Produktivitet i näringslivet

532,2Näringslivet totalt
2015

Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är alltså ett mått på hur effektiv produktionen är. Kortsiktigt kan produktiviteten påverkas kraftigt av konjunkturen. På längre sikt är det dock andra faktorer som styr utvecklingen.

Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är produktiviteten hög och tvärtom.

Stigande produktivitet är en förutsättning för att lönerna ska kunna öka. Tillsammans med utvecklingen av producentpriserna anger produktiviteten hur stort löneutrymmet blir, det vill säga hur mycket kostnaderna för arbetskraften kan stiga.

Diagrammet ovan visar hur produktiviteten i näringslivet har utvecklats sedan 1980-talet. Den långsiktiga utvecklingen är att produktiviteten ökat, det vill säga att vi skapar allt större värden per arbetad timme. Det är dock ingen spikrak linje vi talar om, för på kort sikt påverkas produktiviteten av konjunktursvängningar. När konjunkturen försvagas tenderar produktionen att minska snabbare än antalet arbetade timmar. Detta skapar en överkapacitet som avspeglas i en lägre produktivitetstillväxt. Under konjunkturuppgångar händer det omvända: Produktionen ökar snabbare än antalet arbetade timmar vilket resulterar i en hög produktivitetstillväxt.

Sådana här konjunkturella fluktuationer i produktiviteten har varit ytterst påtagliga under senare år då vi först haft en finanskris, sedan en period av återhämtning och därefter nya problem i termer av en internationell skuldkris. Att produktivitetsutvecklingen varit så svag under en så pass lång period är dock oroväckande och sätter begränsningar för löneutvecklingen.

lång sikt ökar produktiviteten till exempel genom att:

  • Ny och bättre teknik introduceras som effektiviserar arbetet.
  • Arbetskraftens kompetens ökas genom utbildning och erfarenhet.
  • Arbetsintensiva och lågproduktiva verksamheter avvecklas eller utlokaliseras till utlandet, och ersätts istället av mer högproduktiv verksamhet.