Offentliga sektorns utgifter

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Exempel på andra stora utgiftsområden är sjukvård och utbildning.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter. Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att COFOG främst ger en översikt om hur de stora posterna förhåller sig till varandra, snarare än en bild på detaljnivå.

I systemet fördelas de offentliga utgifterna inom tio huvudgrupper. Den största av dessa är socialt skydd, vilken i Sverige motsvarar nästan 20 procent av BNP. Det sociala skyddet består i sin tur till betydande del av utgifter riktade till äldre, framförallt transfereringar av ålderspension men även utgifter för äldreomsorg, hemtjänst, etc. Ett annat stort utgiftsområde är utbildning där grundskolan är den enskilt största posten. Även sjukvården och den offentliga förvaltningen är stora utgiftsområden för offentlig sektor.

Sett över de senaste tio åren har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket. Blickar man längre tillbaka i tiden märks dock en tydlig nedgång av de totala offentliga utgifterna i förhållande till BNP. Minskningen inträffade primärt under den andra halvan av 1990-talet då storleken på det offentliga åtagandet skalades ner efter flera decennier av kraftig expansion och höjt skattetryck.

Offentliga utgifter enligt COFOG

Miljoner kronor, år 2018

mn kr
Allmän offentlig förvaltning342 646
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning80 719
Internationellt ekonomiskt bistånd41 499
Allmänna förvaltningstjänster115 751
Grundforskning73 697
Fou allmän offentlig förvaltning24
Övrig allmän offentlig förvaltning 3 021
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn27 935
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn0
Försvar58 072
Militärt försvar 50 765
Civilt försvar 2 200
Internationellt militärt bisånd2 914
Fou försvar2 152
Övrigt försvar 41
Samhällsskydd och rättsskipning62 468
Polisverksamhet 29 004
Brand- och räddningsverksamhet9 852
Rättsskipning 12 904
Kriminalvård 9 850
Fou samhällsskydd och rättsskipning 0
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 858
Näringslivsfrågor208 072
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor52 707
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt7 205
Bränsle och energi 6 257
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet4 304
Transporter 130 010
Kommunikationer1 100
Andra näringsgrenar2 235
Fou näringslivsfrågor3 991
Övriga ekonomiska frågor 263
Miljöskydd24 263
Avfallshantering 10 554
Hantering av avloppsvatten 5 178
Föroreningsbekämpning 1 473
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 2 270
Fou miljöskydd 508
Övrigt miljöskydd 4 280
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling34 699
Bostadsförsörjning9 695
Samhällsutveckling14 720
Vattenförsörjning 8 116
Gatubelysning 0
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2 168
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0
Hälso- och sjukvård338 031
Medicinska produkter, apparater och anordningar36 222
Öppen sjukvård149 107
Sluten sjukhusvård122 299
Folkhälsovård10 943
Fou hälso- och sjukvård9 990
Övrig hälso- och sjukvård9 470
Fritidsverksamhet, kultur och religion61 803
Fritids- och idrottsverksamhet26 989
Kulturell verksamhet24 399
Radio-, tv- och förlagsverksamhet9 752
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 97
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 307
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon259
Utbildning332 872
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning211 799
Gymnasieutbildning52 280
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning810
Högskoleutbildning52 371
Ej nivåbestämd utbildning9 738
Stödtjänster till utbildning1 006
Fou utbildning143
Övrig utbildning4 725
Socialt skydd944 527
Sjukdom och funktionshinder179 153
Ålderdom506 705
Efterlevande10 988
Familj och barn120 887
Arbetslöshet57 806
Boende13 713
Övrig social utsatthet54 581
Fou socialt skydd141
Övrigt socialt skydd553
Totalt2 407 453
LADDA NER
Källa: Eurostat