Sysselsättning

5 076 800Antal sysselsatta
feb-20

Sysselsättningen uppgick till 5 076 800 personer i februari. Det är en ökning med 46 700 personer jämfört med samma månad föregående år. I säsongsrensade och utjämnade termer ligger sysselsättningen på knappt 5,2 miljoner personer.  

Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. En person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka. Arbetet kan vara som anställd, egen företagare eller att man hjälper till i familjens företag. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkluderas också som sysselsatta. Ett alternativt mått är sysselsättningsgrad, vilket mäter andelen av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatta. Idag uppgår antalet sysselsatta till drygt fem miljoner personer.

Sysselsättningen är av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Med fler i arbete kan vi producera mer och hushållens inkomster växer. Om sysselsättningen ökar på grund av att fler arbetslösa kommer i arbete minskar också statens utgifter genom att färre försörjs på bidrag. Dessutom ökar skatteintäkterna genom att arbetsinkomsterna stiger. Förhållandet mellan arbetslöshet och sysselsättning är dock inte alltid helt linjärt. Såväl antalet sysselsatta som antalet arbetslösa kan stiga samtidigt om den totala arbetskraften växer. Detta skedde exempelvis mellan 2012 och 2013 då sysselsättningen ökade med 43 000 personer samtidigt som antalet arbetslösa ökade med 9 500 personer. Läs mer om sambanden här.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du välja en längre tidsserie som går tillbaka till 1970. Serien visar hur antalet sysselsatta har utvecklats i åldersgruppen 16-64 år, vilket tidigare varit det officiella måttet. För att den svenska statistiken ska vara internationellt jämförbar har åldersgruppen från 2007 ändrats till 15-74 år och länkats tillbaka till 2001.

När man studerar sysselsättningen över tid ser man tydligt att den även påverkas av konjunkturer och läget i ekonomin. Mellan 1970 och 1990 ökade sysselsättningen i Sverige med ungefär 800 000 personer. Detta berodde främst på en expansion av den offentliga sektorn samtidigt som allt fler kvinnor började arbeta. Sysselsättningen i den privata sektorn var i det närmaste oförändrad under den här perioden. Den ekonomiska krisen under början av 1990-talet satte dock stopp för utvecklingen och medförde att sysselsättningen minskade drastiskt. Mer än en halv miljon arbeten försvann under perioden 1990 till 1994. Effektiviseringar, rationaliseringar, strukturförändringar samt konkurser inom det privata näringslivet stod för huvuddelen av arbetsförlusterna.

Sedan 1994 har sysselsättningen ökat med omkring 800 000 personer och ökningen återfinns främst i den privata sektorn. Trots att den globala ekonomin genomgick den största recessionen sedan 1930-talet blev tappet i sysselsättning betydligt mindre under 2008 och den dåvarande finanskrisen. Sammantaget försvann runt 100 000 arbeten under 2009. Den privata sektorn återhämtade sig snabbare än den offentliga och redan året efter började antalet sysselsatta åter öka. Läs mer om privat och offentlig sysselsättning här.

Idag har vi den högsta sysselsättningen hittills i svensk historia. De utmaningar som idag finns på den svenska arbetsmarknaden handlar framförallt om vilka som ingår i arbetskraften och vilka som står utanför. Tudelningen på den svenska arbetsmarknaden är en av vår tids stora utmaningar när det kommer till sysselsättning och bryta utanförskap. Trots att sysselsättningen är hög för samhället i stort finns det grupper där läget ser helt annorlunda ut.