BNP-indikatorn

Under mars steg BNP-indikatorn med 1,0 procent jämfört med februari. Jämfört med samma månad året innan var indikatorn 2,1 procent högre.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av hur svensk ekonomi utvecklas. Under janurai och februari 2022 föll BNP-indikatorn något, men i mars steg den igen. För första kvartalet som helhet minskade indikatorn med 0,4 procent jämfört med kvartalet innan.

Historiskt ser vi att utvecklingen var relativt återhållsam under 2011-2013. Under den tidsperioden genomgick flera länder i Europa en skuldkris i spåren av finanskrisen. Portugal, Irland, Italien, Spanien och Grekland hade svårt att få ihop statsfinanserna, vilket banade väg för en lågkonjunktur som även påverkade Sverige. Efter 2013 har utvecklingen varit starkare, men kurvan vände tvärt nedåt efter Coronapandemin år 2020. I takt med att restriktioner lyftes vände indikatorn upp och visade på en mer positiv utveckling. De senaste månadernas utfall kan ha påverkats av de återinförda restriktionerna i slutet av 2021 och början av 2022.

Det faktiska utfallet för BNP publiceras på kvartalsbasis ungefär en månad efter avslutat kvartal. BNP-indikatorn ger snabbare information men innehåller samtidigt inte lika detaljerad statistik som den kvartalsvisa publiceringen. Exempelvis saknar indikatorn information om hur olika branscher har utvecklats. Indikatorns utveckling ligger ofta i linje med produktionsvärdesindex, PVI, där data för enskilda branscher finns att tillgå.