Offentliga sektorns utgifter

Den offentliga sektorn finansieras till största del av skatter. Det rör sig om mycket stora belopp, motsvarande nära halva Sveriges BNP. Den största andelen av dessa utgifter går till socialt skydd men en stor del går också till offentlig förvaltning, sjukvård och utbildning.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett system som används för att beskriva den offentliga sektorns olika utgiftsområden. För svensk del inbegriper offentlig sektor staten, kommunerna och landstingen. I systemet används tio huvudgrupper: allmän offentlig förvaltning, försvar, samhällsskydd och rättsskipning, näringslivsfrågor, miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet, kultur och region, utbildning och socialt skydd.

Den största av dessa huvudgrupper utgörs för svensk del av socialt skydd som främst inkluderar olika typer av transfereringar, exempelvis sjuk- och arbetslöshetsersättningar och pension. Två andra stora utgiftsområden är utbildning och sjukvård.

På det stora hela har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket under det senaste decenniet. Även om skattetrycket varierat en del under denna tid har prioriteringarna mellan de olika offentliga verksamheterna sett ungefär likadana ut. Sett från mitten av 1990-talet har dock de offentliga utgifterna minskat som andel av BNP i takt med att ekonomin återhämtade sig från 1990-talskrisen. Detta återspeglas i diagrammet "Utveckling av de offentliga utgifterna". Där redovisas också hur utvecklingen sett ut för enskilda områden som exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård.

För att se riktigt stora skillnader måste man istället gå ända tillbaka till slutet på 1950-talet, innan den stora expansionen av offentlig sektor och transfereringssystemen hade ägt rum. Det var nämligen denna expansion som radikalt förändrade inriktningen på de offentliga utgifterna. Från att ha utgjort 10 procent av en skattekrona vid slutet av 1950-talet har utgifterna för ”Socialt skydd” idag vuxit till cirka 40 procent.

Som alla system har COFOG sina brister, men det skänker ändå en viktig överblick som annars hade varit svår att få. Idag används COFOG av en lång rad länder, däribland Sverige, och vi kan därför skapa en ganska bra bild av hur skattemedel används i Sverige och jämföra med andra länder.

I tabellen nedan redovisas mer detaljerad information om vad som ingår under de olika utgiftposterna. Till exempel kan man se att den största delposten under Socialt skydd utgörs av Ålderdom. I denna ingår ålderspension, kostnader för äldreomsorg, hemtjänst etc. En annan stor post är Sjukdom och funktionshinder där bland annat kostnader för sjukersättning ingår. För en ännu mer detaljerad förteckning över vad som ingår i de olika posterna hänvisas till FN:s statistikavdelning

Offentliga utgifter enligt COFOG år 2017

Miljoner kronor

mn kr
Allmän offentlig förvaltning313 242
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning71 282
Internationellt ekonomiskt bistånd36 036
Allmänna förvaltningstjänster111 997
Grundforskning66 635
Fou allmän offentlig förvaltning27
Övrig allmän offentlig förvaltning 2 674
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn24 590
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn1
Försvar54 172
Militärt försvar 47 457
Civilt försvar 1 941
Internationellt militärt bisånd2 721
Fou försvar2 020
Övrigt försvar 33
Samhällsskydd och rättsskipning59 802
Polisverksamhet 27 588
Brand- och räddningsverksamhet9 697
Rättsskipning 12 541
Kriminalvård 9 500
Fou samhällsskydd och rättsskipning 0
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 476
Näringslivsfrågor187 426
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor46 472
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt5 775
Bränsle och energi 2 653
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet4 007
Transporter 120 343
Kommunikationer926
Andra näringsgrenar2 399
Fou näringslivsfrågor3 931
Övriga ekonomiska frågor 920
Miljöskydd14 250
Avfallshantering 7 727
Hantering av avloppsvatten 0
Föroreningsbekämpning 712
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 1 876
Fou miljöskydd 418
Övrigt miljöskydd 3 517
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling34 600
Bostadsförsörjning7 534
Samhällsutveckling10 660
Vattenförsörjning 15 341
Gatubelysning 0
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 1 065
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0
Hälso- och sjukvård316 384
Medicinska produkter, apparater och anordningar34 142
Öppen sjukvård138 804
Sluten sjukhusvård116 604
Folkhälsovård9 883
Fou hälso- och sjukvård8 277
Övrig hälso- och sjukvård8 674
Fritidsverksamhet, kultur och religion49 137
Fritids- och idrottsverksamhet24 839
Kulturell verksamhet23 161
Radio-, tv- och förlagsverksamhet593
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 99
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 175
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon270
Utbildning309 888
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning196 038
Gymnasieutbildning49 064
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning812
Högskoleutbildning49 402
Ej nivåbestämd utbildning9 076
Stödtjänster till utbildning982
Fou utbildning175
Övrig utbildning4 339
Socialt skydd925 074
Sjukdom och funktionshinder188 084
Ålderdom472 573
Efterlevande11 612
Familj och barn112 253
Arbetslöshet59 064
Boende12 930
Övrig social utsatthet64 613
Fou socialt skydd141
Övrigt socialt skydd3 804
Totalt2 263 975
LADDA NER
Källa: Eurostat