Inköpschefsindex - PMI

Inköpschefsindex, PMI, för tillverkningsindustrin steg i Sverige i september till 64,6 medan det föll tillbaka något i USA och Tyskland. I Kina steg index för tillverkningsindustrin tillbaka till 50 i september.

Inköpschefsindex, PMI, är en snabb konjunkturindikator där 50 anger att läget är samma som föregående månad. Ett värde över 50 pekar på att läget är bättre än månaden innan och ett värde under 50 på att läget är sämre. Med andra ord visar index på förändring och inte nivå.

I diagrammet ovan syns tydligt hur PMI för Sverige sjönk kraftigt under finanskrisen 2008 och nu återigen under coronakrisen. Nedgången för industrin var mycket kraftig under mars och april 2020. I juli klättrade värdet strax över 50 och därefter har det stigit ytterligare, vilket betyder att indexet nu åter befinner sig i tillväxtzonen. Även i USA och i Tyskland dök PMI för industrin kraftigt under våren 2020 men har sedan rekylerat uppåt igen.

För tjänstesektorn sjönk Sveriges index kraftigt i mars och april 2020. Därefter har även PMI för tjänster återhämtat sig. 

USA och Tyskland uppvisar ett liknande mönster, med kraftiga nedgångar under våren 2020 och därefter en återhämtningsfas. Dock framstår den svenska nedgången i PMI för tjänster inte riktigt lika brant, vilket kan bero på att Sverige inte satte in lika hårda restriktioner. För kinesisk del skedde nedgången tidigare, redan i februari. Detta avspeglar naturligtvis att Kina drabbades först och då införde mycket hårda restriktioner för att begränsa smittspridningen.

PMI bygger på en panel av inköpschefer som svarar på frågor om orderingång, affärsvolym och produktion, sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager av inköpt material. Indexet har flera styrkor. Dels publiceras det snabbare än de faktiska produktionssiffrorna, vilket gör det framåtblickande. Dels finns det för flera länder, vilket möjliggör internationella jämförelser. Detta är särskilt relevant för Sverige vars utrikeshandel är omfattande.