Skatteintäkter per skatt

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, drygt 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2021 preliminärt till 2 324 miljarder kronor.

Nästan 60 procent av de totala skatteintäkterna utgjordes av olika skatter på arbete år 2021. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och statlig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2021 att uppgå till cirka 340 miljarder kronor. Drygt hälften av detta, 164 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under 2000-talet har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. Två år senare försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. 2019-2020 sänktes bolagsskattesatsen samtidigt som inskränkningar gjordes i avdragsrätten. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2021 till cirka 109 miljarder kronor, med hänsyn tagen till skattereduktioner. Intäkterna från denna skatt är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör drygt 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2021

Preliminärt utfall, mdkr

mdkr
Direkta skatter på arbete689,8
Inkomstskatter858,1
Statlig inkomstskatt53,9
Kommunal inkomstskatt804,1
Allmän pensionsavgift138,3
Skattereduktioner-306,6
Reduktion Allmän pensionsavgift-138,3
Jobbskatteavdrag-131,9
Husarbeten/hemtjänster-19,1
Övriga skattereduktioner-17,3
Indirekta skatter på arbete637,3
Arbetsgivaravgifter628,8
Egenavgifter12,0
Avgifter till premiepensionssystemet-43,2
Särskild löneskatt53,4
Nedsättningar-14,3
Tjänstegruppliv0,6
Skatt på kapital340,0
Skatt på kapital, hushåll108,9
Skatt på företagsvinster (bolagsskatt)164,0
Kupongskatt9,4
Avkastningsskatt6,1
Fastighetskatt36,1
Stämpelskatt15,5
Mervärdesskatt513,7
Punktskatter140,6
Skatt på tobak11,7
Skatt på alkolhol17,0
Energiskatt54,5
Skatt på elektrisk kraft27,9
Energiskatt bensin11,5
Energiskatt oljeprodukter14,9
Energiskatt övrigt0,2
Koldioxidskatt21,9
Koldioxidskatt bensin7,3
Koldioxidskatt oljeprodukter14,3
Koldioxidskatt övrigt0,4
Övriga skatter på energi och miljö5,4
Skatt på plastbärkassar0,4
Kemikalieskatt1,8
Flygskatt0,5
Övr skatter energi o miljö, övrigt1,4
Skatt på vägtrafik22,5
Fordonsskatt15,6
Vägavgifter1,3
Trängselskatt2,9
Skatt på trafikförsäkringspremier2,8
Övriga skatter0,3
Skatt på import7,3
Restförda och övriga skatter-4,9
Totala skatteintäkter2 323,9
Skatter till EU-7,3
Offentliga sektorns skatteintäkter2 316,5
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2021 till Excel.