Offentlig sektor i privat regi

Landstingen och kommunerna är ansvariga för att tillhandahålla ett antal tjänster för sina invånare. Främst handlar det om skola, vård och omsorg. De behöver dock inte själva utföra tjänsterna. Istället kan de köpa tjänsten från en annan aktör, till exempel ett privat företag, som då utför tjänsten.

För kommuner och landsting är vård, skola och omsorg de största ansvarsområdena. Drygt 80 procent av kommunernas kostnader går till skol- och omsorgssektorerna. En stor andel av landstingens kostnader går till vården. Övriga kostnader inkluderar politisk verksamhet, kulturverksamhet, infrastruktur och samhällsskydd, affärsverksamhet samt energiförsörjning och avfallshantering.

Köp av verksamhet innebär kostnader för entreprenad och köp av kärnverksamhet, det vill säga, alla kostnader för köp där avtal finns med en extern producent. Med en entreprenad menas en verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. Köp av verksamhet är ett vidare begrepp än entreprenad. Hit räknas också verksamhet med extern producent grundat på peng- eller checksystem och bidrag till fristående skolor, liksom köp från annan kommun, landsting eller staten.

Under 2016 bestod 13,6 respektive 11,5 procent av kommunernas och landstingens kostnader av köp av verksamhet från andra utförare. I kronor innebar detta att kommunerna, vars totala kostnader var ungefär 615 miljarder kronor år 2016, köpte verksamhet för drygt 80 miljarder kronor från privata företag. Landstingen, vars totala kostnader var drygt 340 miljarder kronor, köpte verksamhet från privata utförare för knappt 40 miljarder kronor.

Köp av verksamhet för 2016 ökar både absoluta tal och som andel av totala kostnader jämfört med föregående år. Men enligt SKL kan hela ökningen hänföras till ett ökat kommunalt åtagande för ensamkommande asylsökande barn. Utan denna ökning hade andelen köpt verksamhet som andel av totala kostnader minskat och utvecklingstakten hade i princip avstannat för samtliga verksamhetsområden.