Hushållens konsumtion och sparande

Hushållens disponibla inkomster kan antingen konsumeras eller sparas. För att få ett översiktligt mått på hur sparandet utvecklas brukar man därför beräkna den så kallade sparkvoten. Denna visar andelen av den disponibla inkomsten som går till sparande.

För att beskriva hur hushållens sparande utvecklas över tid ser man ofta till sparkvoten. Denna kan beräknas på lite olika sätt beroende på vilka typer av tillgångar man inkluderar. I den bredaste definitionen, hushållens totala sparkvot, inkluderas både finansiellt sparande (aktier, fonder, etc.) och realt sparande (hus, tomtmark, etc.). Dessutom räknar man också in sparande till tjänste- och premiepension.

Eftersom pensionsavsättningarna egentligen inte kan påverkas av hushållen och inte heller står fritt till deras förfogande använder man ofta också en lite smalare definition där dessa har exkluderats. Ett ännu smalare mått är när man endast ser till sparande i finansiella tillgångar, hushållens finansiella sparkvot. Trots att även bostadsrättsandelar räknas in i den finansiella sparkvoten är denna ett bättre mått på hushållens buffertsparande än de två bredare definitionerna.

Som framgår av diagrammet har sparandet enligt alla dessa definitioner tenderat att öka under de senaste 10-15 åren. Däremot är det stor skillnad på nivån mellan de olika sparmåtten. Om man tar hänsyn till allt sparande, inklusive tjänstepension och fastigheter, uppgick exempelvis sparkvoten till närmare 16 procent år 2018. Ser man endast till de mer likvida tillgångarna, den finansiella sparkvoten, var denna dock inte högre än knappt 3 procent samma år.

Bilden av hur högt sparandet är varierar inte enbart utifrån vilka mått som används. Även metodförändringar har påverkat. Exempelvis reviderades sparkvoterna ner påtagligt i samband med att SCB i september 2019 publicerade resultaten av en större översyn av nationalräkenskaperna.** I huvudsak berodde nedrevideringen på att nya källor visade på en högre hushållskonsumtion än tidigare.

** För närvarande sträcker sig de nya beräkningarna inte längre än till 1994. I samband med att SCB återigen publicerar längre tidsserier kommer denna sida att kompletteras med en beskrivning av den historiska utvecklingen.