Handeln och jobben

Av de dryga 5 miljoner människor som arbetar i Sverige, jobbar cirka 1,2 miljoner direkt eller indirekt med produktion för export. En dryg tredjedel av de som producerar för export är sysselsatta i tjänstesektorn, medan knappt två tredjedelar arbetar i den varuproducerande industrin och naturnäringar som jordbruk.

Det finns många branscher som producerar för export. Till att börja med har vi de många anställda i de företag som tillverkar varor för försäljning till omvärlden. Hos företagen som tillverkar motorfordon och övriga maskiner finns till exempel strax över 120 000 anställda som producerar för export. Bland företagen som tillverkar stål, metall och metallvaror i Sverige finns knappt 73 000 anställda som producerar för export. Hos de företag som tillverkar trä, trävaror och papper finns ytterligare 45 000 anställda. Jordbruk, skogsbruk, fiske och livsmedelsframställning sysselsätter drygt 70 000 personer som producerar för export till andra länder. En del av dessa personer är anställda i företag som direkt jobbar med att producera för export, medan andra är underleverantörer till företagen som producerar för export.

Handeln bidrar också till jobb i de företag som transporterar och magasinerar varor för transport. Här finns knappt 90 000 anställda som producerar för export. Vi ser dessutom att turismen är en viktig del av exporten. Turism handlar om att personer reser och spenderar pengar i annat land. När turister kommer till Sverige får till exempel hotell och restauranger intäkter från personer bosatta i andra länder, på tillfälligt besök i Sverige. Det finns totalt drygt 114 000 som arbetar med export i hotell- och restaurang samt i uthyrning, fastighetsservice och resetjänster. Det blir också allt vanligare att avancerade tjänster också går till export. Totalt finns till exempel knappt 210 000 anställda i informations- och kommunikationsverksamhet, juridik, ekonomi och vetenskap som arbetar med att producera för andra länder.

Totalt helårsarbetande i sektornHelårsarbetande som producerar direkt eller indirekt för exportHelårsarbetande som producerar direkt för exportHelårsarbetande som producerar indirekt för export
Jordbruk, skogsbruk och fiske140 14751 3946 74144 652
Utvinning av mineral10 3437 0313 7843 247
Livsmedelsframställning55 52418 86414 0454 818
Textilvarutillverkning8 2025 2084 0631 145
Tillverkning av trä och varor av trä36 15819 20312 1847 019
Pappers- och pappersvarutillverkning31 12225 83522 0783 757
Grafisk produktion 11 9544 5934294 163
Raffinerade petroleumprodukter3 4312 8192 529290
Kemikalier och kemiska produkter20 05716 24413 3722 871
Farmaceutiska basprodukter och läkemedel12 8009 4898 772717
Gummi- och plastvaror22 94517 45014 6012 849
Andra icke-metalliska mineraliska produkter21 5517 4644 4343 030
Stål- och metallframställning30 71525 15217 8497 303
Metallvaror utom maskiner och apparater81 08047 38324 96922 414
Datorer, elektronikvaror och optik18 37813 81411 7492 065
Elapparatur25 60518 55915 8332 726
Övriga maskiner82 08063 14658 9644 181
Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar75 77957 21647 7459 471
Andra transportmedel17 0527 0705 5991 471
Möbler samt Annan tillverkning26 10517 42715 8651 562
Reparation och installation 21 7549 8961 5368 359
El, gas, värme och kyla31 7157 7432 8814 862
Vatten, avloppsrening, avfallshantering 30 40010 4541 7328 722
Byggverksamhet397 11831 0074 59526 413
Handel; reparation av motorfordon 643 259194 840131 26063 580
Transport och magasinering263 21189 93826 96862 970
Hotell- och restaurangverksamhet187 17321 9531 55220 400
Informations- och kommunikationsverksamhet196 88781 01149 51031 501
Finans- och försäkringsverksamhet83 21523 69413 7649 930
Fastighetsverksamhet92 21912 31353111 782
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik329 368128 59055 78672 804
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 269 91992 38217 49174 891
Offentlig förvaltning och försvar283 02716 1703 51812 651
Utbildning470 3549 4782 6916 787
Vård och omsorg; sociala tjänster845 7308 5893 1805 408
Kultur, nöje och fritid102 8229 1202 2756 845
Annan serviceverksamhet112 4189 8331 0658 768
Förvärvsarbete i hushåll7 214660
Totalt5 098 8311 192 378625 946566 424
LADDA NER

 

Över en miljon personer i Sverige producerar för export

Eftersom människor ofta byter jobb är det svårt att säga exakt hur många som jobbar med export. Det finns motsvarande 1,2 miljoner helårsarbetande i Sverige, där man producerar för export. Ofta motsvarar ett helårsarbete att en person jobbar med något under hela året, men det kan också vara så att två personer arbetar under ett halvt år vardera. Av de helårsarbeten där man arbetar med export finns cirka 770 000 i varuproduktion och 430 000 i tjänsteproduktion. Totalt finns cirka 23 procent av samtliga helårsarbeten i näringslivet bland personer som arbetar med produktion för export.

Eftersom människor ofta byter jobb är det svårt att säga exakt hur många som jobbar med export. Det finns motsvarande 1,2 miljoner helårsarbetande i Sverige, där man producerar för export. Ofta motsvarar ett helårsarbete att en person jobbar med något under hela året, men det kan också vara så att två personer arbetar under ett halvt år vardera. Av de helårsarbeten där man arbetar med export finns cirka 770 000 i varuproduktion och 430 000 i tjänsteproduktion. Totalt finns cirka 23 procent av samtliga helårsarbeten i näringslivet bland personer som arbetar med produktion för export.

Gotland är ett undantag, vilket kan förklaras av att den cement som produceras där säljs till andra delar av Sverige snarare än till omvärlden. Genom turismen har dessutom Gotland export av tjänster till andra delar av världen, men relativt lite av de varor som tillverkas på ön går till utrikesexpert. Sett till helheten är dock jobben i hela Sverige beroende av handeln.

De mindre och de större företagens roll i handeln

Stora företag, med fler än 250 anställda, står för ungefär 54 procent av varuexporten från Sverige. Norrbotten och Blekinge, två av de län som har högst varuexport per invånare, tillhör också de län där störst andel av varuexporten sker i större företag. Dessa län är beroende av större exportföretag, som Volvo Personvagnar i Blekinge och SSAB samt LKAB i Norrbotten. Hallands, Kronobergs och Skåne län är de tre som är mest beroende av export i mindre företag. Kronoberg hamnar samtidigt högt när det kommer till varuexport per invånare. De mindre och medelstora företagen samverkar ibland i nätverk, för att tillsammans marknadsföra sina tjänster och varor internationellt.