Offentliga sektorns utgifter

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 53 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg utgör ungefär en tredjedel av de offentliga utgifterna.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter. Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att COFOG främst ger en översikt om hur de stora posterna förhåller sig till varandra, snarare än en bild på detaljnivå.

I systemet fördelas de offentliga utgifterna inom tio huvudgrupper. Den största av dessa är socialt skydd, vilken i Sverige motsvarar nästan 20 procent av BNP. Det sociala skyddet består i sin tur till betydande del av utgifter riktade till äldre, framförallt transfereringar av ålderspension men även utgifter för äldreomsorg, hemtjänst, etc. Ett annat stort utgiftsområde är utbildning där grundskolan är den enskilt största posten. Även sjukvården och den offentliga förvaltningen är stora utgiftsområden för offentlig sektor.

Sett över de senaste tio åren har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket. Blickar man längre tillbaka i tiden märks dock en tydlig nedgång av de totala offentliga utgifterna i förhållande till BNP. Minskningen inträffade primärt under den andra halvan av 1990-talet då storleken på det offentliga åtagandet skalades ner efter flera decennier av kraftig expansion och höjt skattetryck.

Offentliga utgifter enligt COFOG

Miljoner kronor, år 2020

mn kr
Allmän offentlig förvaltning350 784
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning91 331
Internationellt ekonomiskt bistånd44 467
Allmänna förvaltningstjänster124 041
Grundforskning70 118
Fou allmän offentlig förvaltning27
Övrig allmän offentlig förvaltning 2 643
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn18 157
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn0
Försvar65 641
Militärt försvar 55 285
Civilt försvar 2 830
Internationellt militärt bisånd5 328
Fou försvar2 144
Övrigt försvar 54
Samhällsskydd och rättsskipning69 684
Polisverksamhet 35 430
Brand- och räddningsverksamhet9 529
Rättsskipning 13 417
Kriminalvård 10 751
Fou samhällsskydd och rättsskipning 0
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 557
Näringslivsfrågor285 276
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor123 634
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt5 976
Bränsle och energi 3 793
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet4 934
Transporter 139 717
Kommunikationer1 165
Andra näringsgrenar1 901
Fou näringslivsfrågor3 927
Övriga ekonomiska frågor 229
Miljöskydd26 890
Avfallshantering 6 329
Hantering av avloppsvatten 10 365
Föroreningsbekämpning 197
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 1 649
Fou miljöskydd 487
Övrigt miljöskydd 7 863
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling35 024
Bostadsförsörjning11 209
Samhällsutveckling14 270
Vattenförsörjning 8 064
Gatubelysning 0
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 1 481
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0
Hälso- och sjukvård368 837
Medicinska produkter, apparater och anordningar38 933
Öppen sjukvård165 459
Sluten sjukhusvård132 278
Folkhälsovård10 136
Fou hälso- och sjukvård8 963
Övrig hälso- och sjukvård13 068
Fritidsverksamhet, kultur och religion72 242
Fritids- och idrottsverksamhet31 892
Kulturell verksamhet29 649
Radio-, tv- och förlagsverksamhet9 789
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 119
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 451
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon342
Utbildning357 428
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning221 766
Gymnasieutbildning53 980
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning914
Högskoleutbildning64 136
Ej nivåbestämd utbildning10 305
Stödtjänster till utbildning1 015
Fou utbildning236
Övrig utbildning5 076
Socialt skydd989 449
Sjukdom och funktionshinder184 724
Ålderdom540 504
Efterlevande10 079
Familj och barn126 060
Arbetslöshet65 215
Boende15 699
Övrig social utsatthet46 404
Fou socialt skydd127
Övrigt socialt skydd637
Totalt2 621 255
LADDA NER
Källa: Eurostat