Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till cirka 1,65 miljoner år 2019. Detta motsvarar omkring en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande. De regionala variationerna är dock stora.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar: den statliga sektorn, den kommunala sektorn och ålderspensionssystemet.

Inom den statliga sektorn ryms de statliga myndigheterna, vilka är 341 till antalet (jan 2021) enligt Statskontoret. Staten äger också ett stort antal företag. Sett till omsättningen (2021) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av Systembolaget och LKAB. Det finns också tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande i sektorn till cirka 375 000 år 2019.

Den kommunala sektorn består av kommunerna samt regionerna. Dessutom ingår kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Allt som allt uppgick antalet förvärvsarbetande inom sektorn till nära 1,3 miljoner år 2019, varav 900 000 återfanns i den kommunala förvaltningen och cirka 275 000 arbetade i regionerna.

Antal förvärvsarbetande i offentlig sektor

År 2019

Antal
Statlig förvaltning254 587
Primärkommunal förvaltning902 184
Landsting273 633
Statliga företag, affärsverk o organisationer119 098
Kommunala företag o organisationer99 351
Övriga offentliga institutioner1 437
Totalt, offentligt1 650 290
LADDA NER
Källa: SCB (RAMS)

 

Sett till de senaste 25 åren har andelen som arbetar inom offentlig sektor minskat. Minskningen har dock skett från en hög nivå. Fortfarande utgör de offentliganställda, inklusive de som arbetar i offentligt ägda bolag, 33 procent av samtliga förvärvsarbetande.

Regionalt sett finns ganska stora variationer. Högst andel offentlig sysselsättning i förhållande till samtliga förvärvsarbetande har Norrbottens län följt av Västerbottens län. Lägst är andelen i storstadslänen. Ser man enbart till den statliga förvaltningen, det vill säga myndigheterna, är andelen högst i Uppsala län följt av Gotland och Blekinge.