östersjöregionen 172
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap 60 572
  • Förbandsverksamhet och beredskap 36 619
  • Försvarsmaktens insatser internationellt 980
  • Anskaffning av materiel och anläggningar 13 649
  • Forskning och teknikutveckling 687
  • Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0
  • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 10
  • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 198
  • Officersutbildning m.m. 224
  • Försvarets radioanstalt 1 217
  • Totalförsvarets forskningsinstitut 228
  • Nämnder m.m. 6
  • Försvarets materielverk 1 582
  • Försvarsunderrättelsedomstolen 9
  • Kustbevakningen 1 261
  • Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 130
  • Ersättning för räddningstjänst m.m. 174
  • Krisberedskap 1 366
  • Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 381
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 349
  • Statens haverikommission 44
  • Strålsäkerhetsmyndigheten 397
  • Elsäkerhetsverket 59
 • 07 Internationellt bistånd 44 240
  • Biståndsverksamhet 42 751
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 279
  • Nordiska Afrikainstitutet 15
  • Folke Bernadotteakademin 125
  • Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 52
  • Utvärdering av internationellt bistånd 18
 • 08 Migration 11 847
  • Migrationsverket 4 550
  • Ersättningar och bostadskostnader 5 058
  • Migrationspolitiska åtgärder 114
  • Domstolsprövning i utlänningsmål 949
  • Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 278
  • Offentligt biträde i utlänningsärenden 294
  • Utresor för avvisade och utvisade 291
  • Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 119
  • Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 195
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 79 592
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 38
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 81
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 142
  • Tandvårdsförmåner 6 644
  • Bidrag för läkemedelsförmånerna 28 428
  • Bidrag till folkhälsa och sjukvård 8 774
  • Sjukvård i internationella förhållanden 518
  • Bidrag till psykiatri 2 037
  • Läkemedelsverket 138
  • E-hälsomyndigheten 118
  • Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 1 610
  • Folkhälsomyndigheten 406
  • Insatser för vaccinberedskap 88
  • Bidrag till WHO 41
  • Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 74
  • Myndigheten för delaktighet 60
  • Bidrag till funktionshindersorganisationer 188
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 25
  • Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 594
  • Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 143
  • Kostnader för statlig assistansersättning 24 175
  • Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 1 070
  • Statens institutionsstyrelse 1 105
  • Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 833
  • Barnombudsmannen 26
  • Barnets rättigheter 22
  • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 159
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 36
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 633
  • Socialstyrelsen 663
  • Inspektionen för vård och omsorg 723
 • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 97 872
  • Sjukpenning och rehabilitering m.m. 37 246
  • Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 44 108
  • Merkostnadsersättning och handikappersättning 1 304
  • Arbetsskadeersättningar m.m. 2 677
  • Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 38
  • Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 445
  • Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 090
  • Försäkringskassan 8 897
  • Inspektionen för socialförsäkringen 66
 • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34 486
  • Garantipension till ålderspension 13 175
  • Efterlevandepensioner till vuxna 10 382
  • Bostadstillägg till pensionärer 9 196
  • Äldreförsörjningsstöd 1 167
  • Pensionsmyndigheten 566
 • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 97 315
  • Barnbidrag 33 175
  • Föräldraförsäkring 44 548
  • Underhållsstöd 2 700
  • Adoptionsbidrag 14
  • Barnpension och efterlevandestöd 997
  • Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 3 972
  • Pensionsrätt för barnår 7 303
  • Bostadsbidrag 4 606
 • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 16 942
  • Etableringsåtgärder 228
  • Kommunersättningar vid flyktingmottagande 11 884
  • Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 3 563
  • Hemutrustningslån 75
  • Diskrimineringsombudsmannen 125
  • Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 74
  • Särskilda jämställdhetsåtgärder 453
  • Jämställdhetsmyndigheten 74
  • Bidrag för kvinnors organisering 28
  • Åtgärder mot segregation 420
  • Delegationen mot segregation 20
 • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 73 408
  • Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 637
  • Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 27 066
  • Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 907
  • Lönebidrag och Samhall m.m. 19 743
  • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 120
  • Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 1 082
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 41
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 73
  • Bidrag till administration av grundbeloppet 57
  • Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8
  • Bidrag till lönegarantiersättning 2 063
  • Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 4 662
  • Lån till körkort 59
  • Arbetsmiljöverket 747
  • Arbetsdomstolen 31
  • Internationella arbetsorganisationen (ILO) 33
  • Medlingsinstitutet 52
  • Arbetslivspolitik 0
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap 24
 • 15 Studiestöd 22 815
  • Studiehjälp 4 244
  • Studiemedel 15 289
  • Avsättning för kreditförluster 1 816
  • Statens utgifter för studiemedelsräntor 166
  • Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 53
  • Bidrag till vissa studiesociala ändamål 25
  • Studiestartsstöd 325
  • Centrala studiestödsnämnden 882
  • Överklagandenämnden för studiestöd 15
 • 16 Utbildning och universitetsforskning 78 527
  • Statens skolverk 1 038
  • Statens skolinspektion 410
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten 722
  • Sameskolstyrelsen 51
  • Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2 806
  • Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 246
  • Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 583
  • Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 189
  • Bidrag till svensk undervisning i utlandet 103
  • Fortbildning av lärare och förskolepersonal 145
  • Bidrag till vissa studier 14
  • Myndigheten för yrkeshögskolan 120
  • Statligt stöd till vuxenutbildning 2 205
  • Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2 437
  • Upprustning av skollokaler och utemiljöer 0
  • Fler anställda i lågstadiet 1 970
  • Skolforskningsinstitutet 23
  • Praktiknära skolforskning 17
  • Bidrag till lärarlöner 4 004
  • Särskilda insatser inom skolområdet 163
  • Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 3 449
  • Universitetskanslersämbetet 154
  • Universitets- och högskolerådet 191
  • Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 790
  • Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 182
  • Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 104
  • Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 249
  • Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 151
  • Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 600
  • Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 696
  • Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 668
  • Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 421
  • Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 145
  • Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 506
  • Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 912
  • Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 732
  • Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 600
  • Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 182
  • Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 581
  • Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 686
  • Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 398
  • Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 674
  • Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 247
  • Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 062
  • Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 345
  • Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 806
  • Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 273
  • Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 564
  • Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 251
  • Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 951
  • Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 244
  • Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 242
  • Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 100
  • Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 627
  • Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 121
  • Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 203
  • Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 51
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 106
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 36
  • Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 502
  • Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 80
  • Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 437
  • Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 81
  • Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 463
  • Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 102
  • Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 400
  • Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 73
  • Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 404
  • Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 66
  • Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 321
  • Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 53
  • Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 371
  • Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 69
  • Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 167
  • Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 20
  • Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 65
  • Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 11
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 134
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 20
  • Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 428
  • Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 87
  • Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36
  • Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 21
  • Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 366
  • Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 561
  • Särskilda medel till universitet och högskolor 422
  • Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 624
  • Särskilda bidrag inom högskoleområdet 46
  • Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 986
  • Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 357
  • Vetenskapsrådet: Förvaltning 177
  • Rymdforskning och rymdverksamhet 1 161
  • Rymdstyrelsen: Förvaltning 35
  • Institutet för rymdfysik 56
  • Kungl. biblioteket 379
  • Polarforskningssekretariatet 60
  • Sunet 49
  • Överklagandenämnden för etikprövning 5
  • Etikprövningsmyndigheten 39
  • Regionala etikprövningsnämnder 0
  • Särskilda utgifter för forskningsändamål 99
  • Internationella program 80
  • Avgift till Unesco och ICCROM 31
  • Kostnader för Svenska Unescorådet 10
  • Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 23
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 15 828
  • Statens kulturråd 56
  • Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 480
  • Skapande skola 168
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 45
  • Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9
  • Bidrag till regional kulturverksamhet 1 496
  • Myndigheten för kulturanalys 15
  • Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 1 082
  • Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 213
  • Statens musikverk 116
  • Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 155
  • Myndigheten för tillgängliga medier 129
  • Institutet för språk och folkminnen 68
  • Statens konstråd 32
  • Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 43
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor 12
  • Bidrag till bild- och formområdet 40
  • Konstnärsnämnden 22
  • Ersättningar och bidrag till konstnärer 467
  • Riksarkivet 410
  • Riksantikvarieämbetet 281
  • Bidrag till kulturmiljövård 269
  • Kyrkoantikvarisk ersättning 460
  • Bidrag till arbetslivsmuseer 8
  • Centrala museer: Myndigheter 1 344
  • Centrala museer: Stiftelser 263
  • Bidrag till vissa museer 76
  • Forum för levande historia 46
  • Riksutställningar 0
  • Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
  • Myndigheten för stöd till trossamfund 12
  • Stöd till trossamfund 82
  • Filmstöd 562
  • Sändningar av TV Finland 10
  • Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 3
  • Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0
  • Statens medieråd 22
  • Stöd till taltidningar 38
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 42
  • Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 239
  • Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 10
  • Stöd till idrotten 1 954
  • Bidrag till allmänna samlingslokaler 49
  • Stöd till friluftsorganisationer 48
  • Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15
  • Insatser för den ideella sektorn 171
  • Bidrag till folkbildningen 4 298
  • Bidrag till tolkutbildning 47
  • Särskilda insatser inom folkbildningen 162
  • Särskilt utbildningsstöd 191
  • Spelinspektionen 70
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3 052
  • Bostadspolitisk utveckling 15
  • Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 3
  • Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1
  • Boverket 311
  • Statens geotekniska institut 48
  • Lantmäteriet 615
  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 55
  • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 1 677
  • Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 32
  • Innovativt och hållbart byggande 27
  • Konsumentverket 167
  • Allmänna reklamationsnämnden 51
  • Fastighetsmäklarinspektionen 25
  • Åtgärder på konsumentområdet 22
  • Bidrag till miljömärkning av produkter 4
 • 19 Regional tillväxt 3 316
  • Regionala tillväxtåtgärder 1 578
  • Transportbidrag 440
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 1 298
 • 20 Allmän miljö- och naturvård 9 446
  • Naturvårdsverket 569
  • Miljöövervakning m.m. 391
  • Åtgärder för värdefull natur 862
  • Sanering och återställning av förorenade områden 871
  • Miljöforskning 79
  • Kemikalieinspektionen 278
  • Avgifter till Internationella organisationer 1 671
  • Klimatbonus 1 280
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 254
  • Klimatanpassning 173
  • Åtgärder för havs- och vattenmiljö 1 151
  • Insatser för internationella klimatinvesteringar 190
  • Internationellt miljösamarbete 46
  • Skydd av värdefull natur 977
  • Havs- och vattenmyndigheten 254
  • Klimatinvesteringar 569
  • Elbusspremie 79
  • Investeringsstöd för gröna städer 32
  • Elfordonspremie 2
  • Industriklivet 41
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 97
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 955
 • 21 Energi 2 214
  • Statens energimyndighet 321
  • Insatser för energieffektivisering 213
  • Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 8
  • Energiforskning 1 482
  • Planeringsstöd för vindkraft 14
  • Energimarknadsinspektionen 126
  • Energiteknik -297
  • Elberedskap 235
  • Avgifter till internationella organisationer 1 671
  • Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 89
 • 22 Kommunikationer 58 604
  • Utveckling av statens transportinfrastruktur 24 454
  • Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 23 612
  • Trafikverket 1 413
  • Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 188
  • Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 62
  • Ersättning avseende icke statliga flygplatser 148
  • Trafikavtal 999
  • Viss internationell verksamhet 29
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut 53
  • Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 114
  • Trängselskatt i Stockholm 2 666
  • Transportstyrelsen 2 207
  • Trafikanalys 71
  • Trängselskatt i Göteborg 616
  • Sjöfartsstöd 1 564
  • Post- och telestyrelsen 55
  • Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 126
  • Grundläggande betaltjänster 25
  • Informationsteknik och telekommunikation 70
  • Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 130
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 20 784
  • Skogsstyrelsen 444
  • Insatser för skogsbruket 346
  • Statens veterinärmedicinska anstalt 145
  • Bidrag till veterinär fältverksamhet 109
  • Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 9
  • Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 112
  • Ersättningar för viltskador m.m. 42
  • Statens jordbruksverk 629
  • Bekämpande av växtskadegörare 5
  • Gårdsstöd m.m. 7 362
  • Intervention för jordbruksprodukter m.m. 168
  • Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 30
  • Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 193
  • Livsmedelsverket 255
  • Konkurrenskraftig livsmedelssektor 158
  • Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 48
  • Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 4 704
  • Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 068
  • Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 180
  • Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4
  • Åtgärder på fjällägenheter 2
  • Främjande av rennäringen m.m. 112
  • Sveriges lantbruksuniversitet 1 947
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 603
  • Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1
  • Nedsättning av slakteriavgifter 107
 • 24 Näringsliv 7 304
  • Verket för innovationssystem 247
  • Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 3 008
  • Institutens strategiska kompetensmedel 747
  • Tillväxtverket 276
  • Näringslivsutveckling 700
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 62
  • Turistfrämjande 125
  • Sveriges geologiska undersökning 248
  • Geovetenskaplig forskning 6
  • Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 12
  • Bolagsverket 46
  • Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 8
  • Konkurrensverket 157
  • Konkurrensforskning 13
  • Upprustning och drift av Göta kanal 158
  • Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 8
  • Kapitalinsatser i statliga ägda företag 150
  • Avgifter till vissa internationella organisationer 16
  • Finansiering av rättegångskostnader 24
  • Bidrag till företagsutveckling och innovation 279
  • Patent- och registreringsverket 318
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 31
  • Kommerskollegium 92
  • Exportfrämjande verksamhet 432
  • Investeringsfrämjande 86
  • Avgifter till internationella handelsorganisationer 21
  • Bidrag till standardiseringen 31
 • 25 Allmänna bidrag till kommuner 120 052
  • Kommunalekonomisk utjämning 110 539
  • Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 4 506
  • Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 7
  • Stöd med anledning av flyktingsituationen 5 000
 • 26 Statsskuldsräntor m.m. 22 174
  • Räntor på statsskulden 22 126
  • Oförutsedda utgifter 0
  • Riksgäldskontorets provisionsutgifter 48
 • Avgiften till Europeiska unionen 37 683
 • = Summa utgiftsområden (1-27) 1 012 879
 • Riksgäldens nettoutlåning -66892
 • Kassamässig korrigering -2389
 • = Totala utgifter 943 598