Offentliga sektorns utgifter

Den offentliga sektorn finansieras till största del av skatter. Det rör sig om mycket stora belopp, motsvarande nära halva Sveriges BNP. Den största andelen av dessa utgifter går till socialt skydd men en stor del går också till offentlig förvaltning, sjukvård och utbildning.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett system som används för att beskriva den offentliga sektorns olika utgiftsområden. För svensk del inbegriper offentlig sektor staten, kommunerna och landstingen. I systemet används tio huvudgrupper: allmän offentlig förvaltning, försvar, samhällsskydd och rättsskipning, näringslivsfrågor, miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet, kultur och region, utbildning och socialt skydd.

Den största av dessa huvudgrupper utgörs för svensk del av socialt skydd som främst inkluderar olika typer av transfereringar, exempelvis sjuk- och arbetslöshetsersättningar och pension. Två andra stora utgiftsområden är utbildning och sjukvård.

På det stora hela har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket under det senaste decenniet. Även om skattetrycket varierat en del under denna tid har prioriteringarna mellan de olika offentliga verksamheterna sett ungefär likadana ut. Sett från mitten av 1990-talet har dock de offentliga utgifterna minskat som andel av BNP i takt med att ekonomin återhämtade sig från 1990-talskrisen. Detta återspeglas i diagrammet "Utveckling av de offentliga utgifterna". Där redovisas också hur utvecklingen sett ut för enskilda områden som exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård.

För att se riktigt stora skillnader måste man istället gå ända tillbaka till slutet på 1950-talet, innan den stora expansionen av offentlig sektor och transfereringssystemen hade ägt rum. Det var nämligen denna expansion som radikalt förändrade inriktningen på de offentliga utgifterna. Från att ha utgjort 10 procent av en skattekrona vid slutet av 1950-talet har utgifterna för ”Socialt skydd” idag vuxit till cirka 40 procent.

Som alla system har COFOG sina brister, men det skänker ändå en viktig överblick som annars hade varit svår att få. Idag används COFOG av en lång rad länder, däribland Sverige, och vi kan därför skapa en ganska bra bild av hur skattemedel används i Sverige och jämföra med andra länder.

I tabellen nedan redovisas mer detaljerad information om vad som ingår under de olika utgiftposterna. Till exempel kan man se att den största delposten under Socialt skydd utgörs av Ålderdom. I denna ingår ålderspension, kostnader för äldreomsorg, hemtjänst etc. En annan stor post är Sjukdom och funktionshinder där bland annat kostnader för sjukersättning ingår. För en ännu mer detaljerad förteckning över vad som ingår i de olika posterna hänvisas till FN:s statistikavdelning

Offentliga utgifter enligt COFOG år 2015

Miljoner kronor

mn kr
Allmän offentlig förvaltning295 530
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning76 590
Internationellt ekonomiskt bistånd31 901
Allmänna förvaltningstjänster97 361
Grundforskning64 226
Fou allmän offentlig förvaltning199
Övrig allmän offentlig förvaltning 2 297
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn22 956
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn0
Försvar47 293
Militärt försvar 41 377
Civilt försvar 1 918
Internationellt militärt bisånd2 162
Fou försvar1 579
Övrigt försvar 257
Samhällsskydd och rättsskipning54 424
Polisverksamhet 24 981
Brand- och räddningsverksamhet8 778
Rättsskipning 11 440
Kriminalvård 8 729
Fou samhällsskydd och rättsskipning 158
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 338
Näringslivsfrågor175 251
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor42 933
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt5 558
Bränsle och energi 2 538
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet4 108
Transporter 110 444
Kommunikationer862
Andra näringsgrenar1 883
Fou näringslivsfrågor3 286
Övriga ekonomiska frågor 3 639
Miljöskydd11 975
Avfallshantering 6 569
Hantering av avloppsvatten 13
Föroreningsbekämpning 263
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 1 395
Fou miljöskydd 388
Övrigt miljöskydd 3 347
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling31 146
Bostadsförsörjning7 664
Samhällsutveckling9 693
Vattenförsörjning 13 330
Gatubelysning 0
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 459
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0
Hälso- och sjukvård290 513
Medicinska produkter, apparater och anordningar30 613
Öppen sjukvård124 714
Sluten sjukhusvård110 168
Folkhälsovård9 089
Fou hälso- och sjukvård7 615
Övrig hälso- och sjukvård8 314
Fritidsverksamhet, kultur och religion45 730
Fritids- och idrottsverksamhet22 569
Kulturell verksamhet21 850
Radio-, tv- och förlagsverksamhet551
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 93
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 415
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon252
Utbildning272 869
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning168 733
Gymnasieutbildning43 707
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning780
Högskoleutbildning47 439
Ej nivåbestämd utbildning7 215
Stödtjänster till utbildning1 111
Fou utbildning120
Övrig utbildning3 764
Socialt skydd873 802
Sjukdom och funktionshinder186 265
Ålderdom445 960
Efterlevande12 514
Familj och barn103 599
Arbetslöshet54 817
Boende13 528
Övrig social utsatthet53 130
Fou socialt skydd145
Övrigt socialt skydd3 844
Totalt2 098 533
LADDA NER
Källa: Eurostat