Prognoser om ekonomin

År 2021 utmärktes av återhämtningen efter coronapandemin och BNP växte med 5,1 procent. De flesta prognosmakare ser framför sig en mer normal tillväxt kring 2,5 procent i år. 

Coronapandemin gjorde att världsekonomin drabbades av en simultan efterfråge- och utbudschock. Efterfrågan föll brant både på grund av de restriktioner som stater införde och på grund av att människor ändrade sitt beteende, exempelvis genom att skjuta upp större inköp och generellt minska sin konsumtion. Dessutom valde företag att senarelägga investeringar, vilket även det bidrog till minskad efterfrågan

Också på utbudssidan inträffade det synnerligen stora störningar. Framförallt i krisens inledningsskede innebar stängda gränser, höga sjuktal och personal i karantän ett hårt slag mot den internationella handeln. Det gjorde det svårare för industrin att importera insatsvaror, vilket skapade flaskhalsar och stoppade produktion. Vissa av dessa störningar är fortfarande kännbara.

Under 2021 skedde en återhämtning och BNP växte med 5,1 procent. Prognosmakarna räknar med att BNP kommer att växa med cirka 2,5 procent för helåret 2022. Därefter ser de framför sig en svagare tillväxttakt på cirka 1,5 procent. Utvecklingen på arbetsmarknaden följer konjunkturen. Prognosmakarna räknar med att arbetslösheten blir omkring 7,5 procent i år för att sedan fortsätta falla tillbaka något de kommande åren.

Eftersom Sverige är ett exportberoende land är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i vår omvärld. I tabellen nedan redovisas de internationella BNP-bedömningarna från Konjunkturinstitutets senaste prognos

Prognos: BNP-tillväxt internationellt

BNP-tillväxt, procent

202220232024
Världen3,02,83,1
KIX-vägd2,92,12,4
USA2,51,51,7
Euroområdet2,81,92,0
Kina4,35,25,2
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Prognosdatum: 220621. * Vägt genomsnitt för Sveriges 32 viktigaste handelspartner.