Transfereringar till hushållen

Cirka en fjärdedel av de totala offentliga utgifterna utgörs av olika transfereringar till hushållen. Av dessa är ålderspensionen den klart största. Över tid har transfereringarna minskat som andel av BNP, men ökat utslaget på hela befolkningen och med hänsyn tagen till inflationen.

Sverige har ett stort socialt skyddsnät med ett omfattande transfereringssystem. Totalt uppgick transfereringarna från offentlig sektor till hushållen till nära 691 miljarder kronor år 2021. En stor del av detta, cirka 346 miljarder kronor, utgjordes av utbetalningar av ålderspension. Resterande fördelar sig på ett stort antal poster där några av de största är utbetalningar av aktivitetsstöd och sjukersättning, det vill säga det som tidigare kallades förtidspension, samt av transfereringar från sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.

Över tid har transfereringarna till hushållen minskat sett som andel av BNP. Merparten av minskningen skedde under tidigt 1990-tal då Sverige återhämtade sig från den stora ekonomiska krisen 1990-1993. Däremot har transfereringarna ökat om man slår ut dem per invånare (hela befolkningen) och tar hänsyn till inflationen. År 2000 uppgick till exempel transfereringarna till cirka 53 000 kronor per invånare i dagens penningvärde. 2021 var motsvarande siffra cirka 63 255 kronor i genomsnitt per invånare.

Ser man till enskilda transfereringar uppvisar ett par av dem stora variationer över tid. Till exempel ökade transfereringarna från sjukförsäkringen kraftigt under perioden 1998-2002 och därefter ökade kostnaderna för sjuk- och aktivitetsersättning fram till 2005. Sverige hade alltså under hela den här perioden, 1998-2005, problem med stigande kostnader för ohälsan vilket belastade statsbudgeten hårt. Genom olika åtgärder, bland annat skärpningar av regelverken, minskade sedan utgifterna för dessa transfereringar under perioden 2005-2011.

Den absoluta merparten av transfereringarna betalas ut antingen direkt från staten eller från de sociala trygghetsfonderna. Att så mycket betalas ut från de sociala trygghetsfonderna beror på att huvuddelen av pensionsutbetalningarna görs därifrån. Transfereringarna från kommuner och landsting utgörs i princip enbart av utbetalningar av avtalspension till före detta anställda och utbetalningar av försörjningsstöd.

I tabellen nedan redovisas samtliga transfereringar från den offentliga sektorn till hushållen år 2021.

Transfereringar till hushållen

Miljoner kronor, år 2021

Mn kr
Transfereringar till hushåll, totalt661 143
Avtalspensioner, staten10 994
Lagstadgade pensioner 391 950
Ålderspension345 890
Aktivitetsstöd och sjukersättning35 862
Efterlevande- och barnpension10 198
Tjänstegruppliv mm121
Statlig ålderspensionsavgift 4 060
Sjukförsäkring mm84 181
Sjukförsäkring 39 377
Föräldraförsäkring 42 593
Arbetsskadeförsäkring 2 211
Arbetslöshetsförsäkring mm21 789
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 20 959
Lönegaranti 830
Övriga transfereringar112 839
Bostadstillägg till pensionärer 10 595
Barnbidrag 33 389
Studiehjälp 4 341
Studiemedel 15 092
Vuxenstöd 457
Bostadsbidrag 5 019
Bidragsförskott/Underhållsstöd 2 692
Stöd till barn med funktionsnedsättning 3 488
Stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga 16
Assistansersättning 28 535
Stöd till personer med funktionsnedsättning1 253
Äldreförsörjningsstöd 1 204
Övriga transfereringar 6 758
Transfereringar från kommunal förvaltning33 719
Avtalspensioner20 001
Försörjningsstöd13 718
Övr. transfereringar0
Kapitaltransfereringar från off. förvaltning1 490
Investeringsbidrag, från staten 373
Övriga kapitaltransfereringar, från staten 666
Övriga kapitaltransfereringar, från kommunal förvaltning451
LADDA NER
Källa: SCB