Offentliga sektorns utgifter

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNP. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg utgör knappt en tredjedel av de offentliga utgifterna.

COFOG, Classifications of Functions of Government, är ett internationellt system som används för att beskriva den offentliga sektorns utgifter. Fördelen med systemet är att det betraktar offentlig sektor som en helhet. I många andra sammanställningar redovisas stat, kommuner och regioner separat. Man ska dock vara medveten om att utgiftsområdena är relativt breda vilket innebär att COFOG främst ger en översikt om hur de stora posterna förhåller sig till varandra, snarare än en bild på detaljnivå.

I systemet fördelas de offentliga utgifterna inom tio huvudgrupper. Den största av dessa är socialt skydd, vilken i Sverige motsvarar nästan 20 procent av BNP. Det sociala skyddet består i sin tur till betydande del av utgifter riktade till äldre, framförallt transfereringar av ålderspension men även utgifter för äldreomsorg, hemtjänst, etc. Ett annat stort utgiftsområde är utbildning där grundskolan är den enskilt största posten. Även sjukvården och den offentliga förvaltningen är stora utgiftsområden för offentlig sektor.

Sett över de senaste tio åren har fördelningen av de offentliga utgifterna inte förändrats särskilt mycket. Blickar man längre tillbaka i tiden märks dock en tydlig nedgång av de totala offentliga utgifterna i förhållande till BNP. Minskningen inträffade primärt under den andra halvan av 1990-talet då storleken på det offentliga åtagandet skalades ner efter flera decennier av kraftig expansion och höjt skattetryck.

Offentliga utgifter enligt COFOG

Miljoner kronor, år 2022

Miljoner kronor
Allmän offentlig förvaltning389 818
Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikesförvaltning95 806
Internationellt ekonomiskt bistånd44 050
Allmänna förvaltningstjänster127 664
Grundforskning83 155
Fou allmän offentlig förvaltning30
Övrig allmän offentlig förvaltning3 718
Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn35 395
Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn
Försvar96 369
Militärt försvar83 378
Civilt försvar4 116
Internationellt militärt bisånd6 845
Fou försvar1 973
Övrigt försvar57
Samhällsskydd och rättsskipning80 115
Polisverksamhet40 062
Brand- och räddningsverksamhet10 947
Rättsskipning14 647
Kriminalvård13 819
Fou samhällsskydd och rättsskipning
Övrigt samhällsskydd och rättsskipning640
Näringslivsfrågor288 492
Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor66 459
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt9 169
Bränsle och energi31 720
Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet5 251
Transporter166 834
Kommunikationer2 423
Andra näringsgrenar2 091
Fou näringslivsfrågor4 161
Övriga ekonomiska frågor384
Miljöskydd35 082
Avfallshantering6 871
Hantering av avloppsvatten11 416
Föroreningsbekämpning380
Skydd av biologiskt mångfald och landskap2 656
Fou miljöskydd552
Övrigt miljöskydd13 207
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling40 854
Bostadsförsörjning13 083
Samhällsutveckling16 023
Vattenförsörjning9 013
Gatubelysning
Fou bostadsförsörjning och samhällsutveckling2 735
Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Hälso- och sjukvård410 076
Medicinska produkter, apparater och anordningar43 303
Öppen sjukvård183 725
Sluten sjukhusvård145 417
Folkhälsovård16 291
Fou hälso- och sjukvård9 892
Övrig hälso- och sjukvård11 448
Fritidsverksamhet, kultur och religion75 867
Fritids- och idrottsverksamhet34 583
Kulturell verksamhet30 153
Radio-, tv- och förlagsverksamhet10 284
Religös verksamhet och annan samhällsverksamhet102
Fou fritidsverksamhet, kultur och religon362
Övrig fritidsverksamhet, kultur och religon383
Utbildning378 712
Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning232 959
Gymnasieutbildning57 986
Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning1 021
Högskoleutbildning63 673
Ej nivåbestämd utbildning15 822
Stödtjänster till utbildning1 157
Fou utbildning211
Övrig utbildning5 883
Socialt skydd1 045 625
Sjukdom och funktionshinder195 243
Ålderdom589 351
Efterlevande9 031
Familj och barn131 594
Arbetslöshet58 136
Boende16 025
Övrig social utsatthet45 641
Fou socialt skydd116
Övrigt socialt skydd488
Totalt2 841 010
LADDA NER
Källa: Eurostat via Macrobond