Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn, inklusive offentligt ägda företag och affärsverk, uppgick till cirka 1,6 miljoner år 2020. Detta motsvarar omkring en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande. De regionala variationerna är dock stora.

Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar: den statliga sektorn, den kommunala sektorn och ålderspensionssystemet.

Inom den statliga sektorn ryms de statliga myndigheterna, vilka är 341 till antalet (jan 2021) enligt Statskontoret. Staten äger också ett stort antal företag. Sett till omsättningen (2021) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av Systembolaget och LKAB. Det finns också tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät. Totalt uppgick antalet förvärvsarbetande i sektorn till cirka 380 000 år 2020.

Den kommunala sektorn består av kommunerna samt regionerna. Dessutom ingår kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Allt som allt uppgick antalet förvärvsarbetande inom sektorn till nära 1,3 miljoner år 2020, varav 890 000 återfanns i den kommunala förvaltningen och cirka 275 000 arbetade i regionerna.

Antal förvärvsarbetande i offentlig sektor

År 2020

Antal
Statlig förvaltning262 609
Primärkommunal förvaltning887 243
Regioner274 919
Statliga företag, affärsverk o organisationer116 347
Kommunala företag o organisationer97 491
Övriga offentliga institutioner1 386
Totalt, offentligt1 639 995
LADDA NER
Källa: SCB (RAMS)

Sett till de senaste 25 åren har andelen som arbetar inom offentlig sektor minskat. Minskningen har dock skett från en hög nivå. Fortfarande utgör de offentliganställda, inklusive de som arbetar i offentligt ägda bolag, 33 procent av samtliga förvärvsarbetande.

Regionalt sett finns ganska stora variationer. Högst andel offentlig sysselsättning i förhållande till samtliga förvärvsarbetande har Norrbottens län följt av Västerbottens län. Lägst är andelen i storstadslänen. Ser man enbart till den statliga förvaltningen, det vill säga myndigheterna, är andelen högst i Uppsala län följt av Gotland och Blekinge.