Ekonomifakta

Produktivitet i näringslivet

711,1Näringslivet totalt

2024, kv 1

Senast uppdaterad: 2024-06-04

Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är alltså ett mått på hur effektiv produktionen är. Kortsiktigt kan produktiviteten påverkas kraftigt av konjunkturen. På längre sikt är det dock andra faktorer som styr utvecklingen. Mellan år 1982 och 2023 har produktiviteten i snitt ökat med 2,01 procent per år.

Loading

ProduktivitetProduktivitet: är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och tvärtom.

Stigande produktivitetproduktivitet: är en förutsättning för att lönerna ska kunna öka. Tillsammans med utvecklingen av producentpriserna anger produktiviteten hur stort löneutrymmet blir, det vill säga hur mycket kostnaderna för arbetskraften kan stiga.

Diagrammet ovan visar hur produktiviteten i näringslivetnäringslivet: har utvecklats sedan 1980-talet. Notera att du också kan välja mer detaljerade branscher i menyn under diagrammet.

Den långsiktiga utvecklingen är att produktiviteten ökat, det vill säga att vi skapar allt större värden per arbetad timme. Det är dock ingen spikrak linje vi talar om, för på kort siktkort sikt: påverkas produktiviteten av konjunktursvängningar . När konjunkturen försvagas tenderar produktionen att minska snabbare än antalet arbetade timmar. Detta skapar en överkapacitetöverkapacitet: som avspeglas i en lägre produktivitetstillväxt. Under konjunkturuppgångar händer det omvända: produktionen ökar snabbare än antalet arbetade timmar, vilket resulterar i en hög produktivitetstillväxt.

Sådana här konjunkturella fluktuationer i produktiviteten har varit ytterst påtagliga under de senaste 10-15 åren som innehållit både en djup finanskris, 2009, och ett par år senare en skuldkris i euroområdeteuroområdet:. Under 2020 slog också coronakrisen till och paralyserade stora delar av ekonomin. Detta syns dock mest för enskilda sektorer, till exempel hotell och restaurang.

lång siktlång sikt: ökar produktiviteten till exempel genom att:

Senast uppdaterad: 2024-06-04

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi