Statsbudgetens utgifter

939,6Miljarder kronor
2017

Statsbudgetens utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden som rymmer flera hundra olika anslag. Till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa. År 2017 uppgick statsbudgetens utgifter till nära 940 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgiftssida innehåller 27 stycken utgiftsområden. Dessa är numrerade från 1-27 och har rubriker som till exempel Arbetsmarknad, Utbildning och universitetsforskning och Allmänna bidrag till kommuner.

Under varje utgiftsområde finns olika delposter. För till exempel utgiftsområdet 16, Utbildning och universitetsforskning, finns bland annat alla universitet listade och motsvarar varsin delpost. Genom att klicka på posterna i tabellen nedan kan du ta del av fler detaljer.

Ser man till hur de totala utgifterna ökat över tid sticker 2009 och 2013 ut som år då utgifterna extraordinärt höga. En stor del av förklaringen till detta var att Riksbanken dessa år lånade upp cirka 100 miljarder kronor via Riksgälden för att på så sätt stärka valutareserven. I och med att valutareserven samtidigt stärktes innebar dessa transaktioner inte en försvagning av statsfinanserna.

Ser man till utvecklingen för de enskilda utgiftsområdena är det framför allt två poster som ökat kraftigt under senare år. Det ena är utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, och det andra är utgiftsområde 8, Migration.

Statsbudgetens inkomster minus utgifter ger statsbudgetens saldo, vilket i sin tur visar på statens lånebehov.

 

Statsbudgetens utgifter 2017

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse 13 324
  • Kungliga hov- och slottsstaten 136
  • Riksdagens ledamöter och partier m.m. 873
  • Riksdagens förvaltningsanslag 779
  • Riksdagens fastighetsanslag 83
  • Riksdagens ombudsmän (JO) 93
  • Sametinget 46
  • Regeringskansliet m.m. 7 482
  • Länsstyrelserna m.m. 2 744
  • Allmänna val och demokrati 89
  • Justitiekanslern 44
  • Datainspektionen 55
  • Svensk författningssamling 2
  • Valmyndigheten 20
  • Stöd till politiska partier 172
  • Åtgärder för nationella minoriteter 102
  • Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14
  • Presstöd 541
  • Myndigheten för press, radio och tv 33
  • Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 16
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15 262
  • Statskontoret 96
  • Kammarkollegiet 60
  • Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 11
  • Arbetsgivarpolitiska frågor 1
  • Statliga tjänstepensioner m.m. 12 641
  • Finanspolitiska rådet 9
  • Konjunkturinstitutet 64
  • Ekonomistyrningsverket 161
  • Statistiska centralbyrån 546
  • Bidragsfastigheter 197
  • Finansinspektionen 533
  • Riksgäldskontoret 263
  • Bokföringsnämnden 9
  • Vissa garanti- och medlemsavgifter 231
  • Riksrevisionen 330
  • Finansmarknadsforskning 31
  • Upphandlingsmyndigheten 76
  • Statens servicecenter 3
 • 03 Skatt, tull och exekution 11 011
  • Skatteverket 7 375
  • Tullverket 1 722
  • Kronofogdemyndigheten 1 915
 • 04 Rättsväsendet 44 064
  • Polismyndigheten 22 912
  • Säkerhetspolisen 1 358
  • Åklagarmyndigheten 1 505
  • Ekobrottsmyndigheten 663
  • Sveriges Domstolar 5 508
  • Kriminalvården 8 624
  • Brottsförebyggande rådet 109
  • Rättsmedicinalverket 412
  • Gentekniknämnden 6
  • Brottsoffermyndigheten 39
  • Ersättning för skador på grund av brott 91
  • Rättsliga biträden m.m. 2 648
  • Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 64
  • Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 12
  • Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 47
  • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 16
  • Domarnämnden 9
  • Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 43
 • 05 Internationell samverkan 1 953
  • Avgifter till internationella organisationer 1 378
  • Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 139
  • Nordiskt samarbete 13
  • Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 3
  • Inspektionen för strategiska produkter 34
  • Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 45
  • Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 25
  • Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 17
  • Svenska institutet 120
  • Information om Sverige i utlandet 15
  • Samarbete inom Östersjöregionen 164
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap 50 383
  • Förbandsverksamhet och beredskap 33 147
  • Försvarsmaktens insatser internationellt 1 040
  • Anskaffning av materiel och anläggningar 10 062
  • Forskning och teknikutveckling 580
  • Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar -185
  • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 9
  • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 25
  • Officersutbildning m.m. 203
  • Försvarets radioanstalt 1 017
  • Totalförsvarets forskningsinstitut 176
  • Nämnder m.m. 6
  • Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 71
  • Försvarsunderrättelsedomstolen 8
  • Kustbevakningen 1 169
  • Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 75
  • Ersättning för räddningstjänst m.m. 13
  • Krisberedskap 1 145
  • Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 239
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 094
  • Statens haverikommission 42
  • Strålsäkerhetsmyndigheten 385
  • Elsäkerhetsverket 60
 • 07 Internationellt bistånd 36 707
  • Biståndsverksamhet 35 402
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 115
  • Nordiska Afrikainstitutet 14
  • Folke Bernadotteakademin 111
  • Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 51
  • Utvärdering av internationellt bistånd 14
 • 08 Migration 40 034
  • Migrationsverket 6 015
  • Ersättningar och bostadskostnader 30 600
  • Migrationspolitiska åtgärder 738
  • Domstolsprövning i utlänningsmål 839
  • Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 246
  • Offentligt biträde i utlänningsärenden 806
  • Utresor för avvisade och utvisade 253
  • Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 147
  • Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 389
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 67 411
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 35
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 83
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 141
  • Tandvårdsförmåner 5 782
  • Bidrag för läkemedelsförmånerna 25 606
  • Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 913
  • Sjukvård i internationella förhållanden 433
  • Bidrag till psykiatri 1 167
  • Läkemedelsverket 133
  • E-hälsomyndigheten 158
  • Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74
  • Folkhälsomyndigheten 379
  • Insatser för vaccinberedskap 86
  • Bidrag till WHO 39
  • Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 74
  • Myndigheten för delaktighet 58
  • Bidrag till funktionshindersorganisationer 189
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 24
  • Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 389
  • Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 162
  • Kostnader för statlig assistansersättning 23 310
  • Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 2 302
  • Statens institutionsstyrelse 994
  • Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 758
  • Barnombudsmannen 24
  • Barnets rättigheter 23
  • Alkoholsortimentsnämnden 0
  • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 196
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 34
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 533
  • Socialstyrelsen 632
  • Inspektionen för vård och omsorg 679
 • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 101 868
  • Sjukpenning och rehabilitering m.m. 37 673
  • Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 47 688
  • Handikappersättningar 1 350
  • Arbetsskadeersättningar m.m. 3 007
  • Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 37
  • Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 712
  • Ersättning för höga sjuklönekostnader 890
  • Försäkringskassan 8 444
  • Inspektionen för socialförsäkringen 66
 • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34 658
  • Garantipension till ålderspension 13 339
  • Efterlevandepensioner till vuxna 11 499
  • Bostadstillägg till pensionärer 8 265
  • Äldreförsörjningsstöd 1 010
  • Pensionsmyndigheten 545
 • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88 660
  • Barnbidrag 27 287
  • Föräldraförsäkring 41 838
  • Underhållsstöd 2 521
  • Adoptionsbidrag 16
  • Barnpension och efterlevandestöd 928
  • Vårdbidrag för funktionshindrade barn 3 939
  • Pensionsrätt för barnår 7 468
  • Bostadsbidrag 4 664
 • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 23 931
  • Etableringsåtgärder 207
  • Kommunersättningar vid flyktingmottagande 15 167
  • Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 5 355
  • Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare 2 536
  • Hemutrustningslån 228
  • Diskrimineringsombudsmannen 110
  • Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 60
  • Särskilda jämställdhetsåtgärder 234
  • Åtgärder mot segregation 34
 • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 71 559
  • Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 501
  • Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 26 791
  • Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 554
  • Lönebidrag och Samhall m.m. 17 194
  • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 127
  • Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 1 009
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 40
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 63
  • Bidrag till administration av grundbeloppet 56
  • Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8
  • Bidrag till lönegarantiersättning 1 296
  • Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 6 032
  • Arbetsmiljöverket 743
  • Arbetsdomstolen 30
  • Internationella arbetsorganisationen (ILO) 31
  • Medlingsinstitutet 53
  • Arbetslivspolitik 30
 • 15 Studiestöd 19 671
  • Studiehjälp 3 430
  • Studiemedel 13 061
  • Avsättning för kreditförluster 1 879
  • Statens utgifter för studiemedelsräntor 356
  • Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 51
  • Bidrag till vissa studiesociala ändamål 28
  • Studiestartsstöd 24
  • Centrala studiestödsnämnden 827
  • Överklagandenämnden för studiestöd 14
 • 16 Utbildning och universitetsforskning 71 098
  • Statens skolverk 1 031
  • Statens skolinspektion 402
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten 724
  • Sameskolstyrelsen 41
  • Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 168
  • Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 226
  • Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 530
  • Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 180
  • Bidrag till svensk undervisning i utlandet 95
  • Fortbildning av lärare och förskolepersonal 140
  • Bidrag till vissa studier 17
  • Myndigheten för yrkeshögskolan 109
  • Statligt stöd till vuxenutbildning 1 128
  • Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2 034
  • Upprustning av skollokaler och utemiljöer 162
  • Fler anställda i lågstadiet 2 297
  • Skolforskningsinstitutet 24
  • Praktiknära skolforskning 18
  • Bidrag till lärarlöner 4 053
  • Särskilda insatser inom skolområdet 156
  • Universitetskanslersämbetet 137
  • Universitets- och högskolerådet 147
  • Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 684
  • Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 067
  • Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 982
  • Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 120
  • Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 040
  • Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 504
  • Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 670
  • Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 580
  • Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 337
  • Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 082
  • Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 484
  • Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 854
  • Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 692
  • Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 506
  • Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 082
  • Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 500
  • Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 644
  • Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 369
  • Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 634
  • Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 227
  • Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 029
  • Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 323
  • Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 770
  • Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 254
  • Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 526
  • Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 235
  • Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 240
  • Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 93
  • Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 894
  • Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 139
  • Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 603
  • Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 105
  • Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197
  • Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 49
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 98
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 32
  • Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 477
  • Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 67
  • Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 408
  • Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 62
  • Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 433
  • Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 92
  • Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 375
  • Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 63
  • Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 373
  • Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 53
  • Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 298
  • Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 47
  • Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 344
  • Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 48
  • Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 159
  • Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 10
  • Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 63
  • Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 6
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 128
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 10
  • Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 396
  • Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 58
  • Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25
  • Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 11
  • Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 153
  • Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 499
  • Särskilda medel till universitet och högskolor 404
  • Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 521
  • Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 5 797
  • Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 346
  • Vetenskapsrådet: Förvaltning 151
  • Rymdforskning och rymdverksamhet 383
  • Rymdstyrelsen: Förvaltning 28
  • Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 553
  • Institutet för rymdfysik 54
  • Kungl. biblioteket 366
  • Polarforskningssekretariatet 42
  • Sunet 49
  • Centrala etikprövningsnämnden 6
  • Regionala etikprövningsnämnder 37
  • Särskilda utgifter för forskningsändamål 98
  • Internationella program 79
  • Avgift till Unesco och ICCROM 31
  • Kostnader för Svenska Unescorådet 10
  • Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 17
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 14 475
  • Statens kulturråd 44
  • Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 335
  • Skapande skola 187
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 40
  • Stöd till icke-statliga kulturlokaler 5
  • Bidrag till regional kulturverksamhet 1 422
  • Myndigheten för kulturanalys 14
  • Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 1 007
  • Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 191
  • Statens musikverk 118
  • Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 146
  • Myndigheten för tillgängliga medier 117
  • Institutet för språk och folkminnen 66
  • Statens konstråd 9
  • Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 33
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor 12
  • Bidrag till bild- och formområdet 28
  • Konstnärsnämnden 21
  • Ersättningar och bidrag till konstnärer 395
  • Riksarkivet 387
  • Riksantikvarieämbetet 228
  • Bidrag till kulturmiljövård 252
  • Kyrkoantikvarisk ersättning 460
  • Centrala museer: Myndigheter 1 121
  • Centrala museer: Stiftelser 254
  • Bidrag till vissa museer 58
  • Riksutställningar 47
  • Forum för levande historia 56
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund 11
  • Stöd till trossamfund 88
  • Filmstöd 547
  • Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 14
  • Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 3
  • Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0
  • Statens medieråd 22
  • Stöd till taltidningar 46
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 42
  • Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 241
  • Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 35
  • Stöd till idrotten 1 935
  • Bidrag till allmänna samlingslokaler 49
  • Bidrag för kvinnors organisering 28
  • Stöd till friluftsorganisationer 48
  • Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15
  • Insatser för den ideella sektorn 23
  • Bidrag till folkbildningen 3 851
  • Bidrag till tolkutbildning 48
  • Särskilda insatser inom folkbildningen 175
  • Särskilt utbildningsstöd 155
  • Lotteriinspektionen 48
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 3 803
  • Bostadspolitisk utveckling 60
  • Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1
  • Boverket 231
  • Innovativt byggande 2
  • Statens geotekniska institut 47
  • Lantmäteriet 547
  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 409
  • Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 800
  • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 462
  • Konsumentverket 155
  • Allmänna reklamationsnämnden 43
  • Fastighetsmäklarinspektionen 23
  • Åtgärder på konsumentområdet 18
  • Bidrag till miljömärkning av produkter 4
 • 19 Regional tillväxt 2 808
  • Regionala tillväxtåtgärder 1 398
  • Transportbidrag 396
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 1 015
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 -1
 • 20 Allmän miljö- och naturvård 7 780
  • Naturvårdsverket 453
  • Miljöövervakning m.m. 353
  • Åtgärder för värdefull natur 973
  • Sanering och återställning av förorenade områden 683
  • Miljöforskning 76
  • Kemikalieinspektionen 253
  • Avgifter till internationella organisationer 271
  • Supermiljöbilspremie 451
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 223
  • Klimatanpassning 106
  • Åtgärder för havs- och vattenmiljö 775
  • Insatser för internationella klimatinvesteringar 194
  • Internationellt miljösamarbete 32
  • Hållbara städer 4
  • Skydd av värdefull natur 1 268
  • Havs- och vattenmyndigheten 230
  • Klimatinvesteringar 669
  • Elbusspremie 4
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 61
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 702
 • 21 Energi 2 992
  • Statens energimyndighet 288
  • Insatser för energieffektivisering 223
  • Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 9
  • Energiforskning 1 453
  • Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 51
  • Planeringsstöd för vindkraft 14
  • Energimarknadsinspektionen 118
  • Energiteknik 620
  • Elberedskap 165
  • Avgifter till internationella organisationer 25
  • Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 25
 • 22 Kommunikationer 53 296
  • Utveckling av statens transportinfrastruktur 22 928
  • Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 21 115
  • Trafikverket 1 309
  • Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 188
  • Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 62
  • Ersättning avseende icke statliga flygplatser 80
  • Trafikavtal 857
  • Viss internationell verksamhet 29
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut 48
  • Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 215
  • Trängselskatt i Stockholm 1 430
  • Transportstyrelsen 2 077
  • Trafikanalys 61
  • Trängselskatt i Göteborg 1 052
  • Sjöfartsstöd 1 482
  • Post- och telestyrelsen 29
  • Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 130
  • Grundläggande betaltjänster 23
  • Informationsteknik och telekommunikation 21
  • Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 87
  • Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 73
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 225
  • Skogsstyrelsen 406
  • Insatser för skogsbruket 286
  • Statens veterinärmedicinska anstalt 118
  • Bidrag till veterinär fältverksamhet 106
  • Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 16
  • Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 128
  • Ersättningar för viltskador m.m. 45
  • Statens jordbruksverk 603
  • Bekämpande av växtskadegörare 4
  • Gårdsstöd m.m. 7 280
  • Intervention för jordbruksprodukter m.m. 126
  • Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13
  • Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 19
  • Livsmedelsverket 322
  • Konkurrenskraftig livsmedelssektor 84
  • Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 46
  • Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 145
  • Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 919
  • Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 72
  • Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4
  • Åtgärder på fjällägenheter 2
  • Främjande av rennäringen m.m. 105
  • Sveriges lantbruksuniversitet 1 820
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 555
  • Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1
 • 24 Näringsliv 6 416
  • Verket för innovationssystem 224
  • Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 862
  • Institutens strategiska kompetensmedel 630
  • Tillväxtverket 276
  • Näringslivsutveckling 448
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 57
  • Turistfrämjande 120
  • Sveriges geologiska undersökning 204
  • Geovetenskaplig forskning 6
  • Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 14
  • Bolagsverket 20
  • Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8
  • Konkurrensverket 140
  • Konkurrensforskning 14
  • Upprustning och drift av Göta kanal 123
  • Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 25
  • Avgifter till vissa internationella organisationer 16
  • Finansiering av rättegångskostnader 37
  • Bidrag till företagsutveckling och innovation 309
  • Patent- och registreringsverket 306
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 24
  • Kommerskollegium 83
  • Exportfrämjande verksamhet 349
  • Investeringsfrämjande 67
  • Avgifter till internationella handelsorganisationer 20
  • Bidrag till standardiseringen 31
 • 25 Allmänna bidrag till kommuner 105 566
  • Kommunalekonomisk utjämning 94 657
  • Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 902
  • Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 7
  • Stöd med anledning av flyktingsituationen 7 000
 • 26 Statsskuldsräntor m.m. 10 569
  • Räntor på statsskulden 10 504
  • Riksgäldskontorets provisionsutgifter 64
 • 27 Avgiften till Europeiska unionen 24 224
 • = Summa utgiftsområden (1-27) 940 749
 • Riksgäldens nettoutlåning -2945
 • Kassamässig korrigering 1 814
 • = Totala utgifter 939 619