Statsbudgetens utgifter

917,4Miljarder kronor
2016

Statsbudgeten utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden med totalt cirka 650 anslag. På utgiftssidan finns till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa. År 2016 uppgick statsbudgetens utgifter till knappt 920 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgiftssida innehåller 27 stycken utgiftsområden. Dessa är numrerade från 1-27 och har rubriker som till exempel Arbetsmarknad, Utbildning och universitetsforskning och Allmänna bidrag till kommuner.

Under varje utgiftsområde finns olika delposter. För till exempel utgiftsområdet 16, Utbildning och universitetsforskning, finns bland annat alla universitet listade och motsvarar varsin delpost. Genom att klicka på posterna i tabellen nedan kan du ta del av fler detaljer.

År 2013 var utgifterna extraordinärt höga då Riksbanken lånade upp cirka 100 miljarder kronor via Riksgälden för att på så sätt stärka valutareserven. I och med att valutareserven stärktes i samma utsträckning som det lånade beloppet, innebar dessa transaktioner inte en försvagning av statsfinanserna.

Statsbudgetens inkomster minus utgifter ger statsbudgetens saldo, vilket i sin tur visar på statens lånebehov.

Statsbudgetens utgifter 2016

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse 12 672
  • Kungliga hov- och slottsstaten 136
  • Riksdagens ledamöter och partier m.m. 869
  • Riksdagens förvaltningsanslag 721
  • Riksdagens fastighetsanslag 68
  • Riksdagens ombudsmän (JO) 88
  • Sametinget 38
  • Regeringskansliet m.m. 7 091
  • Länsstyrelserna m.m. 2 615
  • Allmänna val och demokrati 76
  • Justitiekanslern 41
  • Datainspektionen 50
  • Svensk författningssamling 1
  • Valmyndigheten 21
  • Stöd till politiska partier 172
  • Åtgärder för nationella minoriteter 103
  • Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14
  • Presstöd 519
  • Myndigheten för press, radio och tv 33
  • Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 16
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15 035
  • Statskontoret 86
  • Kammarkollegiet 50
  • Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 11
  • Arbetsgivarpolitiska frågor 1
  • Statliga tjänstepensioner m.m. 12 475
  • Finanspolitiska rådet 10
  • Konjunkturinstitutet 61
  • Ekonomistyrningsverket 165
  • Statistiska centralbyrån 571
  • Bidragsfastigheter 191
  • Finansinspektionen 493
  • Riksgäldskontoret 281
  • Bokföringsnämnden 10
  • Vissa garanti- och medlemsavgifter 211
  • Riksrevisionen 320
  • Finansmarknadsforskning 31
  • Upphandlingsmyndigheten 66
  • Statens servicecenter 3
 • 03 Skatt, tull och exekution 10 840
  • Skatteverket 7 222
  • Kronofogdemyndigheten 1 903
  • Tullverket 1 715
 • 04 Rättsväsendet 42 289
  • Polismyndigheten 21 885
  • Säkerhetspolisen 1 198
  • Åklagarmyndigheten 1 438
  • Ekobrottsmyndigheten 639
  • Sveriges Domstolar 5 396
  • Kriminalvården 8 196
  • Brottsförebyggande rådet 96
  • Rättsmedicinalverket 394
  • Gentekniknämnden 5
  • Brottsoffermyndigheten 41
  • Ersättning för skador på grund av brott 113
  • Rättsliga biträden m.m. 2 747
  • Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 63
  • Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 13
  • Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 21
  • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 16
  • Domarnämnden 8
  • Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 19
 • 05 Internationell samverkan 2 070
  • Avgifter till internationella organisationer 1 512
  • Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 126
  • Nordiskt samarbete 12
  • Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 2
  • Inspektionen för strategiska produkter 30
  • Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 44
  • Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 28
  • Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 17
  • Svenska institutet 102
  • Information om Sverige i utlandet 15
  • Samarbete inom Östersjöregionen 182
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap 49 366
  • Förbandsverksamhet och beredskap 26 194
  • Försvarsmaktens insatser internationellt 996
  • Anskaffning av materiel och anläggningar 9 298
  • Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 900
  • Forskning och teknikutveckling 600
  • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 25
  • Officersutbildning m.m. 199
  • Försvarets radioanstalt 916
  • Totalförsvarets forskningsinstitut 175
  • Nämnder m.m. 5
  • Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 89
  • Försvarsunderrättelsedomstolen 7
  • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 9
  • Kustbevakningen 1 113
  • Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 25
  • Ersättning för räddningstjänst m.m. 11
  • Krisberedskap 1 043
  • Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 224
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 053
  • Statens haverikommission 46
  • Strålsäkerhetsmyndigheten 380
  • Elsäkerhetsverket 58
 • 07 Internationellt bistånd 31 971
  • Biståndsverksamhet 30 723
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 071
  • Nordiska Afrikainstitutet 14
  • Folke Bernadotteakademin 103
  • Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 46
  • Utvärdering av internationellt bistånd 14
 • 08 Migration 41 251
  • Migrationsverket 5 976
  • Ersättningar och bostadskostnader 33 209
  • Migrationspolitiska åtgärder 420
  • Domstolsprövning i utlänningsmål 617
  • Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 133
  • Offentligt biträde i utlänningsärenden 580
  • Utresor för avvisade och utvisade 259
  • Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 57
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 63 371
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 32
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 78
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 137
  • Tandvårdsförmåner 5 528
  • Bidrag för läkemedelsförmånerna 22 071
  • Bidrag till folkhälsa och sjukvård 3 562
  • Sjukvård i internationella förhållanden 479
  • Bidrag till psykiatri 985
  • Bidrag för samordning och tillgänglighet 1 000
  • Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74
  • Läkemedelsverket 135
  • E-hälsomyndigheten 125
  • Folkhälsomyndigheten 372
  • Insatser för vaccinberedskap 57
  • Bidrag till WHO 37
  • Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 142
  • Myndigheten för delaktighet 57
  • Bidrag till handikapporganisationer 189
  • Inspektionen för vård och omsorg 599
  • Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 504
  • Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 288
  • Kostnader för statlig assistansersättning 21 511
  • Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 2 411
  • Statens institutionsstyrelse 948
  • Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 709
  • Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården 11
  • Ersättningsnämnden 14
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 21
  • Barnombudsmannen 24
  • Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige 29
  • Alkoholsortimentsnämnden 0
  • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 158
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 32
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 481
  • Socialstyrelsen 570
 • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 105 614
  • Sjukpenning och rehabilitering m.m. 39 653
  • Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 49 424
  • Handikappersättningar 1 343
  • Arbetsskadeersättningar m.m. 3 119
  • Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 35
  • Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 914
  • Ersättning för höga sjuklönekostnader 799
  • Försäkringskassan 8 265
  • Inspektionen för socialförsäkringen 61
 • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 35 928
  • Garantipension till ålderspension 14 112
  • Efterlevandepensioner till vuxna 11 920
  • Bostadstillägg till pensionärer 8 466
  • Äldreförsörjningsstöd 895
  • Pensionsmyndigheten 536
 • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 86 106
  • Barnbidrag 26 349
  • Föräldraförsäkring 40 533
  • Underhållsstöd 2 643
  • Adoptionsbidrag 11
  • Barnpension och efterlevandestöd 910
  • Vårdbidrag för funktionshindrade barn 3 760
  • Pensionsrätt för barnår 7 238
  • Bostadsbidrag 4 662
 • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 19 200
  • Integrationsåtgärder 130
  • Kommunersättningar vid flyktingmottagande 12 013
  • Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 226
  • Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 2 235
  • Hemutrustningslån 208
  • Diskrimineringsombudsmannen 102
  • Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 54
  • Särskilda jämställdhetsåtgärder 232
 • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 72 531
  • Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 154
  • Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 28 571
  • Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 081
  • Lönebidrag och Samhall m.m. 17 102
  • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 116
  • Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 510
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 38
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 65
  • Bidrag till administration av grundbeloppet 55
  • Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8
  • Bidrag till lönegarantiersättning 1 588
  • Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 6 402
  • Arbetsmiljöverket 706
  • Arbetsdomstolen 30
  • Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32
  • Medlingsinstitutet 52
  • Arbetslivspolitik 20
 • 15 Studiestöd 19 486
  • Studiehjälp 3 323
  • Studiemedel 12 883
  • Avsättning för kreditförluster 1 839
  • Statens utgifter för studiemedelsräntor 584
  • Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 52
  • Bidrag till vissa studiesociala ändamål 28
  • Centrala studiestödsnämnden 764
  • Överklagandenämnden för studiestöd 14
 • 16 Utbildning och universitetsforskning 66 120
  • Statens skolverk 619
  • Statens skolinspektion 399
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten 689
  • Sameskolstyrelsen 38
  • Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2 044
  • Särskilda insatser inom skolområdet 387
  • Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 609
  • Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 183
  • Bidrag till svensk undervisning i utlandet 91
  • Fortbildning av lärare och förskolepersonal 277
  • Bidrag till vissa studier 18
  • Myndigheten för yrkeshögskolan 104
  • Statligt stöd till vuxenutbildning 1 087
  • Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 1 969
  • Särskilt utbildningsstöd 154
  • Fler anställda i lågstadiet 1 315
  • Skolforskningsinstitutet 31
  • Bidrag till lärarlöner 2 581
  • Universitetskanslersämbetet 135
  • Universitets- och högskolerådet 138
  • Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 647
  • Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 036
  • Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 923
  • Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 088
  • Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 981
  • Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 482
  • Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 633
  • Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 557
  • Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 301
  • Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 066
  • Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 435
  • Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 825
  • Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 674
  • Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 483
  • Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 048
  • Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 477
  • Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 635
  • Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 364
  • Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 614
  • Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 224
  • Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 012
  • Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 318
  • Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 755
  • Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 250
  • Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 519
  • Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 231
  • Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 250
  • Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 91
  • Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 866
  • Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 137
  • Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 574
  • Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 104
  • Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195
  • Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 49
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 95
  • Gymnastik- och idrottshögskolan:Forskning och forskarutbildning 32
  • Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 459
  • Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 66
  • Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 402
  • Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 61
  • Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 425
  • Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 91
  • Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 369
  • Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 62
  • Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 363
  • Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 53
  • Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 308
  • Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 47
  • Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 338
  • Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 48
  • Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 152
  • Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 9
  • Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62
  • Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 6
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 125
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 9
  • Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 386
  • Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 57
  • Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 24
  • Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 10
  • Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 050
  • Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 525
  • Särskilda medel till universitet och högskolor 391
  • Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 462
  • Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 718
  • Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 321
  • Vetenskapsrådet: Förvaltning 143
  • Rymdforskning och rymdverksamhet 365
  • Rymdstyrelsen: Förvaltning 29
  • Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 565
  • Institutet för rymdfysik 54
  • Kungl. biblioteket 350
  • Polarforskningssekretariatet 33
  • Sunet 45
  • Centrala etikprövningsnämnden 5
  • Regionala etikprövningsnämnder 35
  • Särskilda utgifter för forskningsändamål 114
  • Internationella program 78
  • Avgift till Unesco och ICCROM 31
  • Kostnader för Svenska Unescorådet 10
  • Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 22
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 918
  • Statens kulturråd 43
  • Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 356
  • Skapande skola 182
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 39
  • Stöd till icke-statliga kulturlokaler 8
  • Bidrag till regional kulturverksamhet 1 316
  • Myndigheten för kulturanalys 15
  • Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 989
  • Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 189
  • Statens musikverk 112
  • Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 137
  • Myndigheten för tillgängliga medier 121
  • Institutet för språk och folkminnen 59
  • Statens konstråd 8
  • Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 34
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor 12
  • Bidrag till bild- och formområdet 28
  • Konstnärsnämnden 20
  • Ersättningar och bidrag till konstnärer 380
  • Riksarkivet 381
  • Riksantikvarieämbetet 218
  • Bidrag till kulturmiljövård 254
  • Kyrkoantikvarisk ersättning 460
  • Centrala museer: Myndigheter 1 115
  • Centrala museer: Stiftelser 251
  • Bidrag till vissa museer 52
  • Riksutställningar 39
  • Forum för levande historia 57
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund 10
  • Stöd till trossamfund 90
  • Filmstöd 335
  • Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 21
  • Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 3
  • Statens medieråd 19
  • Stöd till taltidningar 45
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 40
  • Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 276
  • Stöd till idrotten 1 923
  • Bidrag till allmänna samlingslokaler 32
  • Bidrag för kvinnors organisering 27
  • Stöd till friluftsorganisationer 48
  • Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15
  • Insatser för den ideella sektorn 60
  • Bidrag till folkbildningen 3 811
  • Bidrag till kontakttolkutbildning 29
  • Särskilda insatser inom folkbildningen 212
  • Lotteriinspektionen 46
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3 119
  • Bostadspolitisk utveckling 11
  • Omstrukturering av kommunala bostadsföretag -1
  • Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1
  • Innovativt byggande 4
  • Boverket 220
  • Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 0
  • Statens geotekniska institut 45
  • Lantmäteriet 512
  • Stöd gällande utveckling i strandnära lägen 3
  • Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum 10
  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 151
  • Upprustning av skollokaler 60
  • Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 850
  • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 23
  • Marknadsdomstolen 7
  • Konsumentverket 140
  • Allmänna reklamationsnämnden 41
  • Fastighetsmäklarinspektionen 18
  • Åtgärder på konsumentområdet 18
  • Bidrag till miljömärkning av produkter 4
 • 19 Regional tillväxt 2 614
  • Regionala tillväxtåtgärder 1 473
  • Transportbidrag 385
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 -17
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 773
 • 20 Allmän miljö- och naturvård 7 299
  • Naturvårdsverket 425
  • Miljöövervakning m.m. 330
  • Åtgärder för värdefull natur 952
  • Sanering och återställning av förorenade områden 504
  • Miljöforskning 81
  • Kemikalieinspektionen 235
  • Avgifter till Internationella organisationer 1 512
  • Supermiljöbilspremie 348
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 223
  • Klimatanpassning 111
  • Inspire 19
  • Åtgärder för havs- och vattenmiljö 733
  • Insatser för internationella klimatinvesteringar 210
  • Internationellt miljösamarbete 33
  • Hållbara städer 7
  • Skydd av värdefull natur 1 343
  • Havs- och vattenmyndigheten 225
  • Klimatinvesteringar 572
  • Elbusspremie 1
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 55
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 679
 • 21 Energi 2 721
  • Statens energimyndighet 278
  • Insatser för energieffektivisering 244
  • Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 9
  • Energiforskning 1 342
  • Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 101
  • Planeringsstöd för vindkraft 13
  • Energimarknadsinspektionen 107
  • Energiteknik 385
  • Elberedskap 197
  • Avgifter till internationella organisationer 1 512
  • Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 25
 • 22 Kommunikationer 50 087
  • Utveckling av statens transportinfrastruktur 20 228
  • Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 20 534
  • Trafikverket 1 248
  • Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 388
  • Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 162
  • Ersättning avseende icke statliga flygplatser 80
  • Trafikavtal 752
  • Viss internationell verksamhet 25
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut 48
  • Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 383
  • Trängselskatt i Stockholm 1 126
  • Transportstyrelsen 2 075
  • Trafikanalys 67
  • Trängselskatt i Göteborg 1 123
  • Sjöfartsstöd 1 486
  • Post- och telestyrelsen 28
  • Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 133
  • Grundläggande betaltjänster 20
  • Informationsteknik och telekommunikation 11
  • Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 115
  • Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 54
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 15 898
  • Skogsstyrelsen 419
  • Insatser för skogsbruket 334
  • Statens veterinärmedicinska anstalt 115
  • Bidrag till veterinär fältverksamhet 104
  • Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12
  • Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 139
  • Ersättningar för viltskador m.m. 44
  • Statens jordbruksverk 538
  • Bekämpande av växtskadegörare 5
  • Gårdsstöd m.m. 6 449
  • Intervention för jordbruksprodukter m.m. 141
  • Finansiella korrigeringar m.m. 182
  • Strukturstöd till fisket m.m. 3
  • Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 2
  • Livsmedelsverket 317
  • Konkurrenskraftig livsmedelssektor 100
  • Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 45
  • Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 797
  • Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 603
  • Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 69
  • Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4
  • Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1
  • Främjande av rennäringen m.m. 105
  • Sveriges lantbruksuniversitet 1 802
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 567
  • Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1
 • 24 Näringsliv 5 891
  • Verket för innovationssystem 222
  • Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 645
  • Institutens strategiska kompetensmedel 622
  • Tillväxtverket 271
  • Näringslivsutveckling 497
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 84
  • Turistfrämjande 140
  • Sveriges geologiska undersökning 196
  • Geovetenskaplig forskning 6
  • Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 14
  • Patentbesvärsrätten 15
  • Bolagsverket 21
  • Bidrag till terminologisk verksamhet 4
  • Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8
  • Konkurrensverket 148
  • Konkurrensforskning 14
  • Upprustning och drift av Göta kanal 73
  • Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 14
  • Kapitalinsatser i statliga bolag 5
  • Avgifter till vissa internationella organisationer 16
  • Finansiering av rättegångskostnader 18
  • Bidrag till företagsutveckling och innovation 279
  • Upphandlingsmyndigheten 66
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 25
  • Kommerskollegium 83
  • Exportfrämjande verksamhet 357
  • Investeringsfrämjande 62
  • Avgifter till internationella handelsorganisationer 20
  • Bidrag till standardiseringen 31
 • 25 Allmänna bidrag till kommuner 93 350
  • Kommunalekonomisk utjämning 89 680
  • Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 664
  • Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 5
 • 26 Statsskuldsräntor m.m. 1 743
  • Räntor på statsskulden 1 668
  • Oförutsedda utgifter 0
  • Riksgäldskontorets provisionsutgifter 75
 • 27 Avgiften till Europeiska unionen 30 350
 • = Summa utgiftsområden (1-27) 900 839
 • Riksgäldskontorets nettoutlåning 14 764
 • Kassamässig korrigering 1 792
 • = Totala utgifter 917 396
 • Källa: Ekonomistyrningsverket