Ekonomifakta

Läget i ekonomin - januari

Publicerad: 2016-02-04

Stämningsläget i ekonomin höjdes under januari. Tre av indikatorerna i Läget i ekonomin har gått från att vara neutrala till starka. Barometerindikatorn ligger över 110 för andra månaden i följd vilket tyder på att tillväxten är starkare än normalt.

Det var tillverkningsindustrin som lyfte Barometerindikatorn under januari. Samtliga indikatorer för näringslivetnäringslivet: ligger över 100 vilket visar på ett bättre stämningsläge än normalt. Läget har gått från att vara normalt till starkt. Dock släpar alltjämt indikatorn för hushållen efter och ligger kvar under det historiska medelvärdet.

Antalet personer som varslades om uppsägning var anmärkningsvärt lågt under december. 1 705 var det lägsta uppmätta antalet för en decembermånad sedan 90-talet. Under helåret 2015 varslades totalt 43 142 personer, vilket var en minskning med drygt 8 procent från föregående år. Indikatorn har därför gått från neutral till stark.

Blandade signaler kring utrikeshandeln

Bedömningarna av exportorderstockens storlek blev allt mer positiva under månaden och indikatorn steg till 6. Senast indikatorn låg på den nivån var i januari 2011. Indikatorn går därför från neutral till stark med reservation för att uppgången kan vara tillfällig. För två månader sedan var indikatorn nere på -11, så svängningar kan komma snabbt.

När det gäller den faktiska varuexporten har utvecklingen inte varit lika god. Mätt i löpande priserlöpande priser: växte visserligen varuexporten med knappa 5 procent under föregående år, men tillväxten sker från en förhållandevis låg nivå. Även mätt i fasta priserfasta priser: märks en ökning av varuexporten under de tre första kvartalen 2015, men totalt sett har varuexportvolymen ändå inte förmått lyfta sedan 2011. Detta gör att indikatorn fortfarande bedöms som svag.

Sammanfattningsvis kan vi se flera positiva tecken, en stigande optimism inom näringslivetnäringslivet: och signaler på att arbetsmarknadenarbetsmarknaden: fungerar bättre. Utfallet av varuexporten och industriproduktionen fortsätter dock att ge svaga signaler.

Ta del av samtliga variabler här.

Läget i ekonomin – januari 2016 (pdf, 1,3 Mb)

av Christian Holmström

Publicerad: 2016-02-04

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi