Prognoser om ekonomin

Under 2016 lämnade Sverige den långdragna lågkonjunktur som inleddes redan 2009 och gick in i en högkonjunktur. De flesta prognosinstitut bedömer att tillväxten kommer vara fortsatt god under 2017 för att sedan falla tillbaka något under 2018. Arbetslösheten väntas dock inte sjunka särskilt mycket trots ökad sysselsättning.

Genom att använda data om hur ekonomin tidigare har utvecklats försöker ekonomer göra förutsägelser om framtiden. Sådana prognoser kan vara av stort värde när företag gör upp sina investeringsplaner, eller när Finansdepartementet försöker avgöra hur de offentliga finanserna kommer ett utvecklas.

Självfallet är prognoser alltid förknippade med osäkerhet. Modellerna fångar inte alla aspekter av verkligheten och dessutom kan oväntade händelser snabbt förändra förutsättningarna. Precis som med väderprognoser blir också samhällsekonomiska prognoser mer osäkra ju längre fram i tiden de sträcker sig.

Prognoserna för 2017 pekar överlag på en något lägre BNP-tillväxt än under 2016. De flesta prognosmakare ligger under 3 procent i sina bedömningar. Arbetslösheten förväntas hamna strax över 6,5 procent 2017 samtidigt som antalet sysselsatta ökar med drygt 2 procent.

Under 2018 bedöms BNP-tillväxten minska något till omkring 2,5 procent. Även arbetslösheten bedöms minska något. Av de prognoser som redovisas här är det dock bara regeringen som bedömer att den kommer understiga 6 procent år 2018.

Inflationen spås ligga kvar en bit under målet om 2 procent under 2017. Många prognosmakare menar att inflationsmålet inte heller kommer att uppnås under 2018.

Internationellt finns det flera osäkerhetsmoment som kan påverka utvecklingen framöver, bland annat Brexit och osäkerheterna som är förknippade med Donald Trumps presidentskap. Båda dessa faktorer kan komma att inverka negativt på den internationella handeln. För exportberoende länder som Sverige skulle en sådan utveckling vara särskilt problematisk.

Utöver den typen av politiska risker finns det fortfarande kvar en oro för stabiliteten i den europeiska banksektorn. En annan risk kopplad till finansmarknaden är att priserna på aktier kan ha drivits upp omotiverat mycket på grund av de senaste årens extraordinära penningpolitiska åtgärder. En korrigering där skulle få negativa konsekvenser på konsumtion och investeringar.