Industriproduktionens sammansättning

Sverige har en bred industristruktur. Klassisk processindustri som skogsnäringarna samt kemi- och stålindustrin spelar fortfarande en central roll. Andra viktiga industrisektorer är skogsindustrin och transportmedelsindustrin.

Tillverkningsindustrin svarar för 20 procent av näringslivets förädlingsvärde som räknas in i bruttonationalprodukten, BNP. Industriproduktionen utgör därmed en mycket viktig del av svensk ekonomi.

Diagrammet ovan visar olika industrisektorers andel av det totala förädlingsvärdet i tillverkningsindustrin. Några av de viktigaste branscherna finns inom den klassiska basindustrin: stål-, kemi- och skogsindustrierna. Dessa sektorer är dessutom ytterst betydelsefulla för Sveriges export.

En annan stor sektor utgörs av motorfordonsindustrin. Det är också inom denna som produktionen ökat mest under senare år (klicka på det mindre diagrammet för att se utvecklingen över tid).

En viktig aspekt att hålla i minnet är att det många gånger kan vara svårt att avgöra vad som ska anses vara varuproduktion och vad som är tjänsteproduktion. Produkter och företag förändras över tid. År 2015 omklassificerades till exempel Ericsson AB från att ha räknats som ett renodlat industriföretag till ett i huvudsak tjänsteproducerande. Detta innebär att ett tidsseriebrott uppstår vid den tidpunkten i branschen Elektronik, elapparatur och optik.