Offentliga sektorns utgifter

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 49 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg ugör ungefär en tredjedel av de offentliga utgifterna.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter. Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att COFOG främst ger en översikt om hur de stora posterna förhåller sig till varandra, snarare än en bild på detaljnivå.

I systemet fördelas de offentliga utgifterna inom tio huvudgrupper. Den största av dessa är socialt skydd, vilken i Sverige motsvarar nästan 20 procent av BNP. Det sociala skyddet består i sin tur till betydande del av utgifter riktade till äldre, framförallt transfereringar av ålderspension men även utgifter för äldreomsorg, hemtjänst, etc. Ett annat stort utgiftsområde är utbildning där grundskolan är den enskilt största posten. Även sjukvården och den offentliga förvaltningen är stora utgiftsområden för offentlig sektor.

Sett över de senaste tio åren har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket. Blickar man längre tillbaka i tiden märks dock en tydlig nedgång av de totala offentliga utgifterna i förhållande till BNP. Minskningen inträffade primärt under den andra halvan av 1990-talet då storleken på det offentliga åtagandet skalades ner efter flera decennier av kraftig expansion och höjt skattetryck.

Offentliga utgifter enligt COFOG

Miljoner kronor, år 2019

mn kr
Allmän offentlig förvaltning346 733
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning80 760
Internationellt ekonomiskt bistånd43 219
Allmänna förvaltningstjänster121 483
Grundforskning75 924
Fou allmän offentlig förvaltning27
Övrig allmän offentlig förvaltning 3 049
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn22 271
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn0
Försvar61 811
Militärt försvar 51 716
Civilt försvar 2 637
Internationellt militärt bisånd5 257
Fou försvar2 160
Övrigt försvar 41
Samhällsskydd och rättsskipning65 757
Polisverksamhet 32 173
Brand- och räddningsverksamhet9 584
Rättsskipning 13 382
Kriminalvård 9 989
Fou samhällsskydd och rättsskipning 0
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 629
Näringslivsfrågor221 853
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor57 287
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt7 215
Bränsle och energi 5 069
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet5 075
Transporter 140 001
Kommunikationer1 106
Andra näringsgrenar1 854
Fou näringslivsfrågor3 976
Övriga ekonomiska frågor 270
Miljöskydd24 864
Avfallshantering 5 841
Hantering av avloppsvatten 9 669
Föroreningsbekämpning 2 331
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 1 768
Fou miljöskydd 551
Övrigt miljöskydd 4 704
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling34 332
Bostadsförsörjning10 590
Samhällsutveckling14 531
Vattenförsörjning 8 054
Gatubelysning 0
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 1 157
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0
Hälso- och sjukvård351 586
Medicinska produkter, apparater och anordningar37 433
Öppen sjukvård159 008
Sluten sjukhusvård125 728
Folkhälsovård10 807
Fou hälso- och sjukvård9 454
Övrig hälso- och sjukvård9 156
Fritidsverksamhet, kultur och religion64 925
Fritids- och idrottsverksamhet29 080
Kulturell verksamhet25 533
Radio-, tv- och förlagsverksamhet9 650
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 93
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 316
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon253
Utbildning348 457
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning221 872
Gymnasieutbildning53 690
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning927
Högskoleutbildning55 871
Ej nivåbestämd utbildning9 965
Stödtjänster till utbildning991
Fou utbildning231
Övrig utbildning4 910
Socialt skydd956 848
Sjukdom och funktionshinder180 560
Ålderdom523 228
Efterlevande10 502
Familj och barn124 360
Arbetslöshet53 687
Boende13 803
Övrig social utsatthet49 971
Fou socialt skydd140
Övrigt socialt skydd597
Totalt2 477 166
LADDA NER
Källa: Eurostat