Ekonomifakta

Välfärdsmått

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Vad är ett välfärdsmått? Ett välfärdsmått beskriver människors levnadsförhållande, alltså hur bra vi har det. Välfärdsmått kan därför innefatta många olika delar. Goda levnadsförhållande kan handla om fysiskt och psykiskt välmående, ekonomi, trygghet, frihet samt tillgången till vård och utbildning.

Att hitta ett mått som inkluderar alla faktorer är svårt. Det skapar dels en praktisk svårighet i att hitta och sammanställa data för alla faktorer men det skapar även problem kopplat till hur vi ska värdera faktorerna. Hur ska frihet viktas emot god hälsa och hur viktigt är trygghet, finns det någon annan faktor som är viktigare och som vi borde inkludera i stället?Välfärdsmått används bland annat för att göra jämförelser mellan länder. Hur har vi det i Sverige jämfört med grannarna i Norge eller personer iAustralien på andra sidan jordklotet?

BNP är det vanligaste måttet. BNPBNP: står för bruttonationalproduktbruttonationalprodukt: och mäter värdet på alla varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras inom ett land under ett år. Man skulle kunna se det som ett mått på hur rikt ett land är. BNPBNP: är väldigt etablerat runt om i världen och således enkel att basera jämförelser på mellan länder. Ofta görs jämförelser baserat på BNPBNP: per capitaper capita: vilket betyder att man fördelar landets BNPBNP: på antalet personer som bor i landet. Ett lands ekonomi ger dessutom indikationer på andra värden. En god ekonomi skulle kunna vara ett resultatresultat: av en frisk befolkning med hög utbildningutbildning: där en stor andel av båda könen arbetar. Det ger dock inga garantier på att så är fallet och det säger ingenting om hur pengarna är uppdelade mellan befolkningen. Det mäter inte heller arbete utanför marknaden, exempelvis hemarbete och tar inte hänsyn till naturkapital. År 2022 var Sveriges BNPBNP: per capitaper capita: 52 615 USD. Läs mer och jämför med andra länder.

GINI-koefficienten är ett värde mellan 0 och 1 (eller 0 och 100 %) som visar fördelningen av pengarpengar: i landet. Koefficienten mäter hur stor andel av resurserna som ägs av olika andelar av befolkningen. Ett värde nära noll indikerar låga skillnader mellan rika och fattiga medan ett högt värde signalerar stora ekonomiska klyftor i landet. År 2021 var sveriges gini-koeffecient 0,27 vilket var lägre än EUs genomsnitt som låg på 0,3. Detta mått ger inte så mycket information utöver inkomstfördelningen efter skatt och transfereringar men kan användas som komplement till exempelvis BNPBNP:.

HDI står för ’human development indexindex:’, eller på svenska ’indexindex: för mänsklig utveckling’. HDI är också ett indexindex: mellan 0 och 1. I detta välfärdsmått görs en sammanslagning av förväntad livslängd, utbildningutbildning: och BNPBNP: per capitaper capita:. HDI som välfärdsmått har fått stor spridning och har rapproteras från en majoritet av världens länder sedan 1990. Svergie rankades år 2021 på en 7:e plats av världens länder.

Andra index

Grönt indexindex: tas upp i Klas Eklunds bok Vår ekonomi och räknar in naturresurser och hur hållbart dessa brukas. Utöver detta finns indexindex: framtagna av organisationer som rankar frihet och demokrati. Ett exempel är Freedomhouse som tar fram frihetsindex och ett annat är the Economist som varje år tar fram ett demokratiindex där Sverige år 2022 kom på en fjärdeplats.

Senast uppdaterad: 2023-08-17

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Nationalekonomisk teori