Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till drygt 1,6 miljoner år 2018. Detta motsvarar omkring en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande. De regionala variationerna är dock stora.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar: den statliga sektorn, den kommunala sektorn och ålderspensionssystemet.

Inom den statliga sektorn ryms de statliga myndigheterna, vilka är 340 till antalet (jan 2019) enligt Statskontoret. Staten äger också ett stort antal företag. Sett till omsättningen (2018) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av Systembolaget och LKAB. Det finns också tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande i sektorn till cirka 375 000 år 2018.

Den kommunala sektorn består av kommunerna samt regionerna. Dessutom ingår kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Allt som allt uppgick antalet förvärvsarbetande inom sektorn till nära 1,3 miljoner år 2018, varav 890 000 återfanns i den kommunala förvaltningen och 270 000 arbetade i regionerna.

Antal förvärvsarbetande i offentlig sektor

År 2018

Antal
Statlig förvaltning256 382
Primärkommunal förvaltning889 258
Landsting269 581
Statliga företag, affärsverk o organisationer118 895
Kommunala företag o organisationer98 616
Övriga offentliga institutioner967
Totalt, offentligt1 633 699
LADDA NER
Källa: SCB (RAMS)

 

Sett till de senaste 25 åren har andelen som arbetar inom offentlig sektor minskat. Minskningen har dock skett från en hög nivå. Fortfarande utgör de offentliganställda, inklusive de som arbetar i offentligt ägda bolag, 33 procent av samtliga förvärvsarbetande.

Regionalt sett finns ganska stora variationer. Högst andel offentlig sysselsättning i förhållande till samtliga förvärvsarbetande har Norrbottens län följt av Västerbottens län. Lägst är andelen i storstadslänen. Ser man enbart till den statliga förvaltningen, det vill säga myndigheterna, är andelen högst i Uppsala län följt av Gotland och Blekinge.