Tjänsteproduktionen

Tjänsteföretagen står för en allt större andel av Sveriges BNP. Företag hyr till exempel in personal i större utsträckning än tidigare. Det har även skett en betydande tillväxt av telekommunikationstjänster samt programmering och datakonsulter.

Tjänstesektorn är en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. I termer av näringslivets förädlingsvärde står tjänsteproduktionen för två tredjedelar av produktionen. Den svenska tjänstesektorn kan delas in i en rad olika delsektorer. Två av de största är handelssektorn (detalj- och partihandel) och fastighetssektorn. Som framgår av diagrammet svarar handeln för omkring 20 procent av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn. 

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du välja att studera utvecklingen över tid. Då framgår det att ett några sektorer upplevt särskilt stark tillväxt. Procentuellt sett har telekommunikation och olika typer av dataverksamhet, som programmering och datakonsulttjänster, vuxit mest. I diagrammet sammanfattas dessa verksamheter under rubriken "Information och kommunikation". En annan sektor som vuxit betydligt är välfärdssektorn, det vill säga utbildning, vård och sociala tjänster.

Som framgår av diagrammet föll produktionen kraftigt på grund av coronakrisen under det andra kvartalet 2020. Nedgången var dock inte jämnt fördelad. Vissa branscher rasade brant, exempelvis hotell och restaurang där förädlingsvärdet minskade med 50 procent. Inom andra branscher påverkades produktionen endast marginellt, till exempel finans och försäkring. Under det tredje kvartalet steg produktionen i nästan alla branscher jämfört med föregående kvartal. På årsbasis var bilden dock en annan. Jämfört med tredje kvartalet 2019 föll produktionen i nästan samtliga branscher, mest för hotell och restaurang där produktionen backade med 25 procent.

Även under fjärde kvartalet föll produktionen asymmetriskt. Inom hotell och restaurang föll förädlingsvärdet med 37 procent på årsbasis och för transport och magasinering var nedgången 16 procent. Samtidigt backade handeln men knappt 1 procent. Det framgår allt tydligare att coronakrisen i sitt senare skede slår hårdare mot vissa branscher jämfört med den breda nedgången under det andra kvartalet 2020.