Ekonomifakta

Hur bör inflation mätas – KPI eller KPIF?

Publicerad: 2023-01-20

För att inflationsmålet på 2 procent ska nås behöver Riksbanken en målvariabel som är relevant, bred och välkänd. KPI är det mått som bäst återspeglar inflationen, dvs konsumenternas kostnader, medan KPIF utgör ett bättre beslutsunderlag till Riksbanken. Nivåskillnaden mellan de två måtten har ökat under 2022 och bidragit till en diskussion om vilket mått som bör tillämpas. Sedan 2017 används KPIF som formell målvariabel av Riksbanken.

Loading

Varför använder Riksbanken KPIF som målvariabel för inflationen?

När RiksbankenRiksbanken: höjer eller sänker styrräntan påverkas efterfråganefterfrågan: i ekonomin, och i förlängningen inflationen. Förändringarna av styrräntan påverkar också hushållens boräntor, vilket i sin tur får effekter på KPIKPI:. Detta är dock en övergående effekt som ger en missvisande bild av hur inflationen påverkas av styrräntan. Den kortsiktiga effekten på KPIKPI:, av exempelvis en räntehöjning får dessutom den motsatta effekten på längre sikt.

Skillnaden mellan KPIKPI: och KPIFKPIF: är att hushållens boräntor (räntesatsindexet) i KPIKPI: hålls konstant i KPIFKPIF:. KPIFKPIF: är därför, på samma sätt som KPIKPI:, ett brett indexindex: som representerar vanliga inköp. Sambandet mellan KPIKPI:-inflationen och styrräntan skapade svårigheter i kommunikationen av penningpolitikenpenningpolitiken:, internationella jämförelser av inflationsutvecklingen och riskerade att minska förtroendet för inflationsmålet. Därför övergick RiksbankenRiksbanken: till KPIFKPIF: som formell målvariabel år 2017. RiksbankenRiksbanken: kompletterar också analysen med andra inflationsmått, men det är KPIFKPIF: som är målet.

Loading

När används HIKP?

Ett annat mått på inflationinflation: är det harmoniserade indexet för konsumentpriser, HIKP. HIKP mäts av EurostatEurostat: i de europeiska länderna för internationella jämförelser av inflationen. HIKP är ett brett indexindex: och representerar vanliga inköp. Konsumtionskorgen i HIKP utgör cirka 85–90 procent av konsumtionskorgen i KPIKPI:. I jämförelse med KPIKPI: ingår inte räntekostnader för egna hem, boendekostnad i bostadsrätt, fastighetsskattfastighetsskatt:, avskrivningar, villaförsäkring samt lotterier. I HIKP, men inte i KPIKPI:(F), ingår däremot äldreomsorg, sjukhusvård samt vissa finansiella tjänstertjänster:.

Andra prisindex

Vilket prisindex som är intressant påverkas av det ekonomiska läget. Till exempel har KPIFKPIF:-XE som exkluderar energipriser blivit aktuellt i samband med de höga energipriserna.

Vill du läsa mer finns ytterligare information här.

Jacob Oljemark

av Jacob Öljemark

jacob.oljemark@ekonomifakta.se

Publicerad: 2023-01-20

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi