Real BNP

Volymen producerade varor och tjänster i Sverige har ökat sedan 1993, men svenska företag har fått sämre betalt. BNP kan därför vara missvisande som mått på välstånd. Genom att ta med import- och exportpriser i beräkningen ges en tydligare bild. Denna beräkning kallas real BNP.

BNP kan mätas på en mängd olika sätt. Det vanligaste är att man ser hur BNP har utvecklats i fasta priser. Man kan säga att en sådan beräkning tar bort effekterna av inflationen och istället mäter kvantiteten, volymen, av det som produceras. BNP uttryckt i fasta priser tar dock inte hänsyn till om vi får bättre eller sämre betalt för våra exportvaror i förhållande till vad vi betalar för vår import.

Om till exempel priserna på de varor som vi exporterar faller i förhållande till våra importpriser, betyder det att vi måste producera och exportera en större mängd varor för att betala för samma mängd import. Av denna anledning kan ett BNP-mått som tar hänsyn till export- och importpriserna ge en bättre bild av ett lands välstånd än BNP uttryckt i fasta priser. Detta kallas också att BNP-måttet justeras för terms of trade eller bytesförhållandet. Ett sådant mått kallas för real BNP.

Studerar man Sveriges reala BNP ser vi att tillväxten i Sverige har varit lägre än det vanliga BNP-måttet antyder när man ser till hela perioden från 1993 och framåt. Tendensen har alltså varit att svenska företag fått mindre betalt för sina exportvaror. Perioden från 2005 och framåt har dock skillnaderna mellan real BNP och fast BNP varit mycket små.