Högkonjunktur eller lågkonjunktur?

Konjunkturinstitutet bedömer att den ökade smittspridningen kommer att ha en tillfälligt dämpande effekt på ekonomin i början av 2022. Under andra halvan av året bedömer de att en mild högkonjunktur inleds.

För att avgöra var i konjunkturcykeln en ekonomi befinner sig brukar man titta på hur högt det så kallade resursutnyttjandet är. Konkret försöker man avgöra hur hög BNP skulle kunna vara utan att ekonomin för den sakens skull överhettar. Man kallar detta för potentiell BNP och den beräknas bland annat utifrån den demografiska utvecklingen, samt antaganden om hur produktiviteten och strukturella faktorer på arbetsmarknaden kommer att utvecklas.

Den potentiella BNP:n är ingen maximal nivå utan anger snarare ett jämviktsläge. Skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP kallas för BNP-gap. När detta är negativt befinner sig ekonomin i lågkonjunktur och när det är positivt är det högkonjunktur. När den faktiska BNP:n växer fortare än den potentiella säger man att ekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång.

Om BNP-gapet är negativt och vi befinner oss i lågkonjunktur kan produktionen öka utan att det skapar inflation. I själva verket underutnyttjas då produktionsfaktorerna – arbetskraftskraften och realkapitalet – vilket dämpar prisutvecklingen.

I diagrammet ovan redovisas Konjunkturinstitutets bedömningar av hur produktionsgapet har utvecklats från 1981 och framåt. 1990-talskrisen, finanskrisen 2008-2009 och coronapandemin avtecknar sig tydligt som djupa svackor.

Lågkonjunkturen som finanskrisen förde med sig varade i hela sju år. Den startade 2008 och inte förrän andra halvåret 2015 blev BNP-gapet återigen positivt. Därefter fortsatte konjunkturen att stärkas fram till 2018 då tydliga tecken på avmattning började visa sig. Försvagningen väntades därefter fortsätta som en relativt mjuk inbromsning. Så blev dock inte fallet. Istället slog coronakrisen till och mer eller mindre lamslog världsekonomin under det första kvartalet 2020. Sedan dess har en återhämtning skett i såväl Sverige som omvärlden. Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin kommer att gå in i en mild högkonjunktur under andra halvan av 2022.