Utlandsinvesteringar

Investeringar som sker direkt i andra länders produktion brukar man kalla för direktinvesteringar. I praktiken rör det sig ofta om att ett svenskt företag köper upp ett utländskt, eller det omvända nämligen att ett utländskt bolag förvärvar en verksamhet i Sverige.

När ett svenskt bolag köper upp ett utländskt innebär det ett utflöde av direktinvesteringar från Sverige. Omvänt skapas ett inflöde när ett utländskt företag köper en svensk verksamhet. Under 2007 förvärvade till exempel svenska SSAB det nordamerikanska bolaget IPSCO. Detta syns i statistiken då utflödet ökade från knappt 200 till drygt 260 miljarder kronor mellan 2006 och 2007.

Från 2003 och framåt fanns en trend att direktinvesteringarna, både till och från Sverige, tenderade att öka. År 2008 kom ett trendbrott som en konsekvens av den finansiella krisen och den efterföljande internationella lågkonjunkturen. Under senare år har dock både in- och utflödena ökat igen.

Det mest slående i diagrammet är annars förmodligen de stora in- och utflödena av direktinvesteringar som skedde under slutet på 1990-talet. Att direktinvesteringarna i Sverige ökade så kraftigt under denna period har flera förklaringar. För det första har den ökade globaliseringen spelat en stor roll. Svenska företag har flyttat verksamhet till utlandet och även försökt växa på nya marknader genom utlandsförvärv.

Andra viktiga förklaringar till 1990-talets stora ökning är det svenska EU-inträdet 1995 och de avregleringar som har genomförts. Avregleringarna inom exempelvis finanssektorn samt tele- och elmarknaderna har ökat möjligheterna för utländska aktörer att investera i Sverige. Vidare minskade EU-inträdet omvärldens oro över att investera i Sverige, bland annat eftersom det säkerställde att Sverige blev en permanent och fullvärdig del av EU:s inre marknad.

En annan typ av direktinvestering är när vinster återinvesteras direkt i verksamheten i stället för att delas ut till aktieägarna. Men de riktigt stora in- och utflödena av direktinvesteringar består som sagt nästan uteslutande av fusioner och företagsförvärv som sker över nationsgränserna.