Offentlig sektor i privat regi

Landstingen och kommunerna är ansvariga för att tillhandahålla ett antal tjänster för sina invånare. Främst handlar det om skola, vård och omsorg. De behöver dock inte själva utföra tjänsterna. Istället kan de köpa tjänsten från en annan aktör, till exempel ett privat företag, som då utför tjänsten.

För kommuner och landsting är vård, skola och omsorg de största ansvarsområdena. Drygt 80 procent av kommunernas kostnader går till skol- och omsorgssektorerna. En stor andel av landstingens kostnader går till vården. Övriga kostnader inkluderar politisk verksamhet, kulturverksamhet, infrastruktur och samhällsskydd, affärsverksamhet samt energiförsörjning och avfallshantering.

Köp av verksamhet innebär kostnader för entreprenad och köp av kärnverksamhet, det vill säga, alla kostnader för köp där avtal finns med en extern producent. Med en entreprenad menas en verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. Köp av verksamhet är ett vidare begrepp än entreprenad. Hit räknas också verksamhet med extern producent grundat på peng- eller checksystem och bidrag till fristående skolor, liksom köp från annan kommun, landsting eller staten.

Under 2018 bestod 12,8 respektive 12,0 procent av kommunernas och landstingens kostnader av köp av verksamhet från andra utförare. I kronor innebar detta att kommunerna, vars totala kostnader var ungefär 659 miljarder kronor år 2018, köpte verksamhet för 84 miljarder kronor från privata företag. Landstingen, vars totala kostnader var 376 miljarder kronor, köpte verksamhet från privata utförare för 45 miljarder kronor.