Offentliga sektorns utgifter

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg utgör ungefär en tredjedel av de offentliga utgifterna.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter. Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att COFOG främst ger en översikt om hur de stora posterna förhåller sig till varandra, snarare än en bild på detaljnivå.

I systemet fördelas de offentliga utgifterna inom tio huvudgrupper. Den största av dessa är socialt skydd, vilken i Sverige motsvarar nästan 20 procent av BNP. Det sociala skyddet består i sin tur till betydande del av utgifter riktade till äldre, framförallt transfereringar av ålderspension men även utgifter för äldreomsorg, hemtjänst, etc. Ett annat stort utgiftsområde är utbildning där grundskolan är den enskilt största posten. Även sjukvården och den offentliga förvaltningen är stora utgiftsområden för offentlig sektor.

Sett över de senaste tio åren har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket. Blickar man längre tillbaka i tiden märks dock en tydlig nedgång av de totala offentliga utgifterna i förhållande till BNP. Minskningen inträffade primärt under den andra halvan av 1990-talet då storleken på det offentliga åtagandet skalades ner efter flera decennier av kraftig expansion och höjt skattetryck.

Offentliga utgifter enligt COFOG

Miljoner kronor, år 2021

Miljoner kronor
Allmän offentlig förvaltning363 054
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning97 639
Internationellt ekonomiskt bistånd44 685
Allmänna förvaltningstjänster124 187
Grundforskning78 284
Fou allmän offentlig förvaltning30
Övrig allmän offentlig förvaltning2 727
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn15 502
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn
Försvar71 487
Militärt försvar61 862
Civilt försvar3 170
Internationellt militärt bisånd4 190
Fou försvar2 213
Övrigt försvar52
Samhällsskydd och rättsskipning73 075
Polisverksamhet36 557
Brand- och räddningsverksamhet10 062
Rättsskipning14 093
Kriminalvård11 811
Fou samhällsskydd och rättsskipning
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning552
Näringslivsfrågor263 199
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor87 992
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt7 364
Bränsle och energi2 920
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet4 526
Transporter150 891
Kommunikationer2 579
Andra näringsgrenar2 340
Fou näringslivsfrågor4 269
Övriga ekonomiska frågor318
Miljöskydd30 608
Avfallshantering6 654
Hantering av avloppsvatten10 110
Föroreningsbekämpning209
Skydd av biologiskt mångfald och landskap2 774
Fou miljöskydd677
Övrigt miljöskydd10 184
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling36 270
Bostadsförsörjning10 894
Samhällsutveckling15 004
Vattenförsörjning8 041
Gatubelysning
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling2 331
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Hälso- och sjukvård408 895
Medicinska produkter, apparater och anordningar40 394
Öppen sjukvård179 937
Sluten sjukhusvård143 317
Folkhälsovård25 672
Fou hälso- och sjukvård9 313
Övrig hälso- och sjukvård10 262
Fritidsverksamhet, kultur och religion75 320
Fritids- och idrottsverksamhet32 313
Kulturell verksamhet31 994
Radio-, tv- och förlagsverksamhet10 117
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet129
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon372
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon395
Utbildning364 179
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning227 382
Gymnasieutbildning55 739
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning967
Högskoleutbildning62 727
Ej nivåbestämd utbildning10 520
Stödtjänster till utbildning998
Fou utbildning379
Övrig utbildning5 467
Socialt skydd1 013 532
Sjukdom och funktionshinder186 970
Ålderdom558 590
Efterlevande9 460
Familj och barn128 383
Arbetslöshet69 154
Boende15 614
Övrig social utsatthet44 573
Fou socialt skydd120
Övrigt socialt skydd668
Totalt2 699 619
LADDA NER
Källa: Eurostat via Macrobond