Inköpschefsindex - PMI

Inköpschefsindex, PMI, för tillverkningsindustrin föll i september i Sverige och Tyskland och index ligger nu under 50 i båda länderna. I Kina och USA steg index något. 

Inköpschefsindex, PMI, är en snabb konjunkturindikator där 50 anger att läget är samma som föregående månad. Ett värde över 50 pekar på att läget är bättre än månaden innan och ett värde under 50 på att läget är sämre. Med andra ord visar index på förändring och inte nivå.

I diagrammet ovan syns tydligt hur PMI för Sverige sjönk kraftigt under finanskrisen 2008 och sedan återigen under coronakrisen. Nedgången för industrin var mycket kraftig under mars och april 2020. Efter det skedde en snabb rekyl uppåt. Även i USA och i Tyskland kunde man se samma mönster. Under 2022 har index fallit igen. 

Även PMI för tjänstesektorn uppvisar ett liknande mönster, med kraftiga nedgångar under våren 2020 och därefter en återhämtningsfas i samtliga länder länder. Även detta index har börjat falla tillbaka i år.   

PMI bygger på en panel av inköpschefer som svarar på frågor om orderingång, affärsvolym och produktion, sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager av inköpt material. Indexet har flera styrkor. Dels publiceras det snabbare än de faktiska produktionssiffrorna, vilket gör det framåtblickande. Dels finns det för flera länder, vilket möjliggör internationella jämförelser. Detta är särskilt relevant för Sverige vars utrikeshandel är omfattande.