Statsbudgetens utgifter

992,1Miljarder kronor
2018

Statsbudgetens utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden som rymmer flera hundra olika anslag. Till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa. 2018 uppgick statsbudgetens utgifter till drygt 990 miljarder kronor.

Statsbudgetens utgiftssida innehåller 27 stycken utgiftsområden. Dessa är numrerade från 1-27 och har rubriker som till exempel Arbetsmarknad, Utbildning och universitetsforskning och Allmänna bidrag till kommuner.

Under varje utgiftsområde finns olika delposter. För till exempel utgiftsområdet 16, Utbildning och universitetsforskning, finns bland annat alla universitet listade och motsvarar varsin delpost. Genom att klicka på posterna i tabellen nedan kan du ta del av fler detaljer.

Ser man till hur de totala utgifterna ökat över tid sticker 2009 och 2013 ut som år då utgifterna extraordinärt höga. En stor del av förklaringen till detta var att Riksbanken dessa år lånade upp cirka 100 miljarder kronor via Riksgälden för att på så sätt stärka valutareserven. I och med att valutareserven samtidigt stärktes innebar dessa transaktioner inte en försvagning av statsfinanserna.

Ser man till utvecklingen för de enskilda utgiftsområdena är det framför allt två poster som ökat på ett tydligt sätt under senare år. Det ena är utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, och det andra är utgiftsområde 8, Migration. När det gäller utgifterna för migration minskade dock dessa påtagligt under 2018, främst på grund av minskade utgifter för ersättningar och boendekostnader.

Statsbudgetens inkomster minus utgifter ger statsbudgetens saldo, vilket i sin tur visar på statens lånebehov.

 

Statsbudgetens utgifter 2018

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse 14 288
  • Kungliga hov- och slottsstaten 140
  • Riksdagens ledamöter och partier m.m. 916
  • Riksdagens förvaltningsanslag 816
  • Riksdagens fastighetsanslag 97
  • Riksdagens ombudsmän (JO) 97
  • Sametinget 53
  • Regeringskansliet m.m. 7 654
  • Länsstyrelserna m.m. 2 967
  • Allmänna val och demokrati 536
  • Justitiekanslern 49
  • Datainspektionen 85
  • Svensk författningssamling 0
  • Valmyndigheten 18
  • Stöd till politiska partier 171
  • Åtgärder för nationella minoriteter 122
  • Åtgärder för den nationella minoriteten romer 14
  • Presstöd 492
  • Myndigheten för press, radio och tv 36
  • Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 24
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15 992
  • Statskontoret 92
  • Kammarkollegiet 70
  • Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 13
  • Arbetsgivarpolitiska frågor 1
  • Statliga tjänstepensioner m.m. 13 018
  • Finanspolitiska rådet 10
  • Konjunkturinstitutet 65
  • Ekonomistyrningsverket 169
  • Statistiska centralbyrån 551
  • Bidragsfastigheter 247
  • Finansinspektionen 598
  • Riksgäldskontoret 277
  • Bokföringsnämnden 11
  • Vissa garanti- och medlemsavgifter 207
  • Riksrevisionen 335
  • Finansmarknadsforskning 88
  • Upphandlingsmyndigheten 94
  • Statens servicecenter 8
  • Myndigheten för digital förvaltning 136
 • 03 Skatt, tull och exekution 11 446
  • Skatteverket 7 634
  • Tullverket 1 896
  • Kronofogdemyndigheten 1 916
 • 04 Rättsväsendet 45 937
  • Polismyndigheten 23 767
  • Säkerhetspolisen 1 472
  • Åklagarmyndigheten 1 506
  • Ekobrottsmyndigheten 674
  • Sveriges Domstolar 5 765
  • Kriminalvården 8 961
  • Brottsförebyggande rådet 137
  • Rättsmedicinalverket 426
  • Gentekniknämnden 5
  • Brottsoffermyndigheten 57
  • Ersättning för skador på grund av brott 91
  • Rättsliga biträden m.m. 2 849
  • Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 84
  • Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 13
  • Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 47
  • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 15
  • Domarnämnden 7
  • Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 61
 • 05 Internationell samverkan 1 893
  • Avgifter till internationella organisationer 1 208
  • Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 187
  • Nordiskt samarbete 44
  • Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 9
  • Inspektionen för strategiska produkter 39
  • Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 53
  • Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 28
  • Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 19
  • Svenska institutet 120
  • Information om Sverige i utlandet 15
  • Samarbete inom Östersjöregionen 170
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap 53 487
  • Förbandsverksamhet och beredskap 34 459
  • Försvarsmaktens insatser internationellt 1 037
  • Anskaffning av materiel och anläggningar 10 728
  • Forskning och teknikutveckling 635
  • Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0
  • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 9
  • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 172
  • Officersutbildning m.m. 209
  • Försvarets radioanstalt 1 059
  • Totalförsvarets forskningsinstitut 185
  • Nämnder m.m. 6
  • Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 82
  • Försvarsunderrättelsedomstolen 9
  • Kustbevakningen 1 204
  • Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 75
  • Ersättning för räddningstjänst m.m. 353
  • Krisberedskap 1 251
  • Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 305
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 224
  • Statens haverikommission 44
  • Strålsäkerhetsmyndigheten 382
  • Elsäkerhetsverket 59
 • 07 Internationellt bistånd 42 813
  • Biståndsverksamhet 41 392
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 1 220
  • Nordiska Afrikainstitutet 16
  • Folke Bernadotteakademin 121
  • Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 47
  • Utvärdering av internationellt bistånd 18
 • 08 Migration 19 624
  • Migrationsverket 5 190
  • Ersättningar och bostadskostnader 11 724
  • Migrationspolitiska åtgärder 89
  • Domstolsprövning i utlänningsmål 958
  • Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 299
  • Offentligt biträde i utlänningsärenden 570
  • Utresor för avvisade och utvisade 269
  • Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 131
  • Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 396
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 78 418
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 35
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 79
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 142
  • Tandvårdsförmåner 6 457
  • Bidrag för läkemedelsförmånerna 27 067
  • Bidrag till folkhälsa och sjukvård 7 711
  • Sjukvård i internationella förhållanden 493
  • Bidrag till psykiatri 1 634
  • Läkemedelsverket 134
  • E-hälsomyndigheten 141
  • Folkhälsomyndigheten 382
  • Insatser för vaccinberedskap 87
  • Bidrag till WHO 38
  • Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 74
  • Myndigheten för delaktighet 60
  • Bidrag till funktionshindersorganisationer 189
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 23
  • Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 723
  • Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 100
  • Kostnader för statlig assistansersättning 25 308
  • Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 2 809
  • Statens institutionsstyrelse 1 046
  • Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 1 486
  • Barnombudsmannen 24
  • Barnets rättigheter 22
  • Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 181
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 36
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 576
  • Socialstyrelsen 671
  • Inspektionen för vård och omsorg 690
 • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 99 681
  • Sjukpenning och rehabilitering m.m. 37 545
  • Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 45 806
  • Handikappersättningar 1 343
  • Arbetsskadeersättningar m.m. 2 811
  • Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 39
  • Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 649
  • Ersättning för höga sjuklönekostnader 954
  • Försäkringskassan 8 468
  • Inspektionen för socialförsäkringen 68
 • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34 771
  • Garantipension till ålderspension 13 142
  • Efterlevandepensioner till vuxna 10 869
  • Bostadstillägg till pensionärer 9 139
  • Äldreförsörjningsstöd 1 081
  • Pensionsmyndigheten 540
 • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 95 208
  • Barnbidrag 31 722
  • Föräldraförsäkring 43 914
  • Underhållsstöd 2 593
  • Adoptionsbidrag 14
  • Barnpension och efterlevandestöd 951
  • Vårdbidrag för funktionshindrade barn 4 072
  • Pensionsrätt för barnår 7 367
  • Bostadsbidrag 4 574
 • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 22 217
  • Etableringsåtgärder 253
  • Kommunersättningar vid flyktingmottagande 16 167
  • Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 925
  • Hemutrustningslån 139
  • Diskrimineringsombudsmannen 126
  • Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 72
  • Särskilda jämställdhetsåtgärder 363
  • Jämställdhetsmyndigheten 82
  • Bidrag för kvinnors organisering 28
  • Åtgärder mot segregation 47
  • Delegationen mot segregation 16
 • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 73 861
  • Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 8 191
  • Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 25 367
  • Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 13 043
  • Lönebidrag och Samhall m.m. 18 228
  • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 110
  • Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 1 294
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 41
  • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 72
  • Bidrag till administration av grundbeloppet 56
  • Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8
  • Bidrag till lönegarantiersättning 1 480
  • Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 5 032
  • Lån till körkort 17
  • Arbetsmiljöverket 774
  • Arbetsdomstolen 31
  • Internationella arbetsorganisationen (ILO) 31
  • Medlingsinstitutet 52
  • Arbetslivspolitik 22
  • Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 11
 • 15 Studiestöd 21 118
  • Studiehjälp 4 035
  • Studiemedel 13 851
  • Avsättning för kreditförluster 1 825
  • Statens utgifter för studiemedelsräntor 170
  • Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 52
  • Bidrag till vissa studiesociala ändamål 23
  • Studiestartsstöd 255
  • Centrala studiestödsnämnden 891
  • Överklagandenämnden för studiestöd 15
 • 16 Utbildning och universitetsforskning 76 002
  • Statens skolverk 1 148
  • Statens skolinspektion 412
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten 743
  • Sameskolstyrelsen 52
  • Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 3 304
  • Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 239
  • Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 4 430
  • Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 181
  • Bidrag till svensk undervisning i utlandet 99
  • Fortbildning av lärare och förskolepersonal 154
  • Bidrag till vissa studier 16
  • Myndigheten för yrkeshögskolan 114
  • Statligt stöd till vuxenutbildning 2 134
  • Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 2 193
  • Upprustning av skollokaler och utemiljöer 759
  • Fler anställda i lågstadiet 2 290
  • Skolforskningsinstitutet 22
  • Praktiknära skolforskning 16
  • Bidrag till lärarlöner 4 016
  • Särskilda insatser inom skolområdet 163
  • Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 971
  • Universitetskanslersämbetet 143
  • Universitets- och högskolerådet 178
  • Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 756
  • Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 132
  • Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 067
  • Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 193
  • Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 041
  • Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 564
  • Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 653
  • Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 630
  • Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 397
  • Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 118
  • Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 475
  • Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 887
  • Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 691
  • Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 560
  • Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 161
  • Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 546
  • Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 674
  • Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 385
  • Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 664
  • Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 238
  • Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 053
  • Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 335
  • Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 796
  • Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 265
  • Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 555
  • Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 244
  • Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 936
  • Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 237
  • Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 247
  • Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 97
  • Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 608
  • Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 114
  • Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 202
  • Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 50
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 104
  • Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 34
  • Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 499
  • Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 74
  • Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 432
  • Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 77
  • Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 456
  • Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 98
  • Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 394
  • Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 69
  • Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 398
  • Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 63
  • Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 305
  • Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 51
  • Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 365
  • Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 63
  • Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 166
  • Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 20
  • Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 65
  • Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 11
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132
  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 20
  • Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 421
  • Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 84
  • Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30
  • Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 21
  • Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 3 281
  • Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 566
  • Särskilda medel till universitet och högskolor 418
  • Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 583
  • Särskilda bidrag inom högskoleområdet 45
  • Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 6 048
  • Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 332
  • Vetenskapsrådet: Förvaltning 167
  • Rymdforskning och rymdverksamhet 962
  • Rymdstyrelsen: Förvaltning 33
  • Institutet för rymdfysik 56
  • Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer -19
  • Kungl. biblioteket 371
  • Polarforskningssekretariatet 32
  • Sunet 49
  • Centrala etikprövningsnämnden 5
  • Regionala etikprövningsnämnder 39
  • Särskilda utgifter för forskningsändamål 96
  • Internationella program 79
  • Avgift till Unesco och ICCROM 30
  • Kostnader för Svenska Unescorådet 10
  • Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 21
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 16 008
  • Statens kulturråd 53
  • Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 584
  • Skapande skola 184
  • Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 43
  • Stöd till icke-statliga kulturlokaler 8
  • Bidrag till regional kulturverksamhet 1 486
  • Myndigheten för kulturanalys 15
  • Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 1 071
  • Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 214
  • Statens musikverk 114
  • Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 199
  • Myndigheten för tillgängliga medier 122
  • Institutet för språk och folkminnen 65
  • Statens konstråd 25
  • Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 42
  • Nämnden för hemslöjdsfrågor 12
  • Bidrag till bild- och formområdet 40
  • Konstnärsnämnden 22
  • Ersättningar och bidrag till konstnärer 451
  • Riksarkivet 418
  • Riksantikvarieämbetet 266
  • Bidrag till kulturmiljövård 270
  • Kyrkoantikvarisk ersättning 460
  • Bidrag till arbetslivsmuseer 8
  • Centrala museer: Myndigheter 1 279
  • Centrala museer: Stiftelser 259
  • Bidrag till vissa museer 76
  • Forum för levande historia 45
  • Riksutställningar -1
  • Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
  • Nämnden för statligt stöd till trossamfund 13
  • Stöd till trossamfund 84
  • Filmstöd 567
  • Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 10
  • Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 4
  • Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0
  • Statens medieråd 21
  • Stöd till taltidningar 47
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 45
  • Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 242
  • Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 77
  • Stöd till idrotten 1 964
  • Bidrag till allmänna samlingslokaler 50
  • Stöd till friluftsorganisationer 48
  • Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15
  • Insatser för den ideella sektorn 151
  • Bidrag till folkbildningen 4 358
  • Bidrag till tolkutbildning 51
  • Särskilda insatser inom folkbildningen 190
  • Särskilt utbildningsstöd 182
  • Lotteriinspektionen 60
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 4 616
  • Bostadspolitisk utveckling 13
  • Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1
  • Boverket 296
  • Statens geotekniska institut 42
  • Lantmäteriet 560
  • Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 520
  • Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 395
  • Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 1 441
  • Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 14
  • Innovativt och hållbart byggande 75
  • Konsumentverket 164
  • Allmänna reklamationsnämnden 45
  • Fastighetsmäklarinspektionen 19
  • Åtgärder på konsumentområdet 25
  • Bidrag till miljömärkning av produkter 4
 • 19 Regional tillväxt 3 576
  • Regionala tillväxtåtgärder 1 979
  • Transportbidrag 428
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 1 170
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0
 • 20 Allmän miljö- och naturvård 10 438
  • Naturvårdsverket 546
  • Miljöövervakning m.m. 399
  • Åtgärder för värdefull natur 1 247
  • Sanering och återställning av förorenade områden 772
  • Miljöforskning 79
  • Kemikalieinspektionen 263
  • Avgifter till Internationella organisationer 1 208
  • Supermiljöbilspremie 322
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 239
  • Klimatanpassning 132
  • Åtgärder för havs- och vattenmiljö 920
  • Insatser för internationella klimatinvesteringar 198
  • Internationellt miljösamarbete 44
  • Skydd av värdefull natur 1 420
  • Havs- och vattenmyndigheten 243
  • Klimatinvesteringar 1 689
  • Elbusspremie 50
  • Investeringsstöd för gröna städer 99
  • Elfordonspremie 422
  • Industriklivet 122
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 87
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 841
 • 21 Energi 3 504
  • Statens energimyndighet 310
  • Insatser för energieffektivisering 214
  • Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 8
  • Energiforskning 1 441
  • Planeringsstöd för vindkraft 85
  • Energimarknadsinspektionen 120
  • Energiteknik 1 034
  • Elberedskap 178
  • Avgifter till internationella organisationer 1 208
  • Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 90
 • 22 Kommunikationer 56 594
  • Utveckling av statens transportinfrastruktur 23 440
  • Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 22 999
  • Trafikverket 1 418
  • Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 188
  • Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 62
  • Ersättning avseende icke statliga flygplatser 79
  • Trafikavtal 961
  • Viss internationell verksamhet 29
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut 53
  • Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 104
  • Trängselskatt i Stockholm 2 322
  • Transportstyrelsen 2 120
  • Trafikanalys 65
  • Trängselskatt i Göteborg 888
  • Sjöfartsstöd 1 432
  • Post- och telestyrelsen 47
  • Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 138
  • Grundläggande betaltjänster 21
  • Informationsteknik och telekommunikation 65
  • Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 165
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 597
  • Skogsstyrelsen 467
  • Insatser för skogsbruket 620
  • Statens veterinärmedicinska anstalt 145
  • Bidrag till veterinär fältverksamhet 109
  • Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 9
  • Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 115
  • Ersättningar för viltskador m.m. 40
  • Statens jordbruksverk 625
  • Bekämpande av växtskadegörare 5
  • Gårdsstöd m.m. 7 393
  • Intervention för jordbruksprodukter m.m. 77
  • Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 43
  • Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 257
  • Livsmedelsverket 251
  • Konkurrenskraftig livsmedelssektor 204
  • Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 44
  • Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 981
  • Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 109
  • Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 347
  • Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4
  • Åtgärder på fjällägenheter 2
  • Främjande av rennäringen m.m. 112
  • Sveriges lantbruksuniversitet 1 912
  • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 566
  • Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1
  • Nedsättning av slakteriavgifter 159
 • 24 Näringsliv 7 464
  • Verket för innovationssystem 236
  • Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 2 882
  • Institutens strategiska kompetensmedel 741
  • Tillväxtverket 271
  • Näringslivsutveckling 866
  • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 60
  • Turistfrämjande 115
  • Sveriges geologiska undersökning 230
  • Geovetenskaplig forskning 6
  • Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 14
  • Bolagsverket 46
  • Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 8
  • Konkurrensverket 143
  • Konkurrensforskning 14
  • Upprustning och drift av Göta kanal 153
  • Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 15
  • Kapitalinsatser i statliga bolag 400
  • Avgifter till vissa internationella organisationer 18
  • Finansiering av rättegångskostnader 16
  • Bidrag till företagsutveckling och innovation 309
  • Patent- och registreringsverket 319
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 24
  • Kommerskollegium 89
  • Exportfrämjande verksamhet 370
  • Investeringsfrämjande 68
  • Avgifter till internationella handelsorganisationer 20
  • Bidrag till standardiseringen 31
 • 25 Allmänna bidrag till kommuner 111 409
  • Kommunalekonomisk utjämning 99 808
  • Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 4 094
  • Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 7
  • Stöd med anledning av flyktingsituationen 7 000
  • Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 500
 • 26 Statsskuldsräntor m.m. 13 603
  • Räntor på statsskulden 13 536
  • Oförutsedda utgifter 11
  • Riksgäldskontorets provisionsutgifter 55
 • 27 Avgiften till Europeiska unionen 34 960
 • = Summa utgiftsområden (1-27) 988 527
 • Riksgäldens nettoutlåning 1 978
 • Kassamässig korrigering 1 552
 • = Totala utgifter 992 056