Ekonomifakta

Varutyper

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Vad finns det för typer av varor och hur väljer konsumenter mellan dem? Varor kan kategoriseras utifrån konsumtionsbeteendet. Konsumtionen av varor påverkas i sin tur av priset på varorna samt storleken på konsumentens budget men också hur olika varor förhåller sig till varandra. Den här sidan kommer att redogöra för olika kategorier av varor och vad som kännetecknar dem.

Loading

Normala varor följer den nationalekonomiska teorin kring utbudutbud: och efterfråganefterfrågan:. När priset på varan ökar leder det till minskad efterfråganefterfrågan: och tvärtom ökar efterfråganefterfrågan: på varan när priset minskar. EfterfråganEfterfrågan: på normala varorvaror: förväntas även öka när inkomsten ökar. Beroende på hur mycket konsumtionen av den normala varan ökar kan man göra två ytterligare kategoriseringar:

Inferiora varor är varorvaror: som tvärtom minskar i efterfråganefterfrågan: när konsumenten har tillgång till mer pengarpengar:. Exempelvis skulle dessa varorvaror: kunna konsumeras för att de är billiga men bytas ut när konsumenten har mer pengarpengar:. Denna grupp skulle kunna utgöras av konserver eller snabbnudlar. Detta konsumtionsbeteende kan ses som ett undantag från den nationalekonomiska intuitionen kring utbudutbud: och efterfråganefterfrågan:. Andra exempel på detta konsumtionsbeteende och att varorna klassas som inferiora är:

Komplement och substitut

VarorVaror: påverkar även varandra och har olika effekt beroende på relationen dem har sinsemellan. Om korv blir billigare skulle detta exempelvis kunna öka konsumtionen av korvbröd. Detta eftersom korv och korvbröd är komplementvaror som ofta konsumeras tillsammans. I motsatts till detta kan varorvaror: även vara varandras substitut. Om smör blir billigare kan detta orsaka en minskad efterfråganefterfrågan: på margarin. Det låga priset på smör gör att folk har råd att konsumera det i större utsträckning och väljer då bort substitutet margarin.

Graferna illustrerar konsumentens val när nyttofunktionen och budgetlinjen skär varandra. Budgetlinjen visar vad konsumenten har råd till och nyttofunktionen visar hur konsumenten prioriterar mellan varorna. Ur det vänsta diagrammet kan man utläsa att konsumenten inte får mer nytta av mer korv utan att även öka mängden korvbröd. I det högra diagrammet ser konsumenten smör och margarin som substitut och kommer endast köpa den vara som ger högst nytta - i detta fallet smör eftersom det är i den punkt som linjerna skär varandra.

Senast uppdaterad: 2023-08-17

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori