Offentliga sektorns utgifter

Den offentliga sektorn finansieras till största del av skatter. Det rör sig om mycket stora belopp, motsvarande nära halva Sveriges BNP. Den största andelen av dessa utgifter går till socialt skydd men en stor del går också till offentlig förvaltning, sjukvård och utbildning.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett system som används för att beskriva den offentliga sektorns olika utgiftsområden. För svensk del inbegriper offentlig sektor staten, kommunerna och landstingen. I systemet används tio huvudgrupper: allmän offentlig förvaltning, försvar, samhällsskydd och rättsskipning, näringslivsfrågor, miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet, kultur och region, utbildning och socialt skydd.

Den största av dessa huvudgrupper utgörs för svensk del av socialt skydd som främst inkluderar olika typer av transfereringar, exempelvis sjuk- och arbetslöshetsersättningar och pension. Två andra stora utgiftsområden är utbildning och sjukvård.

På det stora hela har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket under det senaste decenniet. Även om skattetrycket varierat en del under denna tid har prioriteringarna mellan de olika offentliga verksamheterna sett ungefär likadana ut. Sett från mitten av 1990-talet har dock de offentliga utgifterna minskat som andel av BNP i takt med att ekonomin återhämtade sig från 1990-talskrisen. Detta återspeglas i diagrammet "Utveckling av de offentliga utgifterna". Där redovisas också hur utvecklingen sett ut för enskilda områden som exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård.

För att se riktigt stora skillnader måste man istället gå ända tillbaka till slutet på 1950-talet, innan den stora expansionen av offentlig sektor och transfereringssystemen hade ägt rum. Det var nämligen denna expansion som radikalt förändrade inriktningen på de offentliga utgifterna. Från att ha utgjort 10 procent av en skattekrona vid slutet av 1950-talet har utgifterna för ”Socialt skydd” idag vuxit till cirka 40 procent.

Som alla system har COFOG sina brister, men det skänker ändå en viktig överblick som annars hade varit svår att få. Idag används COFOG av en lång rad länder, däribland Sverige, och vi kan därför skapa en ganska bra bild av hur skattemedel används i Sverige och jämföra med andra länder.

I tabellen nedan redovisas mer detaljerad information om vad som ingår under de olika utgiftposterna. Till exempel kan man se att den största delposten under Socialt skydd utgörs av Ålderdom. I denna ingår ålderspension, kostnader för äldreomsorg, hemtjänst etc. En annan stor post är Sjukdom och funktionshinder där bland annat kostnader för sjukersättning ingår. För en ännu mer detaljerad förteckning över vad som ingår i de olika posterna hänvisas till FN:s statistikavdelning

Offentliga utgifter enligt COFOG år 2016

Miljoner kronor

mn kr
Allmän offentlig förvaltning291 226
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning67 629
Internationellt ekonomiskt bistånd31 070
Allmänna förvaltningstjänster103 193
Grundforskning64 551
Fou allmän offentlig förvaltning24
Övrig allmän offentlig förvaltning 2 597
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn22 162
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn0
Försvar51 974
Militärt försvar 45 574
Civilt försvar 1 983
Internationellt militärt bisånd2 553
Fou försvar1 835
Övrigt försvar 29
Samhällsskydd och rättsskipning56 994
Polisverksamhet 26 218
Brand- och räddningsverksamhet9 186
Rättsskipning 12 067
Kriminalvård 9 046
Fou samhällsskydd och rättsskipning 0
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning 477
Näringslivsfrågor182 663
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor46 482
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt5 834
Bränsle och energi 2 489
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet3 933
Transporter 116 256
Kommunikationer909
Andra näringsgrenar2 202
Fou näringslivsfrågor3 488
Övriga ekonomiska frågor 1 070
Miljöskydd13 443
Avfallshantering 7 202
Hantering av avloppsvatten 0
Föroreningsbekämpning 535
Skydd av biologiskt mångfald och landskap 1 923
Fou miljöskydd 383
Övrigt miljöskydd 3 400
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling31 201
Bostadsförsörjning6 892
Samhällsutveckling9 729
Vattenförsörjning 13 623
Gatubelysning 0
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling 957
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0
Hälso- och sjukvård302 849
Medicinska produkter, apparater och anordningar32 379
Öppen sjukvård134 103
Sluten sjukhusvård111 252
Folkhälsovård9 120
Fou hälso- och sjukvård7 983
Övrig hälso- och sjukvård8 012
Fritidsverksamhet, kultur och religion48 107
Fritids- och idrottsverksamhet24 306
Kulturell verksamhet22 664
Radio-, tv- och förlagsverksamhet578
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet 102
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon 197
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon260
Utbildning291 979
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning182 843
Gymnasieutbildning46 561
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning811
Högskoleutbildning48 603
Ej nivåbestämd utbildning8 283
Stödtjänster till utbildning911
Fou utbildning114
Övrig utbildning3 853
Socialt skydd907 894
Sjukdom och funktionshinder186 381
Ålderdom453 375
Efterlevande12 029
Familj och barn107 894
Arbetslöshet56 732
Boende13 128
Övrig social utsatthet74 523
Fou socialt skydd99
Övrigt socialt skydd3 733
Totalt2 178 330
LADDA NER
Källa: Eurostat