Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till drygt 1,6 miljoner år 2017. Detta motsvarar omkring en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande. De regionala variationerna är dock stora.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar: den statliga sektorn, den kommunala sektorn och ålderspensionssystemet.

Inom den statliga sektorn ryms de statliga myndigheterna, vilka är 344 till antalet (2018) enligt Statskontoret. Staten äger också ett stort antal företag. Sett till omsättningen (2017) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av Systembolaget och LKAB. Det finns också tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande i sektorn till cirka 370 000 år 2017.

Den kommunala sektorn består av kommunerna samt landstingen och regionerna. Dessutom ingår kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Allt som allt uppgick antalet förvärvsarbetande inom sektorn till drygt 1,2 miljoner år 2017, varav 880 000 återfanns i den kommunala förvaltningen och drygt 260 000 arbetade i landstingen.

Antal förvärvsarbetande i offentlig sektor

År 2017

Antal
Statlig förvaltning253 555
Primärkommunal förvaltning880 672
Landsting264 371
Statliga företag, affärsverk o organisationer116 186
Kommunala företag o organisationer95 856
Övriga offentliga institutioner1 105
Totalt, offentligt1 611 745
LADDA NER
Källa: SCB (RAMS)

 

Sett till de senaste 25 åren har andelen som arbetar inom offentlig sektor minskat. Minskningen har dock skett från en hög nivå. Fortfarande utgör de offentliganställda, inklusive de som arbetar i offentligt ägda bolag, 33 procent av samtliga förvärvsarbetande.

Regionalt sett finns ganska stora variationer. Högst andel offentlig sysselsättning i förhållande till samtliga förvärvsarbetande har Norrbottens län följt av Västerbottens län. Lägst är andelen i Hallands och Stockholms län. Ser man enbart till den statliga förvaltningen, det vill säga myndigheterna, är andelen högst i Uppsala län följt av Gotland och Norrbotten.