Tjänsteproduktionen

Tjänsteföretagen står för en allt större andel av Sveriges BNP. Företag hyr till exempel in personal i större utsträckning än tidigare. Det har även skett en betydande tillväxt av telekommunikationstjänster samt dataprogrammering och datakonsulter.

Tjänstesektorn är en stor del av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. I termer av näringslivets förädlingsvärde står tjänsteproduktionen för två tredjedelar av produktionen. Den svenska tjänstesektorn kan delas in i en rad olika delsektorer. Två av de största är handelssektorn (detalj- och partihandel) och fastighetssektorn. Som framgår av diagrammet svarar handeln för över 20 procent av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn. 

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du välja att studera utvecklingen över tid. Då framgår det att ett några sektorer upplevt särskilt stark tillväxt. Procentuellt sett har telekommunikation och olika typer av dataverksamhet, som programmering och datakonsulttjänster, vuxit mest. I diagrammet sammanfattas dessa verksamheter under rubriken "Information och kommunikation". Notera dock att det stora hoppet i den serien beror på att Ericsson AB, det första kvartalet 2015, klassificerades om från att tidigare ha räknats som ett renodlat industriföretag till att istället räknas som ett i huvudsak tjänsteproducerande företag.

En annan sektor som vuxit betydligt är välfärdssektorn, det vill säga utbildning, vård och sociala tjänster.