BNI

4 643,7BNI, mdkr
2017

Bruttonationalinkomsten, BNI, är ett mått som visar på den ekonomiska aktiviteten. Till skillnad från BNP tar BNI även hänsyn till inkomster till och från utlandet. BNI är alltså ett inkomstbegrepp.

Eftersom BNI tar hänsyn till in- och utflödet av inkomster ger det i någon mening en bättre bild av ett lands konsumtionsutrymme än vad BNP gör. BNI räknas ut från BNP genom att man drar ifrån kapitalavkastningar och arbetsinkomster som går till utlandet och lägger till motsvarande inkomster som flödar in till Sverige. I BNI räknas också skattebetalningar och bidrag från internationella organisationer in.

För de flesta länder inom EU och OECD följer BNI i stort sett samma utveckling som BNP. Detta gäller i hög grad också Sverige. Varför dessa två mått skuggar varandra beror på att skillnaderna mellan inflöde och utflöde av arbetsinkomster är i stort sett lika stora inom de flesta länder. Flödet i form av avkastning på utländskt ägande kan dock uppvisa större variationer. För svensk del är skillnaden på denna punkt betydande mellan enskilda år.

För EU-länder är det viktigt att titta på inbetalningen till EU i form av skatter och avgifter samt bidragen från EU tillbaka in i landet. Detta ser lite olika ut inom EU-länderna, men differenserna är i de flesta fall så små att det inte påverkar BNI-måttet. Detta gör att utvecklingen för BNI är väldigt lik utvecklingen för BNP.