Skatteintäkter per skatt

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, drygt 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2020 preliminärt till 2 091 miljarder kronor.

Nästan 60 procent av de totala skatteintäkterna utgjordes av olika skatter på arbete år 2020. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och statlig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2020 att uppgå till cirka 245 miljarder kronor. Drygt hälften av detta, 132 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under 2000-talet har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. Två år senare försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. 2019-2020 sänktes bolagsskattesatsen samtidigt som inskränkningar gjordes i avdragsrätten. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2020 till cirka 57 miljarder kronor, med hänsyn tagen till skattereduktioner. Intäkterna från denna skatt är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör knappt 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2020

Preliminärt utfall, mdkr

mdkr
Direkta skatter på arbete667,1
Inkomstskatter812,0
Statlig inkomstskatt49,9
Kommunal inkomstskatt762,0
Allmän pensionsavgift130,3
Skattereduktioner-275,1
Reduktion Allmän pensionsavgift-130,2
Jobbskatteavdrag-127,0
Husarbeten/hemtjänster-15,9
Övriga skattereduktioner-1,9
Indirekta skatter på arbete579,0
Arbetsgivaravgifter595,1
Egenavgifter11,2
Avgifter till premiepensionssystemet-41,3
Särskild löneskatt48,3
Nedsättningar-34,8
Tjänstegruppliv0,6
Skatt på kapital244,7
Skatt på kapital, hushåll57,0
Skatt på företagsvinster (bolagsskatt)132,0
Kupongskatt3,6
Avkastningsskatt5,3
Fastighetskatt34,1
Stämpelskatt12,7
Mervärdesskatt467,8
Punktskatter136,7
Skatt på tobak11,8
Skatt på alkolhol16,3
Energiskatt52,8
Skatt på elektrisk kraft27,3
Energiskatt bensin11,2
Energiskatt oljeprodukter14,2
Energiskatt övrigt0,1
Koldioxidskatt20,4
Koldioxidskatt bensin7,1
Koldioxidskatt oljeprodukter13,1
Koldioxidskatt övrigt0,2
Övriga skatter på energi och miljö6,1
Kemikalieskatt1,6
Flygskatt0,5
Övr skatter energi o miljö, övrigt4,0
Skatt på vägtrafik21,6
Fordonsskatt14,7
Vägavgifter1,3
Trängselskatt2,8
Skatt på trafikförsäkringspremier2,8
Övriga skatter7,8
Skatt på import6,2
Restförda och övriga skatter-10,0
Totala skatteintäkter2 091,4
Skatter till EU-6,2
Offentliga sektorns skatteintäkter2 085,2
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2020 till Excel.