Offentliga sektorns utgifter

Den offentliga sektorn finansieras till största del av skatter. Det rör sig om mycket stora belopp, motsvarande nära halva Sveriges BNP. Den största andelen av dessa utgifter går till socialt skydd men en stor del går också till offentlig förvaltning, sjukvård och utbildning.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett system som används för att beskriva den offentliga sektorns olika utgiftsområden. För svensk del inbegriper offentlig sektor staten, kommunerna och landstingen. I systemet används tio huvudgrupper: allmän offentlig förvaltning, försvar, samhällsskydd och rättsskipning, näringslivsfrågor, miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet, kultur och region, utbildning och socialt skydd.

Den största av dessa huvudgrupper utgörs för svensk del av socialt skydd som främst inkluderar olika typer av transfereringar, exempelvis sjuk- och arbetslöshetsersättningar och pension. Två andra stora utgiftsområden är utbildning och sjukvård.

På det stora hela har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket under det senaste decenniet. Även om skattetrycket varierat en del under denna tid har prioriteringarna mellan de olika offentliga verksamheterna sett ungefär likadana ut. Sett från mitten av 1990-talet har dock de offentliga utgifterna minskat som andel av BNP i takt med att ekonomin återhämtade sig från 1990-talskrisen. Detta återspeglas i diagrammet "Utveckling av de offentliga utgifterna". Där redovisas också hur utvecklingen sett ut för enskilda områden som exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård.

För att se riktigt stora skillnader måste man istället gå ända tillbaka till slutet på 1950-talet, innan den stora expansionen av offentlig sektor och transfereringssystemen hade ägt rum. Det var nämligen denna expansion som radikalt förändrade inriktningen på de offentliga utgifterna. Från att ha utgjort 10 procent av en skattekrona vid slutet av 1950-talet har utgifterna för ”Socialt skydd” idag vuxit till cirka 40 procent.

Som alla system har COFOG sina brister, men det skänker ändå en viktig överblick som annars hade varit svår att få. Idag används COFOG av en lång rad länder, däribland Sverige, och vi kan därför skapa en ganska bra bild av hur skattemedel används i Sverige och jämföra med andra länder.

I tabellen nedan redovisas mer detaljerad information om vad som ingår under de olika utgiftposterna. Till exempel kan man se att den största delposten under Socialt skydd utgörs av Ålderdom. I denna ingår ålderspension, kostnader för äldreomsorg, hemtjänst etc. En annan stor post är Sjukdom och funktionshinder där bland annat kostnader för sjukersättning ingår. För en ännu mer detaljerad förteckning över vad som ingår i de olika posterna hänvisas till FN:s statistikavdelning

Offentliga utgifter enligt COFOG år 2016

Miljoner kronor

mn kr
Allmän offentlig förvaltning291 226,00
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning67 629,00
Internationellt ekonomiskt bistånd31 070,00
Allmänna förvaltningstjänster103 193,00
Grundforskning64 551,00
Fou allmän offentlig förvaltning24,00
Övrig allmän offentlig förvaltning 2 597,00
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn22 162,00
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn0,00
Försvar51 974,00
Militärt försvar 45 574,00
Civilt försvar 1 983,00
Internationellt militärt bisånd2 553,00
Fou försvar1 835,00
Övrigt försvar 29,00
Samhällsskydd och rättsskipning56 994,00
Polisverksamhet 26 218,00
Brand- och räddningsverksamhet9 186,00
Rättsskipning 12 067,00
Kriminalvård 9 046,00
Fou samhällsskydd och rättsskipning 0,00
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 477,00
Näringslivsfrågor182 663,00
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor46 482,00
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt5 834,00
Bränsle och energi 2 489,00
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet3 933,00
Transporter 116 256,00
Kommunikationer909,00
Andra näringsgrenar2 202,00
Fou näringslivsfrågor3 488,00
Övriga ekonomiska frågor 1 070,00
Miljöskydd13 443,00
Avfallshantering 7 202,00
Hantering av avloppsvatten 0,00
Föroreningsbekämpning 535,00
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 1 923,00
Fou miljöskydd 383,00
Övrigt miljöskydd 3 400,00
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling31 201,00
Bostadsförsörjning6 892,00
Samhällsutveckling9 729,00
Vattenförsörjning 13 623,00
Gatubelysning 0,00
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 957,00
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,00
Hälso- och sjukvård302 849,00
Medicinska produkter, apparater och anordningar32 379,00
Öppen sjukvård134 103,00
Sluten sjukhusvård111 252,00
Folkhälsovård9 120,00
Fou hälso- och sjukvård7 983,00
Övrig hälso- och sjukvård8 012,00
Fritidsverksamhet, kultur och religion48 107,00
Fritids- och idrottsverksamhet24 306,00
Kulturell verksamhet22 664,00
Radio-, tv- och förlagsverksamhet578,00
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 102,00
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 197,00
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon260,00
Utbildning291 979,00
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning182 843,00
Gymnasieutbildning46 561,00
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning811,00
Högskoleutbildning48 603,00
Ej nivåbestämd utbildning8 283,00
Stödtjänster till utbildning911,00
Fou utbildning114,00
Övrig utbildning3 853,00
Socialt skydd907 894,00
Sjukdom och funktionshinder186 381,00
Ålderdom453 375,00
Efterlevande12 029,00
Familj och barn107 894,00
Arbetslöshet56 732,00
Boende13 128,00
Övrig social utsatthet74 523,00
Fou socialt skydd99,00
Övrigt socialt skydd3 733,00
Totalt2 178 330,00
LADDA NER
Källa: Eurostat